Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski związane z działalnością Sądu

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością sądów administracyjnych został uregulowany w przepisach Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524), do których to odsyła art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2107).
 
Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozpatruje Prezes Sądu jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności:

· Naczelnego Sądu Administracyjnego

· wojewódzkich sądów administracyjnych, jako organ wyższego stopnia

· Prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych

 
 
Sposób wnoszenia skarg i wniosków
 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

- na piśmie:

· w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

· za pośrednictwem poczty na adres: ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław

· pocztą elektroniczną na adres: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl

· za pośrednictwem platformy ePUAP

- w formie ustnej do protokołu:

· w Wydziale Informacji Sądowej WSA we Wrocławiu –  pok. 102 A.

 

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

 
 
Elementy skargi/wniosku
 
· data

· imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego i wnioskodawcy

· zwięzła treść skargi lub wniosku

· ewentualnie sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

 

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 
 
Skargi nie podlegające rozpatrzeniu
 

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

 
 
Skargi pozostawiane bez rozpoznania
 

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.