Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 33/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021 r.

Wrocław, dnia 25 czerwca 2021 r.

Prez - 0120- 33/21

status- aktualny

Zarządzenie nr 33/2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 137) w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.- Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1177) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia:

 1. Biuro Podawcze, Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej i Czytelnia Akt Sądowych czynne będą dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 10.00 do 15.00 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania,
 2. Kasa Sądu czynna będzie dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 10.00 do 13.00 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania,
 3. w trakcie prowadzonych rozpraw ogranicza się ilość miejsc dla publiczności na Sali A do 6 osób, na Sali B do 6 osób i na Sali C do 4 osób, zaś salę D przeznacza się na potrzeby przeprowadzania posiedzeń niejawnych i rozpraw zdalnych, w tym w ramach pomocy sądowej udzielanej innym sądom administracyjnym,
 4. osobiste przyjmowanie interesantów w sprawie skarg, petycji i wniosków możliwe jest w godzinach od 11.00 do 13.00, po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej terminu i godziny spotkania, przez:
 1.  Prezesa Sądu w każdy trzeci poniedziałek miesiąca,
 2. Wiceprezesa Sądu- Przewodniczącego Wydziału IV w każdy drugi wtorek miesiąca,
 3. Wiceprezesa Sądu- Przewodniczącego Wydziału I w każdą pierwszą środę miesiąca,
 4. Przewodniczącego Wydziału II w każdy trzeci czwartek miesiąca,
 5. Przewodniczącego Wydziału III w każdy czwarty wtorek miesiąca,
 6. Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej w każdą drugą i czwartą środę miesiąca;

 

§ 2.

W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia wprowadza się do stosowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu:

 1. „Regulamin porządkowy dla osób zatrudnionych w Sądzie oraz innych osób przebywających służbowo lub zawodowo w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. „Regulamin porządkowy dla stron, uczestników postępowań i ich pełnomocników oraz pozostałych interesantów przebywających w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

 

 § 3.

Tracą moc:

 1. Zarządzenie nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii,
 2. Zarządzenie nr 48/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii,
 3. Zarządzenie nr 70/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii,
 4. Zarządzenie nr 14/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii,

 

§ 4.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2021 r.,
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Plik PDF [3.04 MG] do pobrania PDFZarządzenie Nr 33-2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021 r..pdf (2,90MB)

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu z dnia  25 czerwca  2021 r.

 

 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH  W SĄDZIE ORAZ INNYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH SŁUŻBOWO LUB ZAWODOWO W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU   W CZASIE TRWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I STANU EPIDEMII

 

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Regulamin stanowi wytyczne bezpiecznego postępowania i zachowania się pod względem sanitarno – epidemiologicznym dla wszystkich osób zatrudnionych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, zwanego dalej „Sądem” oraz innych osób przebywających służbowo lub zawodowo na terenie Sądu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii;
 2. Wszystkie osoby wymienione w ust. 1, w tym też sędziowie, asesorzy, referendarze sądowi (starsi referendarze sądowi) i asystenci sędziów (starsi asystenci sędziów) są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2

1. W budynku Sądu mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, i które nie zostały objęte kwarantanną, ani też nie przebywały lub przebywają z osobami odbywającymi kwarantannę lub izolację w warunkach domowych;

2. Osoby, które zaobserwowały u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność lub inne mogące wskazywać na prawdopodobne zakażenie koronawirusem proszone są o odstąpienie od zamiaru przyjścia do pracy (ewentualnie wejścia do budynku Sądu w innym celu). Osoby takie powinny bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;

 1. Osobom, wskazanym w § 1 ust. 1-2, u których Służba Ochrony Sądu zaobserwuje objawy wymienione w pkt 1 nie zostanie udzielona zgoda na wejście do budynku Sądu.

§ 3.

