Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

test

Wrocław, dnia      listopada 2013 r.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Systematyczna dostawa gazet, dzienników i czasopism, klasyfikacja wg CPV 22-20-00-00-2

 

 

 

 

I.      Informacja o Zamawiającym:

 

Nazwa

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Adres

ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław

Numer telefonu

71/31-60-212

Numer faksu

71/31-60-297

Adres e-mail

Strona internetowa

www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

730 – 1530 (pn. – pt.)

 

 

II.      Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

 

 

III.        Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest  systematyczna dostawa gazet, dzienników i czasopism w 2014 roku, wyszczególnionych w poniższej tabeli:

 

 

 

Lp.

 

Tytuł Czasopisma

 

Wydawnictwo/ Wydawca

 

Ilość zam. egz.

 

Okres prenu-meraty

 

 

Uwagi

1.

Biuletyn Skarbowy Ministra Finansów

INFOR

1

2014

 

2.

Monitor Prawniczy

 

CH Beck

1

2014

 

3.

Monitor Podatkowy

 

CH Beck

1

2014

 

4.

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Wydawnictwo BW Szczecin

1

2014

 

5.

Przegląd Podatkowy

Wolters Kluwer

2

2014

 

 

6.

Przegląd Sądowy

Lexis Nexis

1

2014

 

 

7.

Przegląd Prawa Handlowego+Glosa

KiK

1

2014

 

8.

Rachunkowość Budżetowa

INFOR

1

2014

 

9.

Palestra

Naczelna Rada Adwokacka

1

2014

 

10.

Państwo i Prawo

Wolters Kluwer

1

2014

 

11.

Studia Prawnicze

Wydawnictwo Tekst Sp. z o.o.

1

2014

 

12.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy

Lexis Nexis

1

2014

 

13.

Orzecznictwo w Sprawach Samorząd.

KiK

1

2014

 

14.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

Lexis Nexis

1

2014

 

15.

Orzecznictwo Sądów Polskich

Lexis Nexis

1

2014

 

16.

Przegląd Obrony Cywilnej

Doradztwo Gospodarcze. Warszawa

1

2014

 

17.

Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie

Wydawnictwo Ubezpieczeń Sp. z o.o.

1

2014

 

18.

Finanse Publiczne

Prescom Sp.

z o.o.

1

2014

 

19.

Jurysta. Magazyn Prawniczy

Wydawnictwo

In Plus

1

2014

 

20.

Rejent

Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

1

2014

 

21.

Samorząd Terytorialny

KiK

1

2014

 

22.

Służba Pracownicza

Min. Gsopod. i Pracy oraz Min. Polityki Społecznej

1

2014

 

23.

Dziennik Gazeta Prawna

INFOR

1

2014

 

24.

Gazeta Wyborcza

Agora SA

1

2014

 

25.

Rzeczpospolita

Presspublika Sp. z o.o.

1

2014

 

26.

Gazeta Wrocławska

Polskapress Sp. z o.o.

1

2014

 

27.

Prawo i Podatki.

Komentarze. Analizy

Ofic.Prawa Polskiego

1

2014

 

28.

Wspólnota

Municypium SA

1

2014

 

29.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A. Seria B

Biuro Trybunału Konst.

2

2014

 

30.

Gazeta Podatkowa

Gofin

2

2014

 

31.

Nowe Zeszyty Samorządowe

Profil

1

2014

 

32.

Przegląd Legislacyjny

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

2

2014

 

33.

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

TNOIK „Dom Organizatora”

1

2014

 

34.

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny

Wydział Prawa i Administracji UAM

1

2014

 

35.

Monitor Prawa Pracy

Wydaw.C.H.Beck

1

2014

 

36.

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych

Lexis Nexis

43

2014

 

37.

Monitor Zamówień Publicznych

Forum Press

1

2014

 

38.

Europejski Przegląd Sądowy

KiK

3

2014

 

39.

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Lexis Nexis

43

2014

 

40.

Prawo Europejskie w Praktyce

Fundacja Prawo Europejskie

2

2014

 

41.

Przegląd Prawa Publicznego

Lexis Nexis

7

2014

 

42.

Radca Prawny

Lexis Nexis

1

2014

 

43.

