Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 4/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2021 r.

Wrocław, dnia 15 stycznia 2021 r.

Prez - 0120- 4/21

Zarządzenie nr 4 /2021

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie organizacji pracy w systemie rotacyjno- zdalnym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych    (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 3 Zarządzenia nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z Objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedłuża się wskazany w § 2b ust. 1 Zarządzenia nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii okres organizacji pracy w systemie rotacyjno- zdalnym do dnia 29 stycznia 2021 r.

§ 2.

System pracy rotacyjno-zdalnej nie dotyczy osób, których obecność w siedzibie Sądu jest niezbędna dla zachowania sprawnej i terminowej realizacji zadań wyznaczonych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Sądu, przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

§ 3.

Wykazy osób, o których mowa w § 2, sporządzają w wydziałach orzeczniczych Kierownicy Sekretariatów w porozumieniu z Przewodniczącymi Wydziałów, a w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kierownicy tych jednostek w porozumieniu z Dyrektorem Sądu. Wykazy i ich aktualizacje przekazywane są niezwłocznie do Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych, który przekazuje ich zbiorcze zestawienia Prezesowi Sądu i Głównemu Specjaliście ds. BHP.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu, w intranecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

Plik PDF (0.76 MG) do pobrania PDFZarządzenie Nr 4-2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 stycznia 2021 r..pdf (739,21KB)