Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent - stażysta z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Wrocław, dnia 6 października 2021 r.

 

OSO-1120-01/21    

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem Nr 41/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2021 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po zakończeniu konkursu w dniu 6 października 2021 r. ustaliła, że kandydatem,  który uzyskał najwyższą ilość punktów w postępowaniu konkursowym, wybranym na stanowisko referenta - stażysty jest:

 

 1. Łukasz Moneta  - 39 punktów.

 

Komisja konkursowa nie sporządziła rezerwowej listy kandydatów.

 

Podpisy członków komisji:

1.  S. WSA Władysław Kulon.........................................

2. Dariusz Kaj..................................................................

3. Katarzyna Krajewska .................................................

4. Andrzej Borecki………………………………………….

 

 

Wrocław, dnia 27 września 2021 r.

 

OSO-1120-01/21

OGŁOSZENIE

 

Powołana Zarządzeniem Nr 41/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2021 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 27 września  2021 r. drugiego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

 1. Łukasz Moneta – 29 punktów.

 

Uchwałą komisji przyjęto, że trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 6 października 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze) w następującej kolejności:

 1. Łukasz Moneta    

 

Kandydat proszony jest o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość a także z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego posiadać maseczkę.  

 

Podpisy członków komisji:

 1. S. WSA Władysław Kulon -
 2. Dariusz Kaj -
 3. Katarzyna Krajewska -
 4. Andrzej Borecki -

 

                 

 

Wrocław, dnia 10 września 2021 r.

OSO-1120-01/21

OGŁOSZENIE

 

Powołana Zarządzeniem Nr 41/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2021 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 10 września  2021 r. pierwszego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Łukasz Moneta
 2. Przemysław Pawłowski
 3. Mariusz Sitny

 

Drugi etap konkursu polegający na:

- wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań (czas rozwiązywania 45 minut), sprawdzającego znajomość aktów prawnych, wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, według stanu prawnego na dzień 1 września 2021 r.  - odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. o godz. 10.00  w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

Po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do etapu trzeciego.

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość a także z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego posiadać maseczki i rękawiczki.

Podpisy członków komisji:

 1. S. WSA Władysław Kulon -
 2. Dariusz Kaj -
 3. Katarzyna Krajewska -
 4. Andrzej Borecki -

 

 

Prez – 0120 – 41/21

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr 41 /2021

 

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

 

z dnia  25 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Oddziale Administracyjno- Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

p o w o ł u j ę

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 

 1. Pan sędzia WSA Władysław Kulon – Przewodniczący Komisji;
 2. Pan Dariusz Kaj – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Główny    specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony Danych;
 3. Pani Katarzyna Krajewska – Z-ca kierownika Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych;
 4. Pan Andrzej Borecki – Z-ca kierownika Oddziału Administracyjno – Gospodarczego.

§ 2

Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

§ 3

Obsługę pracy Komisji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zapewnia Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie Nr 41-2021 z dn. 25.08.2021 r.pdf (642,49KB)
 

 

Wrocław, dnia 23 sierpnia 2021 r.

 

OSO – 1120 – 01/21

Ogłoszenie

 

W ogłoszeniu o konkursie z dnia 20 sierpnia 2021 r. nr OSO – 1120 – 01/21 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na stanowisko: Referent – stażysta w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław,
pkt 3a podpunkt 8) otrzymuje brzmienie:

 

„3a. Wymagania niezbędne:

 1. znajomość następujących aktów prawnych:

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 217 ze zm.)

- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 137);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1888 ze zm.)”

 

 

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2021 r.

 

 

 

OSO – 1120 – 01/21

Ogłoszenie o konkursie

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: Referent – stażysta w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze etatu.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. Prowadzenie gospodarki materiałowej i zaopatrzenia WSA we Wrocławiu w ramach zakupów i rozchodu materiałów z uwzględnieniem przestrzegania obowiązujących przepisów;
  2. Prowadzenie ewidencji zakupionych środków trwałych, środków trwałych niskocennych oraz ewidencji ilościowej;
  3. Prowadzenie w pełnym zakresie spraw związanych z eksploatacją środków transportu;
  4. Kierowanie samochodem osobowym w celu przewozu towarów i osób;
  5. Prowadzenie dokumentacji wyposażenia technicznego w maszyny i urządzenia;
  6. Dokonywanie zakupów i ewidencji wszystkich pieczęci używanych w Sądzie;
  7. Prowadzenie ewidencji wydatków wg poszczególnych grup CPV zgodnie z ustalonym podziałem;
  8. Rozliczanie mediów technicznych w oparciu o zawarte umowy oraz nadzorowanie wykonywania określonych umów;
  9. Organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami Oddziału Administracyjno-Gospodarczego (OAG) utrzymujących czystość i porządek w budynkach sądowych. Ponadto nadzór nad pracą zewnętrznej firmy sprzątającej części wspólne.
  10. Opracowywanie projektów zapotrzebowania środków na wydatki rzeczowe z pracownikiem OAG odpowiedzialnym za tę problematykę;
  11. Udział w pracach komisji przetargowych;
  12. Uzgadnianie z działem księgowości harmonogramu wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz współpraca w zakresie wykonywania planu finansowego;
  13. Obsługiwanie systemu monitoringu wizyjnego;
  14. Wykonywanie innych zadań, zleconych przez przełożonych.
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

3a. Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3.  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. obywatelstwo polskie;
 8. znajomość następujących aktów prawnych:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 217 ze zm.)

- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 137);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1888 ze zm.);

9) znajomość zagadnień związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi;

10) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej);

11) umiejętność obsługi urządzeń biurowych m. in. kserokopiarek, drukarek, skanerów;

12) prawo jazdy kategorii B – posiadane minimum 3 lata do dnia ogłoszenia o konkursie.

            3b. Wymagania dodatkowe:

 1. zatrudnienie lub praktyka w sądzie albo w administracji publicznej;
 2. prawidłowe redagowanie pism;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. doświadczenie w kierowaniu samochodem służbowym.
 1. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

4a. Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie na konkurs z podaniem danych kontaktowych;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony dyplom lub świadectwo potwierdzające wykształcenie;
 4. oświadczenia kandydata dotyczące:
 1. posiadania obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania)
 2. klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla celu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/Zatrudnienie – dokumenty do pobrania);
 3. posiadania prawa jazdy kategorii – B minimum 3 lata do dnia ogłoszenia o konkursie (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/Zatrudnienie – dokumenty do pobrania).

4b. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów do dnia 3 września 2021 r.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
 1. bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78 – 79, 50 – 126 Wrocław
 2. drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

nr OSO-1120- 01/21”

Na adres: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

 

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów w zakresie spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

 

Etap drugi: polegający na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do etapu trzeciego.

 

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Informacje dodatkowe:

           

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów  konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (adres: www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce Praca/ Zatrudnienie) oraz na tablicy informacyjnej Sądu.
 2. Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
 3. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego.
 4. Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu w przypadku zagrożenia epidemicznego
 5. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

PDFOgłoszenie o konkursie na stanowisko referent - stażysta z dnia 20 sierpnia 2021 r.pdf (2,21MB)