Przegląd Sejmowy

Wydawnictwo Sejmowe

1

2014

 

44.

Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka

Biuro Doradztwa Ekolog., S-ka

 z o.o.

1

2014

 

45.

Prawo i Środowisko

D.A.W. MAXPRESS

1

2014

 

46.

Przetargi Publiczne

Presscom

Sp. z o.o.

1

2014

 

47.

Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Infor

1

2014

 

48.

Kadra Kierownicza w Administracji. Prawo, Finanse i Zarządzanie w Administracji Publicznej

Presscom

Sp. z o.o.

1

2014

 

49.

Serwis Płatnika ZUS

Wiedza i Praktyka

1

2014

 

50.

Przegląd Prawa Konstytucyjnego

Wyd. Adam Marszałek

1

2014

 

 

3.1  Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

a)   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

b)   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

c)   Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stano­wiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. I pkt 7) Prawa zamówień publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe;

d)   przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej;

e)   Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

3.2  Szczegółowe warunki prenumeraty:

1)   prenumerata obejmuje wszystkie numery od 1 do ostatniego w 2014 r., nawet jeżeli jego wydanie przeciągnie się na rok następny;

2)   do publikacji należy załączyć wszystkie dodawane bezpłatnie przez wydawcę dodatki;

3)   zapewnienie bezpłatnego dostępu online do czasopism elektronicznych, jeżeli taka forma przewidziana jest przez wydawcę w ramach prenumeraty;

4)   zapewnienie przekazania Zamawiającemu not uznaniowych za zgłoszone do pre­numeraty  czasopisma, które przestały się ukazywać;

5)   każda dostawa zawierać będzie zestawienie realizacyjne zawierające wykaz do­starczonych tytułów.

3.3  Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

1)   Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia codzien­nie od poniedziałku do piątku do godz. 700;

2)   miejsce dostawy prasy: Portiernia WSA we Wrocławiu.

3.4  Warunki gwarancji oraz zgłaszania reklamacji:

1)   Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania reklamacji telefonicznie, faksem oraz pocztą elektroniczną;

2)   Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji w terminie do 3 dni;

3)   w przypadku stwierdzenia uszkodzenia fizycznego lub innych wad (brak stron itp.) dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć reklamowane egzemplarze bez usterek.

3.5  Wykonawca zapewnia kompletność dostaw (w tym gwarancję załatwiania reklamacji do skutku):

1)   nieodpłatne uzupełnianie po monicie ze strony Zamawiającego brakujących nume­rów, które nie zostały dostarczone. W przypadku, gdy wydawca nie posiada już tych numerów, dostarczenie odbitki ksero danego numeru bez ponoszenia opłat z tytułu wartości tej pozycji z wyjątkiem kosztów wykonania usługi ksero;

2)   odpłatne uzupełnianie brakujących numerów w przypadku zdarzeń losowych (braki z winy Zamawiającego), jeżeli wydawca nadal posiada na składzie będące w zainteresowaniu Zamawiającego brakujące numery.

3.6 Wymagania stawiane wykonawcy:

1)   Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz termi­nowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

2)   wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

3)   ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

4)   Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wyko­nawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6)   informowanie w toku trwania umowy o zmianach zachodzących w poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia: zmiany tytułu, częstotliwości, zaprzestanie publikacji itp.;

7)   informowanie o odpłatnych dodatkach.

 

IV.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie należy wykonać w terminie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

 

V.       Opis   warunków   udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu   dokonywania   oceny  spełniania tych warunków:

 

W prowadzonym  postępowaniu  mogą uczestniczyć Wykonawcy,  którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:

 

1.                 Oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawa
zamówień publicznych oraz spełnia warunki art.22 ust.1 PZP.

2.        Posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia. 

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawców systemem: spełnia/nie spełnia.

 

VI.        Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

1.          Formularz ofertowy - zał.1

2.          Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez   Zamawiającego – zał. 2

3.      Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki wynikające z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. 3.

4.     Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy – zał. 4.

5.     Wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy) – zał. 5.

6.     Aktualny odpis z właściwego Rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

7.     Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2006r. Nr 87, poz. 605).

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 

1.     Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.