      Każda osoba, o której mowa w § 1 ust. 1-2, powinna na bieżąco zapoznawać się z publikowanymi w Intranecie WSA informacjami dotyczącymi zagrożenia epidemicznego, jak też z wytycznymi zawartymi na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/web/koronawirus, www.wsse.wroc.pl i www.psse.wroc.pl.

Ogólne zasady sanitarno-higieniczne dla osób zatrudnionych w Sądzie

§ 4.

 1. Każda osoba, zatrudniona w Sądzie, wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest:
  1. dokonać dezynfekcji dłoni za pomocą środka odkażającego znajdującego się przy Służbie Ochrony Sądu;
  2. poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała na żądanie Służby Ochrony Sądu;
  3. nie przynosić zbędnych rzeczy osobistych;
  4. zachować 1,5- metrowe odległości między osobami;
  5. stosować się do oznakowania informacyjnego;
  6. opuścić Sąd niezwłocznie po wezwaniu Służby Ochrony Sądu;
 2. Niezastosowanie się do obowiązków określonych w ust. 1 pkt 1- 2 będzie równoznaczne z odmową wejścia do budynku Sądu.

 

Zasady zachowania się osób zatrudnionych w Sądzie w czasie przebywania na terenie Sądu

                                                                 

§ 5

 1. Po przybyciu na stanowisko pracy, a przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, należy starannie umyć ręce wodą z mydłem;
 2. W trakcie pracy często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
 3. Zachować bezpieczną rekomendowaną odległość 1,5 metra od współpracowników i innych osób przebywających na terenie Sądu;
 4. Zaleca się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa, gdy wychodzi się do innych  pomieszczeń na terenie Sądu;
 5. Mieć zakryte, przy pomocy maseczki, usta i nos podczas bezpośredniego kontaktu ze stronami, uczestnikami postępowań i ich pełnomocnikami oraz pozostałymi interesantami, a także z osobami przebywającymi służbowo lub zawodowo na terenie Sądu;
 6. Zaleca się ograniczenie spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy dobrej wentylacji pomieszczenia, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami minimum 1,5 metra; preferowany powinien być kontakt telefoniczny lub mailowy;
 7. Zaleca się używanie jedynie swoich przyborów i akcesoriów;
 8. Wskazane jest dołożenie starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne;
 9. Zaleca się ograniczenie korzystania z wind do niezbędnego minimum; z windy w tym samym czasie mogą korzystać tylko dwie osoby;
 10. W palarni w tym samym czasie mogą przebywać tylko dwie osoby.

Ogólne zasady sanitarno – higieniczne dla innych osób wchodzących służbowo lub zawodowo do budynku Sądu

§ 6.

1. Każda osoba, która nie jest zatrudniona w Sądzie, wchodząca służbowo lub zawodowo do budynku Sądu zobowiązana jest:

 1. mieć zakryte, przy pomocy maseczki, usta i nos;
 2. dokonać dezynfekcji dłoni za pomocą środka odkażającego znajdującego się w wyznaczonych miejscach (m.in. przy wejściu do Sądu);
 3. poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała na żądanie Służby Ochrony Sądu;
 4. w celu osobistego załatwienia sprawy służbowej lub wykonania usług umówić się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę z pracownikiem danej komórki organizacyjnej Sądu;
 5. po wejściu do budynku Sądu stosować się do poleceń Służby Ochrony Sądu.

2. Służba Ochrony Sądu informuje telefonicznie pracownika odpowiedniej komórki organizacyjnej Sądu o przybyciu osoby z zewnątrz.

3. Wejście na teren Sądu następuje w obecności pracownika danej komórki organizacyjnej Sądu.

4. Po załatwieniu sprawy osoba z zewnątrz jest odprowadzana do wyjścia przez wyznaczonego pracownika komórki organizacyjnej Sądu.

5. Brak zastosowania się do reguł wskazanych w ust. 1 pkt 1- 5 będzie równoznaczne z odmową wejścia do budynku Sądu lub nakazem jego niezwłocznego opuszczenia.

