Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent-stażysta z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Wrocław, dnia 22 maja 2024 r.

OSO-1120-01/24

OGŁOSZENIE

Powołana zarządzeniem Nr 19/2024 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referenta-stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po zakończeniu konkursu w dniu 22 maja 2024 r. ustaliła, że kandydatem wybranym na stanowisko referenta-stażysty jest Pani Izabela Kremza.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych komisja sporządziła rezerwową listę kandydatów ze wskazaniem następującej kolejności:

 1. Pani Sylwia Lesiak.

Podpisy członków komisji:

 1. Przewodniczący Komisji – SWSA Tomasz Świetlikowski

Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału IV                                                                                   

 1. Krzysztof Erbel –

            Zastępca Kierownika sekretariatu Wydziału IV        

 1. Jakub Leszczyński –

Sekretarz sądowy, inspektor                                    

 

 

Wrocław, dnia 14 maja 2024 r.

OSO-1120-01/24

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem 19/2024 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2024 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, po przeprowadzeniu w dniu 14 maja 2024 r. drugiego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych trzeciego etapu konkursu:

 1. Izabela Kremza – 35 punktów;
 2. Sylwia Lesiak – 34 punkty.

Trzeci etap  konkursu – rozmowa kwalifikacyjna –  odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (Gabinet Prezesa, pok. 417).

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Podpisy członków komisji:

 1. Przewodniczący Komisji – SWSA Tomasz Świetlikowski

Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału IV                                                                             

 1. Krzysztof Erbel –

            Zastępca Kierownika sekretariatu Wydziału IV        

 1. Jakub Leszczyński

Sekretarz sądowy, inspektor                                    

 

Wrocław, dnia 7 maja 2024 r.  

 OSO-1120-01/24

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem 19/2024 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2024 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, po przeprowadzeniu w dniu 7 maja 2024 r. pierwszego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Pani Izabela Kremza;
 2. Pani Sylwia Lesiak.

Drugi etap konkursu składający się z dwóch części:

 1.  Części merytorycznej polegającej na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań (czas rozwiązywania 45 minut), sprawdzającego znajomość aktów prawnych, wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, według aktualnego stanu prawnego, po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do części praktycznej  etapu drugiego.
 2. Części praktycznej polegającej na:

- przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego;

odbędzie się w dniu 14 maja 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala rozpraw D).

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Podpisy członków komisji:

 1. Przewodniczący Komisji – SWSA Tomasz Świetlikowski

Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału IV

                                                                                      

 1. Krzysztof Erbel –

            Zastępca Kierownika sekretariatu Wydziału IV       

 1. Jakub Leszczyński

Sekretarz sądowy, inspektor                                    

 

Prez – 0120 – 19/24

 

Zarządzenie Nr 19/2024

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2492 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 1. Pan sędzia WSA Tomasz Świetlikowski – Przewodniczący Komisji;
 2. Pan Krzysztof Erbel – Z-ca kierownika sekretariatu Wydziału IV;
 3. Pan Jakub Leszczyński – sekretarz sądowy.

§ 2.

Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

§ 3.

Obsługę pracy Komisji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zapewnia Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu i w intranecie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                          

Ireneusz Dukiel

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu

 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2024 r.

 

OSO – 1120 – 01/24

Ogłoszenie o konkursie

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: Referent – stażysta

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze etatu.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. Prowadzenie spraw w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 2. Wysyłanie zawiadomień o terminie rozpraw;
 3. Przygotowywanie akt do posiedzeń;
 4. Wysyłanie stronom odpisów orzeczeń;
 5. Zwracanie organom akt administracyjnych wraz z prawomocnym orzeczeniem Sądu;
 6. Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach w toku postępowania przez sędziów i referendarzy;
 7. Protokołowanie na sali rozpraw;
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych;
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

3a. Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3.  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. obywatelstwo polskie;
 8. znajomość następujących aktów prawnych:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.);

- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2492 ze zm.);

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1634 ze zm.);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177 ze zm.);

9) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych.

            3b. Wymagania dodatkowe:

 1. zatrudnienie lub praktyka w sądzie albo w administracji publicznej;
 2. prawidłowe redagowanie pism;
 3. umiejętność pracy w zespole.
 1. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

4a. Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie na konkurs z podaniem danych kontaktowych;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony dyplom lub świadectwo potwierdzające wykształcenie;
 4. oświadczenia kandydata dotyczące:
 1. posiadania obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania)
 2. klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla celu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/Zatrudnienie – dokumenty do pobrania);

4b. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów do dnia 30 kwietnia 2024 r.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
 1. bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78 – 79, 50 – 126 Wrocław
 2. drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nr OSO-1120-01/24”

Na adres: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów w zakresie spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap drugi: składający się z dwóch części:

 1.  Część merytoryczna polegająca na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do części praktycznej;
 2. Część praktyczna polegająca na:

- przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego;

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Informacje dodatkowe:

           

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów  konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (adres: www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce Praca/ Zatrudnienie) oraz na tablicy informacyjnej Sądu.
 2. Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
 3. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego.
 4. Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu.
 5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.