Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego 2 etaty stałe i 2 etaty na zastępstwo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2023 r.

Wrocław, dnia 14 września 2023 r.

 

OSO – 1123 – 04/23

OGŁOSZENIE

 

 Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) ogłaszam informację o wynikach przeprowadzonego w dniu 14 września 2023 r. konkursu na stanowiska asystentów sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

 1. Imię i nazwisko kandydatów wybranych na stanowiska, na które przeprowadzony był konkurs:

a) na stanowiska asystentów sędziego (dwa etaty stałe):

1. Robert Bandura,

2. Beata Grzebielucha.

b) na stanowiska asystentów sędziego (dwa etaty na zastępstwo):

1. Piotr Dróżdż

2. Olga Kisiel.

 1. Wynik kandydatów wybranych na stanowiska asystentów sędziego:

 

l.p.

Imię i nazwisko

test

praca pisemna

rozmowa kwalifikacyjna

ogólna ilość pkt

1.

Robert Bandura

33 pkt

9 pkt

9 pkt

51 pkt

2.

Beata Grzebielucha

28 pkt

9 pkt

9 pkt

46 pkt

3.

Piotr Dróżdż

30 pkt

8 pkt

7 pkt

45 pkt

4.

Olga Kisiel

30 pkt

5 pkt

6 pkt

41 pkt

 

 1. Komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko asystenta sędziego wyłoniła jednocześnie rezerwową listę kandydatów do zatrudnienia w następującej kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów:
 1. Agnieszka Charwot,
 2. Jan Daczkowski.

 

 1. Wynik kandydatów wybranych na rezerwową listę kandydatów do zatrudnienia na stanowiska asystentów sędziego:

l.p.

Imię i nazwisko

test

praca pisemna

rozmowa kwalifikacyjna

ogólna ilość pkt

1.

Agnieszka Charwot

24 pkt

5 pkt

9 pkt

38 pkt

2.

Jan Daczkowski  

28 pkt

3 pkt

6 pkt

37 pkt

 

 

 

 

 

 

 

Prez – 0120 – 52/23

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr   52 /2023

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

W Zarządzeniu Nr 49/2023 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu § 1 otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) oraz § 2 Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych

powołuję

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 1. Przewodniczący:               SWSA Władysław Kulon
 2. Członkowie:                       SWSA Wojciech Śnieżyński

                                                      Asesor sądowy Dominik Dymitruk”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wrocław, dnia 6 września 2023 r.

OSO-1123-04/23

Lista kandydatów

dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu

na stanowisko asystenta sędziego ogłoszonego w dniu 14 lipca 2023 r.

 

Komisja konkursowa - po obliczeniu punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz mając na uwadze fakt, że do trzeciego etapu dopuszczani są kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej - do trzeciego etapu konkursu dopuściła następujących kandydatów:

 1. Roberta Bandurę,
 2. Agnieszkę Charwot,
 3. Jana Daczkowskiego,
 4. Piotra Dróżdża,
 5. Beatę Grzebieluchę,
 6. Olgę Kisiel,
 7. Barbarę Marusiak.

 

Trzeci etap konkursu (rozmowy kwalifikacyjne) przeprowadzony zostanie w dniu 14 września 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50 – 126 Wrocław.

 

Przewodniczący:      Sędzia WSA Władysław Kulon          

Sędziowie:                Sędzia WSA Tadeusz Haberka

                                   Asesor WSA Dominik Dymitruk (sekretarz)

 

 

Wrocław, dnia 24 sierpnia 2023 r.

Lista kandydatów

dopuszczonych do drugiego etapu konkursu

na stanowisko asystenta sędziego ogłoszonego w dniu 14 lipca 2023 r.

Po dokonaniu - w ramach pierwszego etapu konkursu - oceny wymogów formalnych zgłoszeń kandydatów, określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2492), komisja konkursowa dopuściła do drugiego etapu konkursu następujących kandydatów:

1)        Roberta Bandurę,

2)        Rafała Bojdo,

3)        Agnieszkę Charwat,

4)        Jana Daczkowskiego,

5)        Piotra Dróżdża,

6)        Katarzynę Gołębiewską,

7)        Beatę Grzebieluchę,

8)        Olgę Kisiel,

9)        Barbarę Marusiak,

10)     Iwonę Michalak,

11)     Bartosza Orkiszewskiego.

 

Przewodniczący:     Sędzia WSA Władysław Kulon          

Sędziowie:                Sędzia WSA Tadeusz Haberka

                                   Asesor WSA Dominik Dymitruk (sekretarz)

 

Prez – 0120 – 49/23

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 49/2023

 

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

 

§ 1

Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) oraz § 2 Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych

 

powołuję

 

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 

 1. Przewodniczący:                  SWSA Władysław Kulon
 2. Członkowie:                         SWSA Tadeusz Haberka

           Asesor sądowy Dominik Dymitruk

 

§ 2

Komisja działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  października 2013 r. – w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

        § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wrocław, dnia 14 lipca 2023 r.

OSO – 1123 – 04/23                                                           

Ogłoszenie

o konkursie na stanowisko asystenta sędziego 2 etaty stałe i 2 etaty na zastępstwo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

             Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza nabór  na stanowisko asystenta sędziego 2 etaty stałe i 2 etaty na zastępstwo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 6 września 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50 – 126 Wrocław.

            Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują:  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz.1228 ze zm.) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

            Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać wymagania określone w art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2492):

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. nieskazitelny charakter,
 3. ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub studiów zagranicznych uznanych w Polsce.

 Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym   egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla celu rekrutacji (do pobrania w zakładce: Praca/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

            Kandydaci składają wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) albo nadają drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu nr OSO – 1123 – 04/23 w terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78–79, 50–126 Wrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

            Stosownie do postanowień zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etapu drugiego – składającego się z:
  1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz  prawa konstytucyjnego;
  2. pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, wybrany przez kandydata;
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

                  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu - poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl  oraz na tablicy informacyjnej Sądu. W ten sam sposób będą podawane inne informacje dotyczące konkursu.

                  Jednocześnie informuję, że dwóch kandydatów, którzy uzyskają w toku konkursu najwyższe wyniki, zostanie zatrudnionych na dwa etaty stałe, kolejnych dwóch na etaty na zastępstwo.

Oferty odrzucone zostaną zwrócone kandydatom po upływie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu w przypadku zagrożenia epidemicznego.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.