Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie spraw

Skargi

Skargę do Sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ, o którym mowa powyżej przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Wniesienie skargi bezpośrednio do Sądu jest traktowane jako wniesienie do niewłaściwego podmiotu i nie ma wpływu na ocenę zachowania terminu do złożenia skargi.

Wnioski o wszczęcia postępowania

Wnioski o wszczęcie postępowania (np. wniosek o wymierzenie grzywny organowi, wniosek o przyznanie pomocy przed wszczęciem postępowania, wniosek o odtworzenie akt) wnosi się bezpośrednio do sądu.

Pisma

Pisma procesowe mogą być składane osobiście w biurze podawczym w siedzibie sądu, lub też za pośrednictwem poczty, ewentualnie polskiego urzędu konsularnego za granicą. Oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Wszystkie pisma przyjmowane są przez biuro podawcze. Pracownik biura podawczego, poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego wydziału. Kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie, co do sposobu ich załatwienia. Pisma adresowane do prezesa sądu oraz pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom bez otwierania kopert.

 

Informacja o elektronicznej skrzynce podawczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r, poz.565 ze zm.) na przykład w sprawie wydawania zaświadczeń oraz w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
 

1. Udostępniony adres elektronicznej skrzynki podawczej, podany w formie identyfikatora URI.

a)http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=WSA_WROCLAW

b)http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Udostepnianie+informacji+publicznej+na+wniosek&idPodmiotu=WSA_WROCLAW

c)http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Wydawanie+zaswiadczen&idPodmiotu=WSA_WROCLAW

 

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, wyrażonym w megabajtach, możliwym do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Wielkość wszystkich dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
 

3. Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych tworzonych na podstawie wzorów umieszczonych w centralnym repozytorium lub repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w art. 19b ust. 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).

a) Pismo ogólne.

b) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

c) Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 

4. Załączniki dodawane do pism w formie dokumentu elektronicznego mogą być zapisywane w następujących formatach:
 

Format danych*

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

*) powyższe formaty mogą być skompresowane do postaci ZIP.
 

5. Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny.

Dokumenty elektroniczne mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą.
 

6. Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru.

Urzędowe poświadczenie odbioru może zostać zapisane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą.
 

7.Inne wymagania określonych przepisami prawa dotyczących doręczania dokumentów elektronicznych.