Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o konkursie na stanowisko asystenta sędziego z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Wrocław, dnia 30 maja 2023 r.

 

OSO – 1123 – 02/23

OGŁOSZENIE

 Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) ogłaszam informację o wynikach przeprowadzonego w dniu 30 maja 2023 r. konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

 

 1. Imię i nazwisko kandydatów wybranych na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs: Marta Budzyńska, Martyna Cybulska.

 

 1. Wynik kandydatów wybranych na stanowisko asystenta sędziego:

 

l.p.

Imię i nazwisko

test

praca pisemna

rozmowa kwalifikacyjna

ogólna ilość pkt

1.

Marta Budzyńska

26 pkt

4 pkt

9 pkt

39 pkt

2.

Martyna Cybulska

29 pkt

7 pkt

3 pkt

39 pkt

 

 1. Komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko asystenta sędziego nie wyłoniła rezerwowej listy kandydatów do zatrudnienia.

 

Wrocław, 23 maja 2023 r.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu

Konkursu na stanowisko asystenta sędziego

ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2023 r.

 

Po dokonaniu - w ramach pierwszego etapu konkursu - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie prowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) w związku z art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2492) oraz wynikających z art. 27a § 1 tej ustawy, komisja konkursowa dopuściła do drugiego etapu konkursu następujących kandydatów:

 

1)        Marta Budzyńska

2)        Martyna Cybulska

3)        Piotr Franków

4)        Hubert Olejnik

 

            Członkowie komisji konkursowej:

                        Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska – przewodniczący

                        Asesor sądowy Aneta Brzezińska

                        Asesor sądowy Marta Pająkiewicz-Kremis”

 

 

 

Prez – 0120 – 27/23

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 27/2023

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) oraz § 2 Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych

powołuję

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 

 1. Przewodniczący:               SWSA Dagmara Dominik-Ogińska
 2. Członkowie:                       Asesor sądowy Aneta Brzezińska

 Asesor sądowy Marta Pająkiewicz-Kremis

§ 2

Komisja działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14  października 2013 r. – w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2023 r.

 

OSO – 1123 – 02/23                                                             

O g ł o s z e n i e

o konkursie na stanowisko asystenta sędziego 2 etaty

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

             Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza nabór  na stanowisko asystenta sędziego 2 etaty  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w pełnym wymiarze czasu pracy.

            Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r.
o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50 – 126 Wrocław.

            Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują:  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz.1228 ze zm.) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

            Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać wymagania określone w art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2492):

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. nieskazitelny charakter,
 3. ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub studiów zagranicznych uznanych w Polsce.

 Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym   egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla celu rekrutacji (do pobrania w zakładce: Praca/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

            Kandydaci składają wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) albo nadają drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu nr OSO – 1123 – 02/23 w terminie do dnia 10 maja 2023 r. na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78–79, 50–126 Wrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

            Stosownie do postanowień zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etapu drugiego – składającego się z:
  1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz  prawa konstytucyjnego;
  2. pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, wybrany przez kandydata;
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

                  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu - poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl  oraz na tablicy informacyjnej Sądu. W ten sam sposób będą podawane inne informacje dotyczące konkursu.

                  Oferty odrzucone zostaną zwrócone kandydatom po upływie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu w przypadku zagrożenia epidemicznego.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.