Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

e-Rozprawa

ROZPRAWA ZDALNA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przeprowadza rozprawy zdalne za pomocą platformy Cisco Webex Meetings.

 

Podstawę prawną do przeprowadzenia posiedzenia jawnego w formie rozprawy zdalnej jest art. 15zzs4 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842).

 

Rozprawa zdalna to posiedzenie sądowe odbywające się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, za pomocą komunikatora Cisco Webex Meetings, w trakcie którego skład orzekający Sądu przebywa na terenie Sądu zaś osoby w niej uczestniczące przebywają poza budynkiem Sądu.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu organizując rozprawy zdalne kieruje się wskazaniami zawartymi w dokumencie Europejskiej Komisji ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości -  Wytyczne w sprawie wideokonferencji w postępowaniu sądowym.

Poniższy link odsyła do wersji anglojęzycznej wskazanego wyżej dokumentu.

https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-working-group-cyber-just

 

PROCEDURA

Przebieg rozprawy zdalnej odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325).

 

W zarządzeniu sędziego sprawozdawcy zostaną Państwo poproszeni o przesłanie informacji czy wyrażają Państwo zgodę na rozprawę zdalną  poza budynkiem Sądu.

 

Powyższe wiąże się z posiadaniem możliwości technicznych uczestniczenia w rozprawie zdalnej za pomocą komunikatora Cisco Webex Meetings.

 

Jednocześnie ze względów technicznych celem usprawnienia organizacji rozprawy zdalnej prosimy o posługiwanie się adresem e-PUAP.

 

W związku z powyższym prosimy o wskazanie:

- adresu e-PUAP na który można kierować korespondencję

- adresu mailowego na który będzie dodatkowo kierowany link do rozprawy zdalnej

-- numeru telefonu dającego możliwość skontaktowania się z Państwem przez protokolanta sądowego wyznaczonego do asysty składu sędziowskiego w dniu rozprawy zdalnej w razie utraty połączenia internetowego lub zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających udział w zdalnej rozprawie.

 

Zawiadomienie o terminie rozprawy zdalnej zostanie do Państwa przesłane za pośrednictwem:

- elektronicznej skrzynki podawczej Sądu (e-PUAP)

- operatora pocztowego.

 

W zawiadomieniu zostaniecie Państwo poinformowani o dacie i godzinie rozprawy zdalnej, numerze sali sądowej, w której będzie przebywał skład sędziowski, jak też o linku do rozprawy i numerze oraz haśle do spotkania.

 

Komunikator Cisco Webex Meetings generuje automatycznie link do rozprawy, który zostanie dodatkowo (obok zawiadomienia) przesłany do Państwa wiadomości na podany adres mailowy, co ma  Państwu ułatwić dołączenie do rozprawy zdalnej.

Ważne! Prosimy o akceptację udziału w spotkaniu.

 

Przypominamy, że korespondencja z Sądem możliwa jest jedynie:

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Sądu (e-PUAP). Adres elektronicznej skrzynki podawczej Sądu to: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP

- za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Udział stron (pełnomocników) rozprawie zdalnej możliwy jest przez:

- dołączenie do rozprawy poprzez wygenerowany link do spotkania:

- logowanie na stronie: https://wsawr.webex.com za pośrednictwem przekazanego w zawiadomieniu numeru spotkania i hasła.

 

Przy dołączaniu do rozprawy należy podać personalia osoby, która zgłasza swój udział w rozprawie zdalnej, ewentualnie z dodaniem (w skrócie) tytułu zawodowego (doradca podatkowy, radca prawny, adwokat) pod rygorem niedopuszczenia do udziału w rozprawie osoby, której tożsamość nie jest znana sądowi z akt sprawy.

 

Prosimy o przesłanie pełnomocnictw procesowych oraz pism procesowych do sprawy najpóźniej do godziny 8.30 w dniu rozprawy zdalnej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Sądu: /WSA_WROCLAW/Skrytka ESP. Prosimy zawrzeć w tytule korespondencji dopisek „Rozprawa zdalna – PILNE”.

 

W trakcie rozprawy nie będzie możliwe przesyłanie załączników do protokołu rozprawy za pośrednictwem komunikatora Cisco Webex Meetings. Przesyłanie tych dokumentów jedynie do wglądu Sądu będzie możliwe na skrzynkę mailową:

Jednakże w razie zaistnienia takiej sytuacji Sąd zobowiąże Stronę/y składającą/e do przesłania ww. dokumentów na adres elektronicznej skrzynki podawczej Sądu: /WSA_WROCLAW/Skrytka ESP bezpośrednio po rozprawie zdalnej.

