Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 28/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2021 r.

Wrocław, dnia 11 maja 2021 r.

Prez - 0120- 28/21

status: aktualny

Zarządzenie nr 28/2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie dostępu publiczności do rozpraw zdalnych przeprowadzanych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) w zw. z art. 15 zzs4 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) i § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.- Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Osoby chcące wziąć udział w rozprawie zdalnej w charakterze publiczności zobowiązane są do złożenia, nie później niż do godziny 10.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień rozprawy zdalnej, wniosku w formie elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, na adres:

§ 2.

Zgodę na udział w rozprawie zdalnej w charakterze publiczności wydaje w formie zarządzenia porządkowego Przewodniczący Wydziału.

§ 3.

Osobie, której wydano zgodę na udział w rozprawie zdalnej w charakterze publiczności, udostępnia się link na adres elektroniczny wskazany we wniosku. Link może być wykorzystany jedynie przez osobę wnioskującą o taki dostęp.

§ 4.

Imię i nazwisko wskazane we wniosku musi być tożsame z imieniem i nazwiskiem jakim posługuje się osoba dołączająca do rozprawy zdalnej. W razie wątpliwości z identyfikacją przewodniczący składu orzekającego może odmówić udziału w rozprawie zdalnej.

§ 5.

Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ujawnienie wizerunku wnioskodawcy w programie komputerowym używanym podczas rozprawy zdalnej.

§ 6.

Przewodniczący składu orzekającego uzyskuje przed rozprawą informacje na temat listy osób, którym udzielono dostęp do rozprawy zdalnej.

§ 7.

Osoba biorąca udział w charakterze publiczności zobowiązana jest stosować się do instrukcji stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzania rozprawy przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

§ 8.

Osoba biorąca udział w charakterze publiczności zobowiązana jest do zachowania powagi, spokoju oraz powstrzymania się od zakłócania porządku czynności sądowych. Każdy działanie naruszające przebieg rozprawy może skutkować usunięciem danej osoby z grona uczestników rozprawy zdalnej przez przewodniczącego składu orzekającego. 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu.

 

Plik do pobrania PDF [1.79 MB] PDFZarządzenie nr 28/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2021 r..pdf (1,71MB)

 

Załącznik Nr 1

Plik do pobrania DOC [0.03 MB] DOCZałącznik nr 1- wniosek dot. udziału w zdalnej rozprawie.doc (29,50KB)