Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydziały orzecznicze

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu dzieli się na cztery wydziały orzecznicze oznaczone liczbami rzymskimi I, II, III, IV. Wydziały te utworzono na podstawie, ustalonych w przepisach o biurowości, kryteriów rzeczowo-problemowych określających przedmiot spraw sądowoadministracyjnych. Poniżej przedstawiono orientacyjne kategorie spraw jakimi zajmują się poszczególne Wydziały Sądu. Jednocześnie przedmiot spraw oznaczony został za pomocą symboli, z treścią których można zapoznać się korzystając z odesłania umieszczonego na dole niniejszej informacji.

 

·         Do Wydziału I należą sprawy z zakresu podatków  i  innych świadczeń pieniężnych, do  których  mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucji tych świadczeń pieniężnych (symbol 611).

·         Do Wydziału II należą sprawy z zakresu: budownictwa, gospodarki mieniem, gospodarki wodnej, środowiska, komunalizacji mienia, wywłaszczeń, przejęcia mienia, ludności, kościołów, geologii i górnictwa, zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii, cudzoziemców (symbole 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6018, 605, 606, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6076, 6079, 609, 610, 6120, 6121, 6122, 6123, 6129, 613, 615, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6016, 6168, 6169, 618, 627, w których, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się od litery A do M, 628 i 629).

·         Do Wydziału III należą sprawy z zakresu: samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, cen, działalności gospodarczej, energetyki, uprawnień do wykonywania określonych czynności i zajęć, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, rybołówstwa morskiego i rybactwa lądowego, zdrowia, ubezpieczeń majątkowych, jakości, telemediów, cła, broni i materiałów wybuchowych, spraw kapitałowych i bankowości, własności przemysłowej, funduszy emerytalnych, dróg, kolei, lotnictwa i żeglugi, kultury fizycznej, finansów publicznych w tym egzekucji należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz subwencji unijnych, funduszy strukturalnych i regulacji rynków branżowych, rolnictwa i leśnictwa (symbole: 6017, 602, 603, 604, 6075, 608, 6124, 6167, 617, 620, 622, 623, 625, 630, 631, 635, 637, 6338, 646, 651, 652, 653 i 655).

·         Do Wydziału IV należą sprawy z zakresu: pracy, spraw mieszkaniowych, obronności, samorządu terytorialnego, cudzoziemców, pomocy społecznej, zatrudnienia, kombatantów, kultury i sztuki, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, ochrony informacji niejawnych, świadczeń społecznych w drodze wyjątku, ujawnienia przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, zdrowia i edukacji (symbole 614, 619, 621, 624, 626, 627, w których, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się od litery N do Ż, 632, 6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6339, 634, 636, 645, 647, 648, 649, 650 i 654).

Powyższe zmiany zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2024 r. Zarządzeniem nr 76 Prezesa NSA z dnia 12 grudnia 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania.

 

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, skarg na uchwały organów jednostek samorządowych, skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych, rozstrzygnięć nadzorczych, prawa miejscowego organów rządowych, sporów kompetencyjnych oraz wykonania orzeczeń Sądu należą do poszczególnych wydziałów jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin wymienionych powyżej (symbole: 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 656, 657, 658 i 659).

Przewodniczący Wydziału
Kompetencje przewodniczącego wydziału:
1. kieruje wydziałem
2. wykonuje, w zakresie zadań wydziału, czynności prezesa sądu w zakresie

 • nadzoru nad stosowaniem przyjętych przez kolegium sądu ustaleń dotyczących przydziału spraw poszczególnym sędziom, asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym
 • usprawniania organizacji i techniki pracy wydziału
 • dbałości o należytą kulturę pracy
 • zapoznawanie się z orzecznictwem wydziału oraz organizowanie narad sędziów lub referendarzy sądowych w celu omówienia przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie wydziału, a także informowanie o wynikach tych narad prezesa właściwej Izby w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
 • zapoznawanie się z biegiem spraw rozpoznawanych w wydziale, a w szczególności spraw wywołujących powszechne zainteresowanie społeczne
 • przekazywanie właściwym organom administracji publicznej wystąpień składów orzekających o istotnych naruszeniach prawa lub okolicznościach mających wpływ na ich powstanie
 • przekazywanie odpisów orzeczeń dotyczących istotnych dla praktyki zagadnień prawnych, w celu ich publikacji w zbiorze urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych
 • przedstawianie informacji o działalności wydziału
 • przyjmowanie interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w zakresie działania wydziału

3. wykonuje czynności sądowe w następującym zakresie: 

 • przekazuje stosownie do szczegółowych ustaleń kolegium sądu spraw do załatwienia sędziom oraz powierzanie wykonywania referendarzom sądowym czynności określonych ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • ustala terminy posiedzeń jawnych i niejawnych w składach trzyosobowych, składów orzekających i ich przewodniczących
 • przeprowadza losowania składów orzekających
 • wyraża zgodę na przejrzenie akt sprawy osobom niebędącym stroną w postępowaniu, w przypadkach przewidzianych w przepisach odrębnych
 • sprawuje nadzór i kontrolę sprawności wyznaczania terminów posiedzeń niejawnych w składach jednoosobowych przez sędziów sprawozdawców
 • sprawuje kontrolę zasadności odraczania rozpraw oraz biegu spraw
 • sprawuje kontrolę terminowości sporządzania uzasadnień orzeczeń
 • sprawuje nadzór i kontrolę prawidłowości i sprawności wykonywania czynności powierzonych referendarzom sądowym
 • sprawuje bieżącą kontrolę nad prawidłowością i sprawnością wykonywania czynności przez sekretariat oraz prowadzenia ksiąg i innych urządzeń biurowych, w tym odnotowywanie ich sprawdzania co najmniej raz na kwartał, a także wydawanie stosownych zarządzeń.

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w: