Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o konkursie na stanowisko inspektora w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wrocław, dnia  2 sierpnia 2022 r.

OSO - 1124-01/22

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem Nr 55/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 sierpnia 2022 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko inspektora w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu  2 sierpnia 2022 r. pierwszego etapu konkursu ustaliła, że brak jest ofert spełniających wymogi formalne przystąpienia do konkursu.

 

Podpisy członków komisji:

1) Przewodniczący Komisji – Pani SWSA Dagmara Dominik-Ogińska

2) Pan Andrzej Borecki

3) Pan Dariusz Kaj

 

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2022 r.

Prez – 0120 – 55/22

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr  55/2022

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko inspektora w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym              

  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

p o w o ł u j ę

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko inspektora w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 1. Pani sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska – Przewodniczący Komisji;
 2. Pan Dariusz Kaj – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Główny    specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych;
 3. Pan Andrzej Borecki – Z-ca kierownika Oddziału Administracyjno – Gospodarczego.

§ 2

Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu
i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

§ 3

Obsługę pracy Komisji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zapewnia Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wrocław, dnia 29 czerwca 2022 r.

OSO – 1124 – 01/22

Ogłoszenie o konkursie

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: Inspektora w Oddziale Administracyjno– Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79,
50-126 Wrocław. 

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze etatu.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie gospodarki materiałowej i zaopatrzenia WSA we Wrocławiu w ramach zakupów i rozchodu materiałów z uwzględnieniem przestrzegania obowiązujących przepisów;
  2. Prowadzenie ewidencji zakupionych środków trwałych, środków trwałych niskocennych oraz ewidencji ilościowej;
  3. Prowadzenie w pełnym zakresie spraw związanych z eksploatacją środków transportu;
  4. Kierowanie samochodem osobowym w celu przewozu akt, towarów i osób;
  5. Prowadzenie dokumentacji wyposażenia technicznego w maszyny i urządzenia;
  6. Dokonywanie zakupów i ewidencji wszystkich pieczęci używanych w Sądzie;
  7. Prowadzenie ewidencji wydatków wg poszczególnych grup CPV zgodnie
   z ustalonym podziałem;
  8. Rozliczanie mediów technicznych w oparciu o zawarte umowy oraz nadzorowanie wykonywania określonych umów;
  9. Organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami Oddziału Administracyjno- Gospodarczego (OAG), utrzymujących czystość i porządek w budynkach sądowych. Ponadto nadzór nad pracą zewnętrznej firmy sprzątającej części wspólne;
  10.  Opracowywanie projektów zapotrzebowania środków na wydatki rzeczowe
   z pracownikiem OAG odpowiedzialnym za tę problematykę;
  11.  Udział w pracach komisji przetargowych;
  12.  Uzgadnianie z działem księgowości harmonogramu wydatków bieżących
    i inwestycyjnych oraz współpraca w zakresie wykonywania planu finansowego;
  13.  Obsługa systemu monitoringu wizyjnego;
  14.  Prowadzenie gospodarki remontowej budynków Sądu;
  15.  Dokonywanie kontroli stanu technicznego budynków Sądu;
  16.  Znajomość i obsługa procesów inwestycyjnych w sektorze administracji publicznej, w tym pozyskiwanie budynków na cele administracji publicznej;
  17.  Analizowanie kosztorysów robót budowlanych;
  18.  Wykonywanie innych zadań, zleconych przez przełożonych, a nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a wchodzących w zakres funkcjonowania pionu OAG.
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:
  1. Wymagania niezbędne:
   1. pełna zdolność do czynności prawnych;
   2. nieposzlakowana opinia;
   3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
   4. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   5. wykształcenie co najmniej średnie;
   6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
   7. obywatelstwo polskie;
   8. znajomość następujących aktów prawnych:
    1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);
    2. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.);
    3. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.);
    4. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177);
    5. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 137);
    6. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1888 ze zm.);
   9.  znajomość zagadnień związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi;
   10. biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej);
   11. umiejętność obsługi urządzeń biurowych m.in. kserokopiarek, drukarek, skanerów;
   12. prawo jazdy kategorii B – posiadane minimum 3 lata, preferowane doświadczenie w kierowaniu samochodem służbowym.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. zatrudnienie lub praktyka w sądzie albo w administracji publicznej;
  2. umiejętność kosztorysowania obiektów i robót budowlanych;
  3. znajomość w zakresie administrowania nieruchomościami podlegającymi ochronie konserwatorskiej;
  4. znajomość i umiejętność obsługi komputerowych programów kosztorysowych;
  5. praktyczna wiedza techniczna dot. instalacji w budynkach;
  6. umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
  7. prawidłowe redagowanie pism;
  8. umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:
  1. Zgłoszenie na konkurs z podaniem danych kontaktowych;
  2.  Curriculum Vitae;
  3. List motywacyjny;
  4. Oryginał lub urzędowo poświadczony dyplom potwierdzający wykształcenie;
  5. Oświadczenie kandydata dotyczące:

a) posiadania obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych;

b) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

c) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

d) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;

e) klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla celu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/Zatrudnienie – dokumenty do pobrania);

 1. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
 1. Termin złożenia dokumentów do dnia 15 lipca 2022 r.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
  1. bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78 – 79, 50 – 126 Wrocław,
  2. drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Inspektora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nr OSO-1124-01/22”

Na adres: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław.

 

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów w zakresie spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap drugi: wypełnienie testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego wymaganą wiedzę wskazaną w ogłoszeniu – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do trzeciego etapu.

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja oceni predyspozycje interpersonalne kandydata wykorzystywane na stanowisku pracy.

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (adres: www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce zatrudnienie) oraz na tablicy informacyjnej Sądu;
 2. Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone;
 3. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego. 
 4. Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu w przypadku zagrożenia epidemicznego.
 5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.