Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych -ponowne udostępnienie danych sektora publicznego

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

w związku z ponownym udostępnianiem informacji sektora publicznego

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej RODO) (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Akty unijne/RODO)
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, że:

 

 1. Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław (zwany  dalej: Administratorem).

 1. Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe:

Jednostką organizacyjną Administratora przetwarzającą Pani/Pana dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego jest Wydział Informacji Sądowej, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, tel. 71 31 60 257.

 1. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe:

Przedstawicielem jednostki organizacyjnej przetwarzającej Pani/Pana dane osobowe jest Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej.

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wroclaw.wsa.gov.pl

 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Rozpatrywanie wniosków o udostępnianie i przekazywanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

 1. Obowiązek podania danych:

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zasadniczo nie wiąże się z obowiązkiem podania przez Panią/Pana danych osobowych (np. udostępnianych w BIP). W przypadku, gdy wymagane jest zgłoszenie formalnego wniosku, podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w przepisach ustawowych jest obowiązkiem prawnym i warunkiem (formalnym) dopuszczalności wniosku. Może też być warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego lub złożenia oferty, o której mowa w art. 24 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może również wiązać się z wydaniem decyzji (art. 25 ww. ustawy w zw. z art. 63 § 2 K.p.a.).

Katalog Pani/Pana danych, które należy podać określają m.in. art. 21 ust. 1 i 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz art. 63 § 2 K.p.a. (imię, nazwisko, adres).

Odmowa udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku określonym w art. 9 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego stanowić będzie przeszkodę w zawarciu umowy. Nieudostępnienie przez Panią/Pana danych określonych w art. 21 ust. 3 ww. ustawy związanych ze zgłoszonym wnioskiem skutkować będzie pozostawieniem go bez rozpoznania (art. 21 ust. 6 ww. ustawy).

Przekazanie Pani/Panu danych osobowych innej osoby wymaga Pani/Pana identyfikacji, zgodnie z zasadą rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO).

 1. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym rozpoznającym skargi w tych sprawach. Przepisu art. 13 ust. 3 RODO nie stosuje się (art. 7 ust. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego mogą być przechowywane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków związanych z rozpatrywaniem wniosków i obowiązków określonych w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Narodowy zasób archiwalny i archiwa) oraz czas niezbędny ze względu na realizację umowy, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 1. Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych Sąd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

 1. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

Realizując jedno z ww. uprawnień może być Pani/Pan poproszona/y o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Pani/Pana tożsamość.

 1. Skarga do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza rozporządzenie RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

 1. Informacje dodatkowe:

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:  http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/ (MENU BIP zakładka: RODO/Informacje ogólne).