Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 56/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2021 r.

Wrocław, dnia 26 listopada 2021 r.

Prez – 0120 – 56/21

 

Zarządzenie nr 56/2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 26 listopada 2021 r.

w przedmiocie zmiany Załącznika nr 1 do zarządzenia nr 33/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 137) w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.- Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1177) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 „Regulamin porządkowy dla osób zatrudnionych w Sądzie oraz innych osób przebywających służbowo lub zawodowo w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzeniu nr 33/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii zmienia się w ten sposób, że:

 1. § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4.

1.Każda osoba, zatrudniona w Sądzie, wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest:

 1. mieć zakryte, przy pomocy maseczki, usta i nos;
 2. dokonać dezynfekcji dłoni za pomocą środka odkażającego znajdującego się przy Służbie Ochrony Sądu;
 3. poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała na żądanie Służby Ochrony Sądu;
 4. nie przynosić zbędnych rzeczy osobistych;
 5. zachować 1,5- metrowe odległości między osobami;
 6. stosować się do oznakowania informacyjnego;
 7. opuścić Sąd niezwłocznie po wezwaniu Służby Ochrony Sądu;
 1. Niezastosowanie się do obowiązków określonych w ust. 1 pkt 1- 3 będzie równoznaczne z odmową wejścia do budynku Sądu.”

 

 1. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa, podczas przemieszczania się w budynku Sądu, w tym zwłaszcza gdy wchodzi się na sale rozpraw i do  pomieszczeń, w których przebywają inne osoby oraz zaleca się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa przez cały czas pracy w wieloosobowych pomieszczeniach stałej pracy.”

 § 2.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.;
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu, w intranecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.