 

Zasady zachowania się innych osób przebywających służbowo lub zawodowo na terenie Sądu

 

§ 7.

Każda osoba, która nie jest zatrudniona w Sądzie, przebywająca służbowo lub zawodowo na terenie Sądu zobowiązana jest:

 1. mieć zakryte, przy pomocy maski, usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Sądu;
 2. dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
 3. zachować bezpieczną odległość od innych osób (rekomendowane jest minimum 1,5 metra);
 4. używać jedynie swoich narzędzi i akcesoriów;
 5. ograniczyć korzystanie z wind budynku do niezbędnego minimum; z windy  jednocześnie może korzystać tylko dwie osoby.

Obowiązki Służby Ochrony Sądu

§ 8.

Zobowiązuje się pracowników Służby Ochrony Sądu do:

 1. rzetelnego i zgodnego z uprawnieniami egzekwowania postanowień zawartych w regulaminie;
 2. dokonywania osobom wchodzącym do budynku Sądu, w przypadku widocznych u nich objawów chorobowych, bezdotykowego pomiaru temperatury ciała;
 3. kontrolowania konieczności wejścia osób z zewnątrz do budynku Sądu;
 4. odmowy wstępu do budynku Sądu w przypadku stwierdzenia niestosowania się do postanowień regulaminu;
 5. niezwłocznego zawiadomienia o zauważonych nieprawidłowościach Prezesa/Dyrektora Sądu za pośrednictwem Oddziału Administracyjno-Gospodarczego  Sądu.

 

                           Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osób zatrudnionych w Sądzie

§ 9

 1. W przypadku wystąpienia u osób, o których mowa w § 1 ust. 2,  objawów wskazujących na uprawdopodobnioną możliwość choroby zakaźnej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie do Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych oraz Oddziału Administracyjno-Gospodarczego;
 2. Osoba z objawami pozostaje na miejscu w pomieszczeniu, w którym ostatnio przebywała, a wszystkie pozostałe osoby, znajdujące się w tym pomieszczeniu, udają się drogą ewakuacyjną do Sali Portretowej na parterze budynku Sądu;
 3. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby z objawami nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona udać się do domu transportem indywidualnym (unikając transportu zbiorowego), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej;
 4. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby, u której pojawiły się objawy wskazujące na możliwość choroby zakaźnej, należy wezwać pogotowie ratunkowe celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego;
 5. Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny; należy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 6. Oddział Administracyjno-Gospodarczy niezwłocznie po opuszczeniu pomieszczenia przez osobę, o której mowa w ust. 2, dokonuje dezynfekcji całego pomieszczenia, w którym ostatnio przebywała ta osoba, wszystkich znajdujących się w nim sprzętów oraz najbliżej położonych pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz dezynfekuje wszystkie ogólnodostępne powierzchnie dotykowe (np. klamki, poręcze, uchwyty);
 7. Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych, na polecenie Prezesa/Dyrektora Sądu, przygotuje wykaz wszystkich osób, o których mowa w § 1 ust. 2, w postaci podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego, na wypadek konieczności szybkiego przekazania służbom sanitarnym informacji o osobach mających kontakt z osobą, o której mowa w ust. 2, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

 

   Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u innych osób przebywających służbowo lub zawodowo na terenie Sądu

 

§ 10.

 1. W przypadku zauważenia u osoby przebywającej służbowo lub zawodowo na terenie Sądu niepokojących objawów choroby zakaźnej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Oddziału Administracyjno- Gospodarczego, którego pracownik może nakazać tej osobie opuszczenie budynku Sądu; osoba taka winna udać się do domu transportem indywidualnym (unikając transportu zbiorowego), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej, a w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia powinna wezwać pogotowie ratunkowe celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego;
 2. Kierownik Oddziału Administracyjno- Gospodarczego o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 3. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (np. klamki, poręcze, uchwyty);
 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Plik doc. [0.03 MG] DOCXnr 33- Załącznik nr 1.docx (33,92KB)

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2021 r.

