Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 14/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2021 r.

status: nieaktualny

Zarządzenie nr 14/2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 26 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) w zw. z art. 15 zzs4 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, dalej zwaną ustawą covidową) i § 30 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r.- Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 1177) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia:

 1.  czynne będą dla interesantów w dniach urzędowania Sądu, z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania:
 1. Biuro Podawcze w godzinach od 11.00 do 15.00,
 2.  Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej i Czytelnia Akt Sądowych w godzinach od 10.00 do 14.00,
 3. Kasa Sądu w godzinach od 11.00 do 13.00;
 1. w trakcie prowadzonych rozpraw ogranicza się ilość miejsc dla publiczności na Sali A do 4 osób, na Sali B do 4 osób i na Sali C do 2 osób, zaś salę D (audiowizualną) przeznacza się na potrzeby przeprowadzania rozpraw zdalnych, w tym w ramach pomocy sądowej udzielanej innym sądom administracyjnym;
 2. osobiste przyjmowanie interesantów w sprawie skarg, petycji i wniosków możliwe jest w godzinach od 11.00 do 13.00, po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej terminu i godziny spotkania, przez:
 1.  Prezesa Sądu w każdy trzeci poniedziałek miesiąca,
 2. Wiceprezesa Sądu- Przewodniczącego Wydziału IV w każdy drugi wtorek miesiąca,
 3. Wiceprezesa Sądu- Przewodniczącego Wydziału I w każdą pierwszą środę miesiąca,
 4. Przewodniczącego Wydziału II w każdy trzeci czwartek miesiąca,
 5. Przewodniczącego Wydziału III w każdy czwarty wtorek miesiąca,
 6. Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej w każdą drugą i czwartą środę miesiąca;
 7. § 2a otrzymuje brzmienie:

    „1) W sytuacji, gdy przeprowadzenie rozprawy może wywołać nadmierne zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących, a można ją przeprowadzić na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (rozprawa zdalna), za zgodą wszystkich stron postępowania, Przewodniczący Wydziału kieruje sprawę na rozprawę zdalną;

     2) Przewodniczący Wydziału, jeżeli nie zachodzą okoliczności wskazane w pkt 1), na podstawie art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy covidowej, wydaje zarządzenie  o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne w składzie trzech sędziów. Na posiedzenie niejawne, stosownie do art. 95 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325), wstęp mają tylko osoby wezwane.

§ 2.

W „Regulaminie porządkowym dla interesantów przebywających w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, § 2 otrzymuje brzmienie:

„Wejście interesantów do budynku Sądu możliwe jest wyłącznie w celu:

 1. złożenia pisma procesowego w Biurze Podawczym,
 2. udziału w rozprawie w charakterze strony (uczestnika postępowania), jej przedstawiciela lub pełnomocnika, bądź też jako publiczności,
 3. udziału w posiedzeniu niejawnym osób wezwanych do stawiennictwa,
 4. uzyskania informacji w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej,
 5. zapoznania się z aktami sprawy w Czytelni Akt Sądowych,
 6. dokonania wpłaty w Kasie Sądu,
 7. spotkania z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w sprawie skarg, petycji i wniosków.”

§ 3.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.