Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent- stażysta z dnia 14 lutego 2022 r.

Wrocław, dnia  24 marca 2022 r.

 

OSO – 1120–01/22

OGŁOSZENIE

            Powołana Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2022 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po zakończeniu konkursu w dniu 24 marca 2022 r. ustaliła, że

 

kandydatem wybranym na stanowisko referenta-stażysty jest Kamila Ostrowska

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych komisja sporządziła rezerwową listę kandydatów ze wskazaniem następującej kolejności:

 

 1. Przemysław Pawłowski
 2. Kamil Demianiuk

 

Członkowie komisji konkursowej:

 1. SWSA Władysław Kulon: …………………………………………………..
 2. Agnieszka Figura …………………………………………………………...
 3. Magda Minkisiewicz …………………………………………………………

 

 

Wrocław, dnia 16 marca 2022 r.

OSO-1120-01/22

 

OGŁOSZENIE

 

Powołana Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2022  r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 16 marca 2022 r. drugiego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

 1. Kamil Demianiuk – 30 punktów;
 2. Kamila Ostrowska – 38 punktów;
 3. Przemysław Pawłowski – 36,5 punktu.

 

Trzeci etap  konkursu – rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r.
o godz. 8.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość a także z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego posiadać maseczki.

Podpisy członków komisji:

 1. S. WSA Władysław Kulon -
 2. Agnieszka Figura -
 3. Katarzyna Krajewska -
 4. Magda Minkisiewicz -

 

Wrocław, dnia 7 marca 2022 r.  

 OSO-1120-01/22

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem Nr 24/2022 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 marca 2022 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, po przeprowadzeniu w dniu 7 marca 2022 r. pierwszego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Kamil Demianiuk
 2. Kamila Ostrowska
 3. Przemysław Pawłowski
 4. Agnieszka Zych – Zaborska

 

Drugi etap konkursu składający się z dwóch części:

 1.  Części merytorycznej polegającej na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań (czas rozwiązywania 45 minut), sprawdzającego znajomość aktów prawnych, wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, według stanu prawnego na dzień 1 marca 2022 r.; po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do części praktycznej  etapu drugiego.
 2. Części praktycznej polegającej na:

- przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego;

- założeniu akt  zastępczych;

- sporządzeniu pisma będącego wykonaniem zarządzenia przewodniczącego.

odbędzie się w dniu 16 marca 2022 r. o godz. 8.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość a także z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego posiadać maseczki i rękawiczki.

Podpisy członków komisji:

 1. S. WSA Władysław Kulon -
 2. Agnieszka Figura -
 3. Katarzyna Krajewska -
 4. Magda Minkisiewicz -

 

Prez – 0120 – 24/22

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr 24/2022

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia  4 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

p o w o ł u j ę

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 1. Pan sędzia WSA Władysław Kulon – Przewodniczący Komisji;
 2. Pani Agnieszka Figura – Kierownik sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej;
 3. Pani Katarzyna Krajewska – Z-ca kierownika Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych;
 4. Pani Magda Minkisiewicz – Z-ca kierownika sekretariatu Wydziału II.

§ 2

Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

§ 3

Obsługę pracy Komisji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zapewnia Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wrocław, dnia 14 lutego 2022 r.

OSO – 1120 – 01/22

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: Referent – stażysta

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze etatu.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. Prowadzenie spraw w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
  2. Wysyłanie zawiadomień o terminie rozpraw;
  3. Przygotowywanie akt do posiedzeń;
  4. Wysyłanie stronom odpisów orzeczeń;
  5. Zwracanie organom akt administracyjnych wraz z prawomocnym orzeczeniem Sądu;
  6. Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach w toku postępowania przez sędziów i referendarzy;
  7. Protokołowanie na sali rozpraw;
  8. Anonimizacja orzeczeń sądowych;
  9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych;
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

3a. Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. obywatelstwo polskie;
 8. znajomość następujących aktów prawnych:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.);

- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 137);

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1888 ze zm.);

                   9. biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych.

            3b. Wymagania dodatkowe:

 1. zatrudnienie lub praktyka w sądzie albo w administracji publicznej;
 2. prawidłowe redagowanie pism;
 3. umiejętność pracy w zespole.
 1. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

4a. Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie na konkurs z podaniem danych kontaktowych;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony dyplom lub świadectwo potwierdzające wykształcenie;
 4. oświadczenia kandydata dotyczące:
 1. posiadania obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania)
 2. klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla celu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/Zatrudnienie – dokumenty do pobrania);

4b. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów do dnia 28 lutego 2022 r.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
 1. bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78 – 79, 50 – 126 Wrocław
 2. drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nr OSO-1120-01/22”

Na adres: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów w zakresie spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap drugi: składający się z dwóch części:

 1.  Część merytoryczna polegająca na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do części praktycznej;
 2. Część praktyczna polegająca na:

- przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego;

- założeniu akt  zastępczych;

-sporządzeniu pisma będącego wykonaniem zarządzenia przewodniczącego.

 

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Informacje dodatkowe:       

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów  konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (adres: www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce Praca/ Zatrudnienie) oraz na tablicy informacyjnej Sądu.
 2. Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
 3. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego.
 4. Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu w przypadku zagrożenia epidemicznego.
 5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.