Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

EPIDEMIA COVID-19- komunikat Nr 1/2021

KOMUNIKAT

Nr 1/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

status: nieaktualny

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, a także w nawiązaniu do działań zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, co następuje: 

 1. Z dniem 1 marca 2021 r. wznawia się rozprawy Sądu.
 • W sytuacji, gdy przeprowadzenie rozprawy może wywołać nadmierne zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących:

- a istnieje możliwość przeprowadzenia zdalnej rozprawy (rozprawa na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku), za zgodą wszystkich stron postępowania, Przewodniczący Wydziału kieruje sprawę na rozprawę zdalną.

- a nie istnieje możliwość przeprowadzenia rozprawy zdalnej, Przewodniczący Wydziału kieruje sprawę na posiedzenie niejawne w składzie trzech sędziów, na podstawie art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.).

 • Informacje dotyczące przewidywanych terminów rozpraw oraz posiedzeń niejawnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu: bip.wrocław.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-Wokanda.
 • O treści wydanego orzeczenia oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, można uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu tel. +48713160256 lub +48713160257.
 • Prosimy ograniczyć ilość przedstawicieli i pełnomocników na rozprawie, tak aby po każdej ze stron uczestniczyły nie więcej niż 2 osoby.
 • W trakcie prowadzonych rozpraw ogranicza się ilość miejsc dla publiczności:

            na Sali A do 4 osób

            na Sali B do 4 osób

            na Sali C do 2 osób

            Salę D (audiowizualną) przeznacza się na potrzeby przeprowadzania rozpraw zdalnych, w tym w ramach pomocy sądowej udzielanej innym sądom administracyjnym.

 

 1. Przypominamy, że istnieje możliwość rozpoznania sprawy przez Sąd na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

 

 1. Wejście interesantów do budynku Sądu możliwe jest wyłącznie w celu:
 • złożenia pisma procesowego w Biurze Podawczym
 • udziału w rozprawie w charakterze strony (uczestnika postępowania), jej przedstawiciela lub pełnomocnika, bądź też jako publiczności
 • udziału w posiedzeniu niejawnym osób wezwanych do stawiennictwa
 • uzyskania informacji w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej
 • zapoznania się z aktami sprawy w Czytelni Akt Sądowych
 • dokonania wpłaty w Kasie Sądu
 • spotkania z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w sprawie skarg, petycji i wniosków

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

 

 1. Osobiste przyjmowanie interesantów w sprawie skarg, petycji i wniosków możliwe jest w godzinach od 11.00 do 13.00, po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej terminu i godziny spotkania pod nr tel.  +48713160256 lub +48713160257:
 • Prezesa Sądu w każdy trzeci poniedziałek miesiąca
 • Wiceprezesa Sądu - Przewodniczącego Wydziału IV w każdy drugi wtorek miesiąca
 • Wiceprezesa Sądu- Przewodniczącego Wydziału I w każdą pierwszą środę miesiąca
 • Przewodniczącego Wydziału II w każdy trzeci czwartek miesiąca
 • Przewodniczącego Wydziału III w każdy czwarty wtorek miesiąca
 • Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej w każdą drugą i czwartą środę miesiąca

 

      5. Biuro Podawcze czynne jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 11.00 do 15.00

Przyjmowanie korespondencji odbywa się również za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP

Zasady elektronicznej komunikacji z Sądem znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP.

 

      6. Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej i Czytelnia Akt Sądowych czynne jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 10.00 do 14.00

Zachęcamy do komunikacji telefonicznej pod numerem telefonu +48713160256 lub +48713160257 oraz za pomocą poczty elektronicznej:  lub elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP

Przypominamy, że dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej jest możliwy online za pośrednictwem portalu PASSA. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie bip.wroclaw.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce E-SĄD/PASSA-Akta sądowe online.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP-Elektroniczna skrzynka podawcza.

 

      7. Kasa Sądu czynna jest dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 11.00 do 13.00

Zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat z tytułu opłat sądowych za pomocą przelewów bankowych lub wpłat na  rachunek bankowy:

NBP O/O WROCŁAW 68101016740040822231000000.

 

Informacja dotycząca opisu przelewów/wpłat  do WSA we Wrocławiu

Z uwagi na różnorodność  informacji zamieszczonych na kierowanych do Sądu przelewach/wpłatach uniemożliwiających prawidłową identyfikację  opłat sądowych prosimy o skorzystanie z następujących zasad opisu przelewu/ wpłaty.

Skróty

WSS – wpis sądowy od skargi

WSK – wpis sądowy od skargi kasacyjnej

WSŻ – wpis sądowy od zażalenia

OK – opłata kancelaryjna

Przelewy dokonywane w sytuacji posiadania sygnatury sprawy

Prosimy na przelewie o podanie: sygnatury akt sprawy i właściwego skrótu opłaty

Wzór

I SA/Wr 2/21 WSK

Przelewy dokonywane po wniesieniu skargi do Sądu za pośrednictwem organu administracji

Prosimy o podanie: imienia i nazwiska albo nazwy firmy (strony skarżącej), właściwego skrótu opłaty oraz nr decyzji, postanowienia, uchwały albo wskazanie bezczynność/ przewlekłość.

Wzór

Jan Kowalski

WSS decyzja nr 2030/2020

Prosimy nie umieszczać na opisie przelewu/ wpłaty innych danych.

 

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Sądu: bip.wroclaw.wsa.gov.pl (MENU BIP zakładka: EPIDEMIA COVID-19), w których podawane będą bieżące informacje na temat funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Komunikat sporządzony na podstawie:

Zarządzenia Nr 14/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

Zarządzenia Nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii