Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 47/2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2023 roku

 

Prez. 0120- 47 /23

 

Zarządzenie nr 47/2023

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2492) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710, dalej ustawa Prawo zamówień publicznych) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. 2023 poz. 1270, 1273, dalej ustawa o finansach publicznych) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dla zamówień poniżej kwoty 5.000 złotych brutto stosuje się zasady dotyczące wydatkowania środków publicznych wynikające z art. 44 ustawy o finansach publicznych. Zamówienia te nie podlegają regulacjom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

§ 2.

Dla zamówień w przedziale od 5.000 złotych brutto do kwoty 25.000 złotych netto przeprowadza się rozeznanie rynku adekwatne do specyfiki zamówienia i dokumentuje się notatką „Wydatek o wartości w przedziale od 5.000 złotych brutto do 25.000 złotych netto” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zamówienia te nie podlegają regulacjom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.

§ 3.

Dla zamówień w przedziale od 25.000 złotych netto i nie przekraczających 130.000 złotych netto bez podatku od towarów i usług zastosowanie ma „Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość wynosi ponad 25.000 złotych i nie przekracza 130.000 złotych bez podatku od towarów i usług, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dla zamówień powyżej kwoty 130.000 złotych bez podatku od towarów i usług stosuje się tryb postępowania zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

§ 5.

Nadzór i kontrolę prawidłowości realizacji postanowień zarządzenia sprawuje Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

§ 6.

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 73/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 7.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu i w intranecie.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ireneusz Dukiel

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu

 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

DOCZałącznik nr 1 do regulaminu-wniosek.doc (35,50KB)
DOCXZałącznik nr 1 do zarządzenia-wydatek.docx (16,68KB)
DOCZałącznik nr 2 do regulaminu-protokół.doc (37,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do zarządzenia-regulamin.doc (85,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do regulaminu-notatka.doc (36,00KB)
DOCZałącznik nr 4 do regulaminu-rejestr.doc (32,00KB)