Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 50/2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzania rozpraw zdalnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2023 r.

Prez. 0120- 50 /23

 

Zarządzenie nr 50/2023

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie przeprowadzania rozpraw zdalnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2492) w zw. z art. 15 zzs4 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1327 ze zm.) i § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.- Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177 ze zm.) zarządza się, co następuje:

           § 1.

1. Przewodniczący Wydziału może zarządzić przeprowadzenie rozprawy przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (rozprawa zdalna). W takim przypadku na sali sądowej przebywa sąd i protokolant, a pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu nie muszą przebywać w budynku sądu prowadzącego postępowanie.

2. Rozprawy zdalne w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu odbywają się za pośrednictwem certyfikowanej platformy CISCO WEBEX MEETINGS.

3. Instrukcja dotycząca przeprowadzenia rozprawy zdalnej za pośrednictwem platformy CISCO WEBEX MEETINGS dla sędziów i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Przewodniczący Wydziału może zarządzić przeprowadzenie rozprawy zdalnej na wniosek strony postępowania lub pełnomocnika strony (uczestnika), którzy mają uczestniczyć w posiedzeniu.

2. Strona postępowania lub pełnomocnik strony zobowiązani są do złożenia w skardze lub piśmie procesowym oświadczenia, że posiadają  możliwości techniczne uczestniczenia w rozprawie zdalnej za pomocą platformy CISCO WEBEX MEETINGS oraz informacji o adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, do kontaktu w razie utraty połączenia.

3. Wniosek nie zawierający wskazanych w pkt 1 informacji oraz niespełniający wymogów pisma procesowego przewidzianych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 329) uznaje się za bezskuteczny i pozostawia się go bez rozpoznania.

4. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie wizerunku strony i pełnomocnika strony w trakcie rozprawy zdalnej za pomocą platformy CISCO WEBEX MEETINGS.

§ 3.

1. Strona postępowania lub pełnomocnik strony mają możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie rozprawy zdalnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozprawie.

2. W razie złożenia wniosku po terminie przewidzianym w pkt 1 Przewodniczący Wydziału w uzasadnionych okolicznościach wyraża zgodę na udział strony postępowania lub pełnomocnika strony w trybie zdalnym.

3. Przepis § 2 ust. 2- 4 stosuje się odpowiednio.

4. Instrukcja dotycząca udziału strony postępowania lub pełnomocnika strony za pośrednictwem platformy CISCO WEBEX MEETINGS stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

1. Osoby chcące wziąć udział w rozprawie zdalnej w charakterze publiczności zobowiązane są do złożenia, nie później niż do godziny 10.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień rozprawy zdalnej, stosownego wniosku w formie elektronicznej, na adres: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl

2. Zgodę na udział w rozprawie zdalnej w charakterze publiczności wydaje w formie zarządzenia porządkowego Przewodniczący Wydziału.

3. Osobie, której wydano zgodę na udział w rozprawie zdalnej w charakterze publiczności, udostępnia się link na adres elektroniczny wskazany we wniosku. Link może być wykorzystany jedynie przez osobę wnioskującą o taki dostęp.

4. Imię i nazwisko wskazane we wniosku musi być tożsame z imieniem i nazwiskiem jakim posługuje się osoba dołączająca do rozprawy zdalnej. W razie wątpliwości z identyfikacją przewodniczący składu orzekającego może odmówić udziału w rozprawie zdalnej.

5. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie wizerunku wnioskodawcy w trakcie rozprawy zdalnej za pośrednictwem platformy CISCO WEBEX MEETINGS.

6. Przewodniczący składu orzekającego uzyskuje przed rozprawą informację na temat listy osób, którym udzielono dostęp do rozprawy zdalnej.

7. Osoba biorąca udział w charakterze publiczności dołącza do rozprawy zdalnej w formie pasywnej i zobowiązana jest do zachowania powagi, spokoju oraz powstrzymania się od zakłócania porządku czynności sądowych. Każdy działanie naruszające przebieg rozprawy może skutkować usunięciem danej osoby z grona uczestników rozprawy zdalnej przez przewodniczącego składu orzekającego.

8. Formularz wniosku o udział w charakterze publiczności w rozprawie zdalnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego  zarządzenia.

§ 5.

Tracą moc obowiązującą:

1. Zarządzenie Nr 15/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzania rozprawy przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii;

2. Zarządzenie nr 28/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie dostępu publiczności do rozpraw zdalnych przeprowadzanych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu i w intranecie.

§ 7.

Zarządzeniem wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Ireneusz Dukiel

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 


PDFZał. nr 1 WEBEX - instrukcja dla sędziów i pracowników 1.pdf (4,19MB)
PDFZał. nr 2 WEBEX - instrukcja dla stron i ich pełnomocników 1.pdf (1,42MB)
PDFZał. nr 3 - formularz wniosku dot. udziału w zdalnej rozprawie 1.pdf (56,65KB)