Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych -wnioski skargi petycje

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej RODO) (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Akty unijne/RODO)

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, że:

 

 1. Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław (zwany  dalej: Administratorem).

 1. Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe:

Jednostką organizacyjną Administratora przetwarzającą Pani/Pana dane osobowe w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji jest Wydział Informacji Sądowej, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, tel. 71 31 60 257.

 1. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe:

Przedstawicielem jednostki organizacyjnej przetwarzającej Pani/Pana dane osobowe jest Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej.

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wroclaw.wsa.gov.pl

 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oraz rozpatrywanie petycji.

 1. Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w przepisach ustawowych jest obowiązkiem prawnym i warunkiem (formalnym) dopuszczalności postępowania inicjowanego skargą, wnioskiem lub petycją.

Katalog Pani/Pana danych, które podlegają udostępnieniu, określają w szczególności przepisy art. 63 § 2 K.p.a., art. 4 i art. 5 ustawy o petycjach i § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Wnosząc skargę, wniosek lub petycję jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych dotyczących Pani/Pana osoby i danych osoby trzeciej, w imieniu której składa Pani/Pan skargę, wniosek lub petycję, w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu kontaktowego.

Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych może być pozostawienie skargi, wniosku lub petycji bez rozpatrzenia (art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach; § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków). 

 1. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom w sprawach rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji, w tym do organu nadzoru, rzecznikom dyscyplinarnym, organom ścigania, sądom, Krajowej Radzie Sądownictwa. W przypadkach określonych w przepisach niektóre Pani/Pana dane mogą być zamieszczane na stronie internetowej (art. 8 ustawy o petycjach) lub przekazywane stronom postępowania (art. 236 § 3 K.p.a.).

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków lub petycji oraz realizacji obowiązków określonych w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do niej (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Narodowy zasób archiwalny i archiwa).

 1. Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych Sąd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

 1. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

 1. Skarga do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu lub osobie trzeciej, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 • w sprawach związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości – do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • w sprawach dotyczących działalności pozaorzeczniczej – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza rozporządzenie RODO (art. 77 ust. 1 RODO, art. 12b P.u.s.a.).
 1. Informacje dodatkowe:

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/ (MENU BIP zakładka: RODO/Informacje ogólne)