Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent- stażysta z dnia 9 marca 2022 r.

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2022 r.

OSO-1120-02/22

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem 31/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2022 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, po zakończeniu konkursu w dniu 19 kwietnia 2022 r. ustaliła, że:

kandydatem wybranym na stanowisko referenta-stażysty jest
Agnieszka Zych-Zaborska

            Zgodnie z § 8 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych komisja sporządziła rezerwową listę kandydatów:

 1. Karolina Młynarczyk

 

 

Podpisy członków komisji:

1. Przewodniczący Komisji - Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski.. ……….……….……..……………….          

   3. Paulina Mikus - Specjalista w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych

    (sekretarz Komisji)                                                             ………..………….........................………...

   4. Paulina Wódka - Z-ca Kierownika Sekretariatu Wydziału I .....…………………………………………..

 

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2022 r.

OSO-1120-02/22

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem 31/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2022 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. drugiego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

 1. Karolina Młynarczyk
 2. Agnieszka Zych-Zaborska

 

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2022 r. o godz. 900 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość
a także z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego rekomendowane jest posiadanie maseczki.

 

Podpisy członków komisji:

       1) Przewodniczący Komisji - Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski ……….……….……..……………….          

  2) Dariusz Kaj - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

      Główny specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych             ……………………………………… 

     3) Paulina Mikus - Specjalista w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych

        (sekretarz Komisji)                                                                         ………….........................………...

4) Paulina Wódka - Z-ca Kierownika Sekretariatu Wydziału I .....…………………………………………..

 

 

Wrocław, dnia 30 marca 2022 r.

 OSO-1120-02/22

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem 31/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2022 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, po przeprowadzeniu w dniu 30 marca 2022 r. pierwszego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Karolina Młynarczyk
 2. Agnieszka Zych – Zaborska

 

Drugi etap konkursu składający się z dwóch części:

 1.  Części merytorycznej polegającej na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań (czas rozwiązywania 45 minut), sprawdzającego znajomość aktów prawnych, wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, według aktualnego stanu prawnego, po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do części praktycznej  etapu drugiego.
 2. Części praktycznej polegającej na:

- przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego;

- założeniu akt  zastępczych;

- sporządzeniu pisma będącego wykonaniem zarządzenia przewodniczącego.

odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość a także z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego rekomendujemy zasłanianie ust i nos przy pomocy maseczki.

Podpisy członków komisji:

 1. S. WSA Tomasz Świetlikowski - ……………………………
 2. Dariusz Kaj - ……………………………
 3. Paulina Wódka - ……………………………
 4. Paulina Mikus - ……………………………

 

 

Prez – 0120 – 31/22

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr 31/2022

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia  9 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

p o w o ł u j ę

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 

 1. Pan sędzia WSA Tomasz Świetlikowski – Przewodniczący Komisji;
 2. Pan Dariusz Kaj – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Główny    specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych;
 3. Pani Paulina Mikus – specjalista;
 4. Pani Paulina Wódka – Z-ca kierownika sekretariatu Wydziału I.

§ 2

Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu
i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

§ 3

Obsługę pracy Komisji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zapewnia Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                          

                                                                                             

 

 

 

Wrocław, dnia 9 marca 2022 r.

OSO – 1120 – 02/22

Ogłoszenie o konkursie

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: Referent – stażysta

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze etatu.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. Prowadzenie spraw w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 2. Wysyłanie zawiadomień o terminie rozpraw;
 3. Przygotowywanie akt do posiedzeń;
 4. Wysyłanie stronom odpisów orzeczeń;
 5. Zwracanie organom akt administracyjnych wraz z prawomocnym orzeczeniem Sądu;
 6. Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach w toku postępowania przez sędziów i referendarzy;
 7. Protokołowanie na sali rozpraw;
 8. Anonimizacja orzeczeń sądowych;
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych;
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

3a. Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3.  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. obywatelstwo polskie;
 8. znajomość następujących aktów prawnych:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.);

- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 137);

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1888 ze zm.);

9) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych.

            3b. Wymagania dodatkowe:

 1. zatrudnienie lub praktyka w sądzie albo w administracji publicznej;
 2. prawidłowe redagowanie pism;
 3. umiejętność pracy w zespole.
 1. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

4a. Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie na konkurs z podaniem danych kontaktowych;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony dyplom lub świadectwo potwierdzające wykształcenie;
 4. oświadczenia kandydata dotyczące:
 1. posiadania obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania)
 2. klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla celu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/Zatrudnienie – dokumenty do pobrania);

4b. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów do dnia 21 marca 2022 r.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
 1. bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78 – 79, 50 – 126 Wrocław
 2. drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nr OSO-1120-02/22”

Na adres: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów w zakresie spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap drugi: składający się z dwóch części:

 1.  Część merytoryczna polegająca na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do części praktycznej;
 2. Część praktyczna polegająca na:

- przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego;

- założeniu akt  zastępczych;

-sporządzeniu pisma będącego wykonaniem zarządzenia przewodniczącego.

 

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Informacje dodatkowe:

           

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów  konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (adres: www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce Praca/ Zatrudnienie) oraz na tablicy informacyjnej Sądu.
 2. Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
 3. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego.
 4. Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu w przypadku zagrożenia epidemicznego.
 5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.