 

INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW

Przypominamy, że w razie braków technicznych możliwości połączenia się z kancelarii pełnomocnika lub z innego miejsca istnieje możliwość udziału w rozprawie zdalnej w specjalnie do tego dedykowanym pokoju:

- nr 001 w siedzibie Okręgowej Izbie Radców Prawnych, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, e-mail:

- w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców podatkowych, ul. Plac Solny 16/406, 50-062 Wrocław, e-mail:

 

UTRATA POŁĄCZENIA, PROBLEMY

W razie utraty połączenia internetowego lub zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających udział w zdalnej rozprawie protokolant wyznaczony do asysty składu sędziowskiego w danym dniu podejmie próbę połączenia się z Państwem drogą telefoniczną na podany przez Państwa numer.

Istnieje również możliwość przesłania informacji za pomocą czatu publicznego w komunikatorze Cisco Webex Meetings.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z Państwa strony związanych z przeprowadzeniem rozpraw zdalnych prosimy o kontakt pod nr tel.  +48 71 3160251 (Wydział I).

 

PUBLICZNOŚĆ, MEDIA

Osoby chcące wziąć udział w rozprawie zdalnej w charakterze publiczności zobowiązane są do złożenia, nie później niż do godziny 10.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień rozprawy zdalnej, wniosku w formie elektronicznej, na adres:

 

Poniżej link do wniosku o udział w rozprawie zdalnej

DOCzalacznik-nr-1-wniosek-dot-udzialu-w-zdalnej-rozprawie.doc (29,50KB)
 

Zgodę na udział w rozprawie zdalnej w charakterze publiczności wydaje w formie zarządzenia porządkowego Przewodniczący Wydziału.

 

Osobie, której wydano zgodę na udział w rozprawie zdalnej w charakterze publiczności, udostępnia się link na adres elektroniczny wskazany we wniosku. Link może być wykorzystany jedynie przez osobę wnioskującą o taki dostęp.

 

Imię i nazwisko wskazane we wniosku musi być tożsame z imieniem i nazwiskiem jakim posługuje się osoba dołączająca do rozprawy zdalnej. W razie wątpliwości z identyfikacją przewodniczący składu orzekającego może odmówić udziału w rozprawie zdalnej.

 

DOBRE PRAKTYKI ROZPRAW ZDALNYCH

SPRZĘT

Prosimy o sprawdzenie czy Państwa urządzenie techniczne spełnia wymagania systemowe  aby uczestniczyć w rozprawie zdalnej organizowanej na platformie Cisco Webex Meetings.

 

Wymagania sprzętowe niezbędne do skorzystania z komunikatora Cisco Webex Meetings są dostępne na stronie internetowej pod wskazanym niżej adresem:

https://help.webex.com/pl-pl/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements

 

Przetestowanie zdolności urządzenia technicznego do połączenia poprzez platformę Cisco Webex Meetings mogą Państwo wykonać poprzez stronę internetową pod wskazanym niżej adresem:

https://www.webex.com/test-meeting.html

 

Celem lepszego funkcjonowania komunikatora Cisco Webex Meetings zaleca się pobranie i zainstalowanie programu na pulpicie swojego urządzenia.

 

Pobranie aplikacji  jest możliwe ze strony pod wskazanym niżej adresem:

https://help.webex.com/pl-PL/landing/ld-nyw95a4-WebexMeetings/Webex-Meetings#Pobieranie-i-instalacja

 

Zalecamy użycie urządzenia technicznego wyposażonego  w kamerę i mikrofon.

Prosimy o używanie na rozprawie zestawu słuchawkowego w celu poprawy jakości dźwięku.

 

ZACHOWANIE

Prosimy o wyłączenie przed rozprawą zdalną wszelkich nieużywanych programów i przeglądarek na Państwa urządzeniu technicznym celem zapewnienia lepszego połączenia z Sądem.

Prosimy o zapewnienie pomieszczenia w którym bez zakłóceń będą Państwo mogli uczestniczyć w rozprawie zdalnej.

Prosimy nie uczestniczyć w rozprawie zdalnej w trakcie jazdy samochodem czy innym środkiem komunikacji, w tym komunikacji miejskiej aby nie stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym.

Prosimy nie uczestniczyć w rozprawie zdalnej jednocześnie uczestnicząc w innym spotkaniu.

Prosimy o zachowanie powagi, spokoju oraz powstrzymania się od zakłócania porządku czynności sądowych.

 

UBIÓR

Prosimy o stosowny ubiór zgodny z powagą Sądu umożliwiający udział w rozprawie zdalnej.

 

PROBLEMY

Znane problemy dotyczące spotkań Cisco Webex Mettings znajdziecie Państwo pod poniższym adresem:

https://help.webex.com/pl-PL/article/ny3ch3m/Znane-problemy-dotycz%C4%85ce-spotka%C5%84-Cisco-Webex

 

W razie wątpliwości co do funkcjonowania platformy Cisco Webex Meetings informacje w tym zakresie znajdą Państwo na stronie pod niżej wskazanymi adresami:

https://help.webex.com/pl-PL/landing/ld-nyw95a4-WebexMeetings/Webex-Meetings

https://help.webex.com/pl-PL