Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis sądowy

Wpis sądowy pobierany jest od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji

 

Pisma wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym

 • wniosek – wpis stały 100 zł
 • skarga – wpis stały lub stosunkowy
 • sprzeciw od decyzji – wpis stały 100 zł
 • zażalenie – wpis stały 100 zł
 • skarga kasacyjna – połowa wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej niż 100 zł 
 • skarga o wznowienie postępowania – połowa wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej niż 100 zł 

Zwrot opłat sądowych.

Opłaty sądowe podlegają zwrotowi jeżeli zostały:

 • wpłacone jako nienależne,
 • wpłacone w kwocie wyższej niż należna.

 

Wpis sądowy podlega zwrotowi w całości z urzędu przez Sąd:

 • w przypadku odrzucenia pisma
 • w przypadku cofnięcia pisma do dnia rozpoczęcia rozprawy
 • w przypadku uwzględnienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną

 

Wpis sądowy jest wpisem stałym lub wpisem stosunkowym.

 

Wpis stały

Wpis stały pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia nie są należności pieniężne i ma charakter stałej kwoty określonej we wskazanych niżej przepisach.

 

Wysokość wpisu stałego w poszczególnych sprawach

 1. Wpis stały w wysokości 100 zł pobiera się w sprawach:
 • skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym
 • skarg na bezczynność organów administracji publicznej
 • sprzeciwów od decyzji
 • zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych
 • skarg z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • skarg z zakresu aktów stanu cywilnego i obywatelstwa
 • skarg z zakresu kombatantów
 • wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy
 1. Wpis stały w wysokości 200 zł pobiera się w sprawach:
 • skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • skarg z zakresu ochrony środowiska i przyrody
 • skarg z zakresu nieruchomości
 • skarg z zakresu rolnictwa i leśnictwa
 • skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter
 • skarg w pozostałych sprawach co do których nie określono w inny sposób wysokości wpisu sądowego
 • skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy
 1. Wpis stały w wysokości 300 zł pobiera się w sprawach:
 • skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej
 • skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej
 • skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego
 • skarg z zakresu gospodarki wodnej
 • skarg z zakresu cudzoziemców, paszportów i wiz
 1. Wpis stały w wysokości 500 zł pobiera się w sprawach:
 • skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej wobec których w inny sposób nie określono wysokości wpisu sądowego
 • skarg z zakresu budownictwa i architektury
 • skarg z zakresu zagospodarowania przestrzennego
 • skarg z zakresu zobowiązań podatkowych
 • skarg z zakresu prawa celnego
 1. Wpis stały w wysokości 800 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 • utrzymywania czystości i porządku
 1. Wpis stały w wysokości 1000 zł pobiera się w sprawach:
 • skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

usług pocztowych

aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej

geologii i górnictwa

kultury, edukacji i wychowania

sportu, turystyki i rekreacji

 • skarg z zakresu własności przemysłowej

 

 1. Wpis stały w wysokości 1.500 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 • żywności i żywienia
 1. Wpis stały w wysokości 3.000 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 • produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi
 1. Wpis stały w wysokości 5.000 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 • ochrony osób i mienia
 • usług detektywistycznych
 • obrotu dewizowego
 • prawa celnego
 1. Wpis stały w wysokości 8.000 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 • wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych
 • obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
 • innych gier losowych i zakładów wzajemnych
 • łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych
 1. Wpis stały w wysokości 10.000 zł pobiera się w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 • budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych
 • energetyki
 • transportu lotniczego, kolejowego i morskiego
 • radiofonii i telewizji
 • publicznego obrotu papierami wartościowymi
 • działalności bankowej
 • ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji
 • funduszy emerytalnych
 • funduszy inwestycyjnych
 • kasyn gry

 

Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej niż 100 zł.

 

Wpis stosunkowy

Wpis ten pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne

 

Obowiązek strony wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia

 • Obowiązkiem strony jest podanie w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji wartości przedmiotu zaskarżenia, w oparciu o którą zostanie wyliczony wpis sądowy.
 • Wartością przedmiotu zaskarżenia jest należność pieniężna kwestionowana przez stronę.
 • Do wartości tej nie wlicza się odsetek i kosztów związanych z należnością główną

 

Wysokość wpisu stosunkowego

Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest akt administracyjny dotyczący należności pieniężnej.

Wysokość wpisu zależy od wysokości tej należności, która stanowi wartość przedmiotu zaskarżenia.

Wpis stosunkowy wynosi przy wartości przedmiotu zaskarżenia:

 • do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł,
 • ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł,
 • ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł,
 • ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

Uwaga: wartość przedmiotu zaskarżenia strona obowiązana jest wskazać w skardze na akt administracyjny, który dotyczy należności pieniężnej.

 

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w: