Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - zamówienia publiczne

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

dla postępowań o zamówienia publiczne

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej RODO) (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Akty unijne/RODO)

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, że:

 

 1. Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych osób trzecich działających w Pani/Pana imieniu jako Wykonawcy przetwarzanych w ramach postępowań o udzielenia zamówienia publicznego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław (zwany  dalej: Administratorem).

 1. Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe:

Jednostkami organizacyjnymi Administratora przetwarzającymi Pani/Pana dane osobowe w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, w zależności od przedmiotu postępowania  są: Wydział Informacji Sądowej, Oddział Administracyjno-Gospodarczy, Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych, Odział Finansowo – Budżetowy, Pion Ochrony Informacji i BHP.

 1. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe:

Przedstawicielami jednostki organizacyjnej przetwarzającej Pani/Pana dane osobowe mogą być:

Kierownik Wydziału Informacji Sądowej -  tel. 71 31 60 256

Dyrektor Sądu – tel. 71 31 60 312

Kierownik Oddziału Administracyjno - Gospodarczego - tel. 71 31 60 212

Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych –  tel. 71 31 60 207

Kierownik Oddziału  Finansowo – Budżetowego -   tel. 71 31 60 206

Pełnomocnik Ochrony Informacji i BHP -  tel. 71 31 60 278

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wroclaw.wsa.gov.pl

 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania Panią/Pana określonych danych osobowych wynikają z P.z.p.

 1. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom  zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną, instytucjom uprawnionym do kontroli Administratora oraz organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 P.z.p.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy. (art. 78 P.z.p.)

 1. Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych Sąd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

 1. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

Administrator zapewnia możliwość potwierdzenia, czy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w ramach dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia publicznego.

W przypadku, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny przetwarza Pani/Pana dane osobowe ma Pani/Pan możliwość uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO (z zastrzeżeniem, gdyby realizacja tego prawa wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.).

Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby na podstawie przepisu art. 16 RODO – z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 19 ust. 2 P.z.p., skorzystanie z prawa do sprostowania nie może powodować zmiany wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmiany postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby na podstawie przepisu art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO zgodnie z art. 19 ust. 3 P.z.p. wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Realizując jedno z ww. uprawnień może być Pani/Pan poproszona/y o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Pani/Pana tożsamość.

 1. Skarga do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza rozporządzenie RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

 1. Dodatkowe informacje:

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/  (MENU BIP zakładka: RODO/Informacje ogólne).