Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego z dnia 06 sierpnia 2021 r.

Wrocław, dnia 20 września 2021 r.

 

OSO – 1123 – 01/21

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) ogłaszam informację o wynikach przeprowadzonego w dniu 17 września 2021 r. konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

 

 1. Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs: Sławomir Mirowski
 2. Wynik kandydata wybranego na stanowisko asystenta sędziego:

 

l.p.

Imię i nazwisko

test

praca pisemna

rozmowa kwalifikacyjna

ogólna ilość pkt

1.

Sławomir Mirowski

36

8

9

53

 

 1. Komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko asystenta sędziego wyłoniła rezerwową listę kandydatów do zatrudnienia:

 

l.p.

Imię i nazwisko

test

praca pisemna

rozmowa kwalifikacyjna

ogólna ilość pkt

1.

Małgorzata Doroszewicz

34

9

9

52

2.

Adrianna Kruś

32

9

9

50

3.

Olga Kowalska

33

3

9

45

 

 

 

 

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

(ogłoszenie z dnia 6 sierpnia 2021 r. nr OSO-1123/-1/21)

Etap pierwszy: wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

 

Po dokonaniu - w ramach pierwszego etapu konkursu - oceny wymogów formalnych zgłoszeń kandydatów, określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228), zarządzeniu nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych oraz art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 137 ze zm.), komisja konkursowa powołana na podstawie zarządzenia nr 44/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dopuściła do drugiego etapu konkursu następujących kandydatów w porządku alfabetycznym:

 

1/ Małgorzata Doroszewicz

2/ Olga Kowalska

3/ Adrianna Kruś

4/ Julia Kurzydem

5/ Przemysław Mazurek

6/ Sławomir Mirowski

7/ Agata Ogłódek-Prochorowska

8/ Kamila Szczygioł

9/ Jacek Trojnar

10/ Damian Więcek

11/ Agata Zdanowska

 

Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik-Ogińska                                                        

Członkowie:         Sędzia WSA Anetta Chołuj

                   Asesor sądowy: Marta Pająkiewicz- Kremis (sekretarz).

 

 

Prez – 0120 – 44/21

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr 44/2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 1 września 2021 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

 

§ 1

W zarządzeniu Nr 42/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu §1 otrzymuje brzmienie:

 

„Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz § 2 Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych

powołuję

 

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 

 1. Przewodniczący:                 S. WSA Dagmara Dominik-Ogińska
 2. Członkowie:                         S. WSA Anetta Chołuj

   Asesor sądowy Marta Pająkiewicz- Kremis”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prez – 0120 – 42/21

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 42/2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz § 2 Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych

powołuję

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 

Przewodniczący:                 S. WSA Dagmara Dominik-Ogińska

Członkowie:                        S. WSA Gabriel Węgrzyn

                                            Asesor sądowy Marta Pająkiewicz- Kremis

§ 2

Komisja działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
14  października 2013 r. – w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) oraz Zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

OSO – 1123 – 01/21                                                             

 

O g ł o s z e n i e

o zmianie terminu drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego  1 etat w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu informuje, że termin drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego 1 etat w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu ogłoszonego w dniu 6 sierpnia 2021 r. został przesunięty z dnia 16 września 2021 r. na dzień 17 września 2021 r., godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50 – 126 Wrocław.

                                                                           

 

Wrocław, dnia 6 sierpnia 2021 r.

 

OSO – 1123 – 01/21                                                             

O g ł o s z e n i e

o konkursie na stanowisko asystenta sędziego 1 etat

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

             Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza nabór  na stanowisko asystenta sędziego 1 etat  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w pełnym wymiarze czasu pracy.

          Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50 – 126 Wrocław.

          Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują:  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz.1228) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

          Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać wymagania określone w art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 137):

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. nieskazitelny charakter,
 3. ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub studiów zagranicznych uznanych w Polsce.

 Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym   egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (do pobrania w zakładce: Praca/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania);
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich (do pobrania w zakładce: Praca/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania);
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla celu rekrutacji (do pobrania w zakładce: Praca/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

            Kandydaci składają wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) albo nadają drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu  nr OSO – 1123 – 01/21 w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78 – 79, 50 – 126 Wrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

          Stosownie do postanowień zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etapu drugiego – składającego się z:
  1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz  prawa konstytucyjnego;
  2. pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, wybrany przez kandydata;
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

               Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu - poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl  oraz na tablicy informacyjnej Sądu. W ten sam sposób będą podawane inne informacje dotyczące konkursu.

               Oferty odrzucone zostaną zwrócone kandydatom po upływie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu w przypadku zagrożenia epidemicznego.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Plik do pobrania PDF [1.50 MG] PDFOgłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego z dnia 06 sierpnia 2021 r..pdf (1,43MB)