Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 22/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2021 r.

Wrocław, dnia 19 marca 2021 r.

Prez - 0120- 22/21

status: nieaktualny

Zarządzenie nr 22/2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie czasowego wprowadzenia systemu pracy zdalnej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) w celu przeciwdziałania COVID-19 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W okresie od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. włącznie, z możliwością przedłużenia tego okresu, wprowadza się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu organizację pracy w systemie zdalnym polegającą na tym, że:

 1. w pokojach biurowych jednoosobowych i dwuosobowych pracę stacjonarną świadczyć będzie w danym dniu jedna osoba, zaś druga osoba z pokoju dwuosobowego w tym dniu wykonywać będzie pracę zdalną,
 2. w pokojach biurowych trzyosobowych, czteroosobowych i pozostałych pomieszczeniach wieloosobowych pracę stacjonarną świadczyć będą w danym dniu dwie osoby, zaś pozostałe osoby z tych pokoi wykonywać będą w tym dniu pracę zdalną,
 3. po każdym dniu roboczym następować będzie zmiana osób świadczących pracę zdalną, przy czym w pokojach biurowych dwuosobowych każda z zatrudnionych tam osób co drugi dzień kierowana będzie na pracę zdalną, zaś w pokojach biurowych trzyosobowych, czteroosobowych i pozostałych pomieszczeniach wieloosobowych osoby tam pracujące kierowane będą naprzemiennie na pracę zdalną,
 4. jeżeli w pokoju biurowym lub pomieszczeniu wieloosobowym nie zostanie w danym dniu przekroczony dopuszczalny limit osób to wówczas z tego pokoju biurowego lub pomieszczenia wieloosobowego w tym dniu żadna z osób tam pracujących nie zostanie wskazana do pracy zdalnej, 
 5. harmonogramy pracy zdalnej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym opracowuje i nadzoruje ich przestrzeganie Główny Specjalista ds. BHP we współpracy z Kierownikami jednostek organizacyjnych mając na względzie konieczność zachowania sprawnej realizacji zadań oraz bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne korpusu orzeczniczo-administracyjnego,
 6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Przewodniczącego Wydziału, Kierownika Sekretariatu lub Kierownika innej jednostki organizacyjnej Główny Specjalista ds. BHP dokonuje zmian w opracowanych harmonogramach pracy zdalnej, zwłaszcza w odniesieniu do grupy asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów, przydzielonych do różnych wydziałów orzeczniczych,
 7. Kierownicy jednostek organizacyjnych zgłaszają pracowników wyznaczonych do pracy zdalnej na następny dzień roboczy do Głównego Specjalisty ds. BHP, codziennie do godziny 12.00 z podaniem imienia i nazwiska pracownika oraz przekazują informacje o ewentualnych zmianach stanowisk pracy (pomieszczeń) wśród pracowników wykonujących pracę stacjonarnie,
 8. Główny Specjalista ds. BHP przekazuje zbiorczy wykaz pracowników wyznaczonych do pracy zdalnej na następny dzień roboczy do Kierownika Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych do godziny 13.00,
 9. szczegółowy zakres wykonywanej pracy zdalnej w wydziałach orzeczniczych określają Przewodniczący Wydziałów w porozumieniu z Kierownikami Sekretariatów, w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kierownicy tych jednostek,
 10.  osoby wykonujące pracę zdalną mają obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, datę i czas ich wykonania, który musi się mieścić w godzinach od 7:30 do 15:30,
 11.  osoby wykonujące pracę zdalną mają obowiązek pozostawania w kontakcie telefonicznym i mailowym (poczta służbowa ZIMBRA) w godzinach od 7:30 do 15:30 z przełożonymi służbowymi, a w przypadku cofnięcia polecenia wykonywania pracy zdalnej do niezwłocznego stawienia się w tych godzinach w siedzibie Sądu w celu kontynuowania pracy w miejscu jej stałego wykonywania,
 12.  wszelkie sprawy dotyczące przebiegu pracy zdalnej, w tym zwłaszcza informacje o niepodjęciu w danym dniu pracy zdalnej, należy niezwłocznie zgłaszać Głównemu Specjaliście ds. BHP pocztą służbową ZIMBRA lub telefonicznie, zaś w przypadku utrudnionego kontaktu z nim Oddziałowi Spraw Ogólnych i Osobowych.

§ 2. 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu, w intranecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Plik do pobrania PDF [1.28 MG] PDFZarządzenie Nr 22-2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2021 r..pdf (1,22MB)