Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 43/2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

Wrocław, dnia 18 lipca 2023 r.

 

Prez - 0120- 43/23

 

Zarządzenie nr 43/2023

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 18 lipca 2023 r.

w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie organizacji pracy  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2492) w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.- Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1177) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2023 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1233) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc Zarządzenie nr 53/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego wraz z jego załącznikami.

 § 2.

Traci moc Zarządzenie nr 49/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia SARS-CoV-2 wśród osób zatrudnionych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu wraz z jego załącznikiem.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu, w intranecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

 

Ireneusz Dukiel

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)