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

DLA STRON, UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ I ICH PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH INTERESANTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU W CZASIE TRWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I STANU EPIDEMII

Przepisy ogólne

 

§ 1.

 1. Regulamin stanowi wytyczne bezpiecznego postępowania i zachowania się pod względem sanitarno– epidemiologicznym dla stron, uczestników postępowań i ich pełnomocników oraz pozostałych interesantów przebywających na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, zwanego dalej „Sądem,” w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii;
 2. Osoby wskazane w ust. 1 oraz osoby zatrudnione w Sądzie, mające bezpośredni kontakt z tymi osobami, są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2.

Wejście osób, wskazanych w § 1 ust. 1, do budynku Sądu możliwe jest wyłącznie w celu:

 1. złożenia pisma procesowego w Biurze Podawczym,
 2. udziału w rozprawie w charakterze strony (uczestnika postępowania), jej przedstawiciela lub pełnomocnika, bądź też jako publiczności,
 3. udziału w posiedzeniu niejawnym osób wezwanych do stawiennictwa,
 4. uzyskania informacji w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej,
 5. zapoznania się z aktami sprawy w Czytelni Akt Sądowych,
 6. dokonania wpłaty w Kasie Sądu,
 7. spotkania z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w sprawie skarg, petycji i wniosków.”

§ 3.

 1. Osoby, które zaobserwowały u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność lub inne mogące wskazywać na prawdopodobne zakażenie koronawirusem proszone są o odstąpienie od zamiaru wejścia do budynku Sądu. Osoby takie powinny bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;
 2. Osobom, u których Służba Ochrony Sądu zaobserwuje objawy wymienione w pkt 1 nie zostanie udzielona zgoda na wejście do budynku Sądu.

Ogólne zasady wejścia interesantów do budynku Sądu

§ 4.

 1. Każda osoba wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest:
  1. poinformować Służbę Ochrony Sądu o celu wejścia do budynku Sądu;
  2. mieć zakryte, przy pomocy maseczki, usta i nos;
  3. dokonać dezynfekcji dłoni za pomocą środka odkażającego znajdującego się przy Służbie Ochrony Sądu;
  4. poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała na żądanie Służby Ochrony Sądu;
  5. nie przynosić zbędnych rzeczy (brak możliwości korzystania z szatni);
  6. zachować 1,5- metrową odległości między osobami;
  7. stosować się do oznakowania informacyjnego;
  8. opuścić Sąd niezwłocznie po załatwieniu sprawy lub po wezwaniu Służby Ochrony Sądu;
 2. Niezastosowanie się do obowiązków określonych w ust. 1 pkt 1- 4 będzie równoznaczne z odmową wejścia do budynku Sądu.

Zasady wejścia do budynku Sądu w celu złożenia pisma procesowego na Biurze Podawczym

§ 5.

 1. Biuro Podawcze znajduje się na parterze budynku Sądu i jest czynne dla interesantów w godz. od 10.00 do 15.00;
 2. Osoby chcące złożyć pismo procesowe w Biurze Podawczym wpuszczane są przez Służbę Ochrony Sądu pojedynczo, po uprzednim opuszczeniu Biura Podawczego przez osobę wcześniej obsługiwaną;
 3. Miejsce oczekiwania na wejście do Biura Podawczego znajduje się na parterze budynku Sądu przy tablicy informacyjnej;
 4. Przez cały czas przebywania na terenie Sądu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

Zasady wejścia na rozprawę dla stron (uczestników postępowania) i ich przedstawicieli lub pełnomocników

§ 6.

