Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym z dnia 26 października 2022 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2022 r.

OSO-1124-03/22

OGŁOSZENIE

Komisja powołana zarządzeniem nr 69/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Specjalisty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, po przeprowadzeniu w dniu 19 grudnia 2022 r. trzeciego etapu konkursu ustaliła, że:

kandydatem wybranym na stanowisko specjalisty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu jest Pani Maja Zając.

 

Podpisy członków komisji:

 1. SWSA Władysław Kulon
 2. Dariusz Kaj
 3. Łukasz Moneta
 4. Jakub Leszczyński

 

 

Wrocław, dnia 12 grudnia 2022 r.

OSO-1124-03/22

OGŁOSZENIE

Komisja powołana zarządzeniem nr 69/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Specjalisty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, po przeprowadzeniu w dniu 12 grudnia 2022 r. drugiego etapu konkursu ustaliła, że do trzeciego etapu konkursu -  rozmowy kwalifikacyjnej, który odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 900 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze), zakwalifikowała się:

 1. Pani Maja Zając.

Podpisy członków komisji:

 1. SWSA Władysław Kulon
 2. Dariusz Kaj
 3. Łukasz Moneta
 4. Jakub Leszczyński”

 

 

Wrocław, dnia 1 grudnia 2022 r.  

 OSO-1124-03/22

OGŁOSZENIE

Powołana zarządzeniem Nr 69/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Specjalisty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, po przeprowadzeniu w dniu 1 grudnia 2022 r. pierwszego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Pani Maja Zając

Drugi etap konkursu polegający na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań (czas rozwiązywania 45 minut), sprawdzającego znajomość aktów prawnych, wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, według aktualnego stanu prawnego odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

Po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do trzeciego etapu konkursu.

Kandydat proszony jest o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość a także z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego rekomendujemy zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki.

Podpisy członków komisji:

 1. SWSA Władysław Kulon
 2. Dariusz Kaj
 3. Łukasz Moneta
 4. Jakub Leszczyński”

 

Prez – 0120 – 69/22

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr  69/2022

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko specjalisty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym              

  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

p o w o ł u j ę

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko specjalisty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 1. Pan sędzia WSA Władysław Kulon – Przewodniczący Komisji;
 2. Pan Dariusz Kaj – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Główny    specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych;
 3. Pan Łukasz Moneta  – Specjalista p.o. kierownika Oddziału Administracyjno – Gospodarczego.
 4. Pan Jakub Leszczyński – Sekretarz sądowy, Inspektor

§ 2

Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu
i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

§ 3

Obsługę pracy Komisji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zapewnia Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wrocław, dnia 26 października 2022 r.

OSO – 1124 – 03/22

Ogłoszenie o konkursie

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalisty w Oddziale Administracyjno – Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław. 

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze etatu.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie gospodarki materiałowej i zaopatrzenia oraz ewidencji zakupionych środków trwałych, środków trwałych niskocennych oraz ewidencji ilościowej;
  2. Prowadzenie gospodarki środkami transportu;
  3. Kierowanie samochodem osobowym w celu przewozu akt, towarów i osób;
  4. Dokonywanie zakupów i ewidencji pieczęci używanych w Sądzie;
  5. Prowadzenie ewidencji wydatków wg poszczególnych grup CPV;
  6. Organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości i porządku w budynkach sądowych oraz nadzór nad pracą zewnętrznej firmy sprzątającej części wspólne;
  7.  Opracowywanie projektów zapotrzebowania środków na wydatki rzeczowe
   z pracownikiem OAG odpowiedzialnym za tę problematykę;
  8. Współpraca w zakresie przeprowadzania zamówień publicznych;
  9.  Udział w pracach komisji przetargowych;
  10.  Prowadzenie gospodarki remontowej i kontroli stanu technicznego budynków Sądu;
  11.  Znajomość i obsługa procesów inwestycyjnych w sektorze administracji publicznej;
  12. Wykonywanie innych zadań, zleconych przez przełożonych, a nieujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a wchodzących w zakres funkcjonowania pionu OAG.
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
  1. Wymagania niezbędne:
   1. pełna zdolność do czynności prawnych;
   2. nieposzlakowana opinia;
   3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
   4. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   5. wykształcenie wyższe;
   6. co najmniej trzyletni staż pracy;
   7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
   8. obywatelstwo polskie;
   9. znajomość następujących aktów prawnych:
   10. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.);
   11. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.);
   12. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177);
   13. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 137 ze zm.);
   14. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1888 ze zm.);
   15.  znajomość zagadnień związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi;
   16. biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej);
   17. umiejętność obsługi urządzeń biurowych m.in. kserokopiarek, drukarek, skanerów;
   18. prawo jazdy kategorii B – posiadane minimum 3 lata, preferowane doświadczenie w kierowaniu samochodem służbowym
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. zatrudnienie lub praktyka w sądzie albo w administracji publicznej;
   2. znajomość z zakresu zagadnień budowlanych;
   3. prawidłowe redagowanie pism;
   4. umiejętność pracy w zespole.
 4. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
  1. Zgłoszenie na konkurs z podaniem danych kontaktowych;
  2. Curriculum Vitae;
  3. List motywacyjny;
  4. Oryginał lub urzędowo poświadczony dyplom potwierdzający wykształcenie;
  5. Oświadczenie kandydata dotyczące:
   1. posiadania obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych;
   2. niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
   3. nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   4. posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
   5. klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla celu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/Zatrudnienie – dokumenty do pobrania).
 5. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
 1. Termin złożenia dokumentów do dnia 21 listopada 2022 r.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
 1. bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78 – 79, 50 – 126 Wrocław,
 2. drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać
z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Specjalisty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nr OSO-1124-03/22” na adres: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław.

 

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów w zakresie spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap drugi: wypełnienie testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego wymaganą wiedzę wskazaną w ogłoszeniu – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do trzeciego etapu.

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja oceni predyspozycje interpersonalne kandydata wykorzystywane na stanowisku pracy.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (adres: www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce zatrudnienie) oraz na tablicy informacyjnej Sądu;
 2. Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone;
 3. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego; 
 4. Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu w przypadku zagrożenia epidemicznego;
 5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.