 

2.     Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.     Adres Zamawiającego do korespondencji, nr faksu i adres poczty elektronicznej jak w cz. I SIWZ. 

4.     Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie WWW zamawiającego.

5.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z PZP. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

6.     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Piotr Kulik - Kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego WSA we Wrocławiu w godz. 800- 1500, tel. 71/316-02-12 fax: 71/316-02-97 w dniach pracy Sądu. Wyjaśnień w sprawie zamawianych gazet, dzienników i czasopism udziela Pani Joanna Kamieniecka tel/fax: 71/316-02-72.

 

VIII.     Wymagania dotyczące wadium:


Nie dotyczy.

 

IX.       Termin związania ofertą:

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

X.       Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1.   Oferta   powinna   być  sporządzona  w języku   polskim   na  maszynie,   komputerze   lub      ręcznie nieścieralnym atramentem.

2.  Wszystkie dokumenty, oświadczenia lub inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone. Dokumenty takie muszą być poświadczone przez Wykonawcę.

3.  Zaleca się aby oferta łącznie ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana, opatrzona datą oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione  do  reprezentowania  firmy. W  przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. Oferta winna być ostemplowana i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa). Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać, zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi on być uzupełniony napisem np., w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego).

3.1 Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też grupy wykonawców ubiegających się o zamówienie - konsorcjum) mogą złożyć wspólną ofertę, pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4.        Wszystkie dokumenty dostarczone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5.        Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być czytelne oraz zaparafowane przez Wykonawcę.

6.        Oferta musi być złożona w formie załączonego druku „Formularz ofertowy" stanowiącego załącznik nr 1  do SIWZ.

7.        Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia z postępowania.

8.        Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być umieszczona w zaklejonej kopercie. Zaleca się umieszczenie oferty w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 78/79

50-126 Wrocław

 

opatrzona napisem:

 

Przetarg - Dostawa gazet, dzienników i czasopism. Nie otwierać przed dniem 9.12.2013r.  godz. 1200

 

9.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.    Oferty trwale niezamknięte nie będą rozpatrywane.

11.    Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

XI.      Wycofanie lub zmiana oferty.

 

1.        Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia do złożonych ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie przysłane faxem lub mailem  musi być potwierdzone pisemnie (listownie).

2.     Powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta dodatkowo oznakowana dopiskiem „Zmiana".

3.        Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonane zmiany zostaną dołączone do oferty.

4.     Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofane". Koperty   oznaczone   napisem   „Wycofane"   będą  otwierane   w   pierwszej   kolejności.

 

 

XII.    Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego na adres:

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 78/79

50-126 Wrocław

w Biurze Podawczym WSA we Wrocławiu w godz. urzędowania (730-1530) w terminie do dnia 9.12.2013 roku do godz. 1145

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.12.2013 r.  o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 412.

 

Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwierania ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, protokół z sesji otwarcia ofert.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

XIII.    Opis sposobu obliczenia ceny:

 

1.     Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i ofercie.

2.     Cena przyjęta w ofercie może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

3.     Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z zapisami formularza ofertowego stanowiącego załączniki nr 1 do SIWZ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.     Jeżeli złożono ofertę,   której   wybór   prowadziłby   do   powstania   obowiązku   podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.     Zamawiający nie przewiduje możliwości   prowadzenia    rozliczeń    miedzy    Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych.

 

XIV.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100%.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

XV.      Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 

1.     O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.

2.     Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

3.     Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

4.     Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy.

 

XVI.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Nie dotyczy.

 

XVII.  Postanowienia dotyczące umowy:

 

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano  wyboru   wykonawcy,   chyba  że   konieczność  wprowadzenia   takich   zmian   wynika   z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

 

Wszelkie przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określa wzór umowy załącznik nr 4  do SIWZ.

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 

W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI - art. 179 - 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013 roku, poz. 907, 984, 1047).

 

 

XIX. Oferty wariantowe.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

 

XX. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

 

Wykonawca winien w ofercie wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

 

XXI. Wykaz załączników do specyfikacji.

 

1.     Formularz oferty.

2.     Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego.

3.     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.

4.     Projekt umowy.

5.     Wykaz podwykonawców.