 1. Zaleca się ograniczyć ilość przedstawicieli i pełnomocników, tak aby po każdej ze stron uczestniczyły nie więcej niż 2 osoby;
 2. Strony (uczestnicy postępowania), ich przedstawiciele i pełnomocnicy będą wpuszczani do budynku Sądu przez Służbę Ochrony Sądu na 15 minut przed rozpoczęciem rozprawy;
 3. Uczestniczący w rozprawie mogą przemieszczać się tylko po ogólnodostępnym terenie Sądu na parterze i I piętrze budynku;
 4. Zaleca się ograniczenie korzystania z windy do niezbędnego minimum; z windy w tym samym czasie mogą korzystać tylko dwie osoby;
 5. Oczekując przed salą rozpraw na wywołanie sprawy należy zachować odstęp minimum 1,5 metra od innych osób;
 6. Bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw należy obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk;
 7. Przez cały czas przebywania na terenie Sądu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Zasady wejścia publiczności na rozprawę

§ 7.

 1. Na salach rozpraw obowiązują następujące limity osób z publiczności: 
 • Sala A – 6 osób;
 • Sala B - 6 osób;
 • Sala C - 4 osoby;
 • Sala D - 0 osób;

 

2. W przypadku większej ilości osób chcących uczestniczyć w rozprawie w charakterze publiczności selekcji dokonuje Służba Ochrony Sądu kierując się kolejnością stawienia się tych osób w budynku Sądu;

3. Osoby z publiczności wpuszczane są do budynku Sądu przez Służbę Ochrony Sądu na 10 minut przed rozpoczęciem rozprawy;

4. Osoby z publiczności mogą przemieszczać się tylko po ogólnodostępnym terenie Sądu na parterze i I piętrze budynku;

5. Oczekując na wejście na salę rozpraw należy zachować odstęp minimum 1,5 metra od innych osób;

6. Bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw należy obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk;

7.  Przez cały czas przebywania w budynku Sądu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

Zasady wejścia do Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej

§ 8.

 1. Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej (dalej: Sekretariat WIS) znajduje się na I piętrze w pokoju nr 102A i jest czynny dla interesantów w godz. od 10.00 do 15.00;
 2. Sekretariat WIS obsługiwany jest przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej (dalej: pracownik/ pracownicy WIS);
 3. Pracownicy WIS informują osoby zainteresowane o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie, a także udostępniają stronom postępowania i ich pełnomocnikom akta spraw w Czytelni Akt Sądowych po uprzednim ustaleniu terminu i godziny;
 4. W Sekretariacie WIS oprócz pracowników każdorazowo może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz; pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer;
 5. Kolejna osoba może wejść do Sekretariatu WIS po opuszczeniu go przez poprzedniego interesanta oraz po dokonaniu w razie potrzeby wietrzenia pomieszczenia i niezbędnej dezynfekcji blatów stołów, krzeseł, klamek i uchwytów;
 6. Bezpośrednio przed wejściem do Sekretariatu WIS należy obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk;
 7. Przez cały czas przebywania na terenie Sądu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

Zasady wejścia do Czytelni Akt Sądowych

§ 9.

 1. Czytelnia Akt Sądowych (dalej: Czytelnia) znajduje się na I piętrze w pokoju nr 105 i jest czynna dla interesantów w godz. od 10.00 do 15.00;
 2. Czytelnia obsługiwana jest przez pracowników WIS;
 3. Akta sądowe udostępniane są stronom (uczestnikom) postępowania i ich przedstawicielom lub pełnomocnikom po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem WIS – drogą telefoniczną pod nr tel. 71 316 02 57 lub drogą elektroniczną pod adresem: – terminu i godziny oraz określeniu przewidywanego czasu potrzebnego do zapoznania się z aktami;
 4. Akta udostępniane są w określonych godzinach w celu umożliwienia przeprowadzenia wietrzenia pomieszczenia oraz niezbędnej dezynfekcji blatów stołów, krzeseł, klamek i uchwytów;
 5. Przyjmuje się, iż czas przeglądania akt przez jedną osobę nie powinien być dłuższy niż jedna godzina; w przypadku konieczności wydłużenia czasu przeglądania akt należy uzgodnić taką możliwość z pracownikami WIS bądź też umówić się  na kolejny termin w innym dniu;
 6. W Czytelni każdorazowo może przebywać jedna osoba, która dokonuje przeglądu akt w obecności pracownika WIS po uprzednim wylegitymowaniu się dokumentem potwierdzającym tożsamość, a w przypadku pełnomocnika po okazaniu właściwego pełnomocnictwa; pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer;
 7. Na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Czytelni tworzy się oddzielny rejestr przeglądu akt, zawierający następujące dane: dzień, godzinę, sygnaturę akt, osobę przeglądającą, czas przeglądu akt oraz adnotację o sporządzeniu kopii (zdjęć fotograficznych) poszczególnych kart akt sprawy;
 8. Osoba umówiona na przeglądanie akt zobowiązana jest bezpośrednio przed wejściem do Czytelni dokonać dezynfekcji rąk;
 9. Przez cały czas przebywania na terenie Sądu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Zasady wejścia do Kasy Sądu

§ 10

 1. Kasa Sądu znajduje się na I piętrze w pokoju nr 105A i jest czynna dla interesantów w godz. od 10.00 do 13.00;
 2. Kasa Sądu obsługiwana jest przez pracownika Oddziału Finansowo- Budżetowego (dalej: pracownik OFB);
 3. W Kasie Sądu oprócz pracownika OFB każdorazowo może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz; pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer;
 4. Kolejna osoba może wejść do Kasy Sądu po opuszczeniu jej przez poprzedniego interesanta oraz po dokonaniu w razie potrzeby wietrzenia i dezynfekcji pomieszczenia;
 5. Bezpośrednio przed wejściem do Kasy Sądu należy obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk;
 6. Przez cały czas przebywania na terenie Sądu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Obowiązki Służby Ochrony Sądu

§ 11.

Zobowiązuje się pracowników Służby Ochrony Sądu do:

 1. rzetelnego i zgodnego z uprawnieniami egzekwowania postanowień zawartych w regulaminie;
 2. dokonywania osobom wchodzącym do budynku Sądu, w przypadku widocznych u nich objawów chorobowych, bezdotykowego pomiaru temperatury ciała;
 3. kontrolowania konieczności wejścia osób z zewnątrz do budynku Sądu;
 4. odmowy wstępu do budynku Sądu w przypadku stwierdzenia niestosowania się do postanowień regulaminu;
 5. niezwłocznego zawiadomienia o zauważonych nieprawidłowościach Prezesa/Dyrektora Sądu za pośrednictwem Oddziału Administracyjno-Gospodarczego  Sądu.

Zasady higieny i dezynfekcji pomieszczeń

§ 12.

 1. Sale rozpraw są wietrzone i dezynfekowane każdorazowo po zakończeniu rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron, uczestników i ich pełnomocników;
 2. Czytelnia jest wietrzona i dezynfekowana po każdorazowym zakończeniu przeglądania akt;
 3. Toalety dostępne dla interesantów są czyszczone i dezynfekowane nie rzadziej niż co 2 godziny;
 4. Pozostałe pomieszczenia ogólnodostępne na terenie Sądu są dezynfekowane co najmniej dwa razy w godzinach urzędowania Sądu;
 5. Czynności wskazane w ust. 1-4 wykonywane są przez pracowników Oddziału Administracyjno- Gospodarczego. 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u interesantów

§ 13.

 1. W przypadku zauważenia u osób, wskazanych w § 1 ust. 1, przebywających na terenie Sądu,  niepokojących objawów choroby zakaźnej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Oddziału Administracyjno- Gospodarczego, którego pracownik może nakazać tej osobie opuszczenie budynku Sądu; osoba taka winna udać się do domu transportem indywidualnym (unikając transportu zbiorowego), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej, a w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia powinna wezwać pogotowie ratunkowe celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego;
 2. Kierownik Oddziału Administracyjno- Gospodarczego o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 3. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (np. klamki, poręcze, uchwyty);
 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Plik doc. [0.03 MG] DOCXnr 33- Załącznik nr 2.docx (34,09KB)