Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - informacja publiczna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

w związku z udostępnianiem informacji publicznej

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej RODO) (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Akty unijne/RODO)

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, że:

 

 1. Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław (zwany  dalej: Administratorem).

 1. Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe:

Jednostką organizacyjną Administratora przetwarzającą Pani/Pana dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej jest Wydział Informacji Sądowej, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, tel. 71 31 60 257.

 1. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe:

Przedstawicielem jednostki organizacyjnej przetwarzającej Pani/Pana dane osobowe jest Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej.

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wroclaw.wsa.gov.pl

 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

 1. Obowiązek podania danych osobowych:

Zgłoszenie przez Panią/Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej zasadniczo nie wiąże się z obowiązkiem podania Pani/Pana danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w przepisach ustawowych jest jednak obowiązkiem prawnym i warunkiem (formalnym) dopuszczalności niektórych postępowań związanych z udostępnianiem informacji publicznej (np. w razie zaistnienia podstawy do wydania decyzji administracyjnej).

Katalog danych, które podlegają udostępnieniu, określają w szczególności przepisy art. 63 § 2 K.p.a. w zw. z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych dotyczących Pani/Pana osoby, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu kontaktowego.

Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych, o których mowa wyżej, może być pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpatrzenia (art. 64 § 1 i 2 K.p.a.).

Przekazanie Pani/Panu danych osobowych innej osoby wymaga Pani/Pana identyfikacji, zgodnie z zasadą rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO).

 1. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym i organom ścigania.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

Pani/Pana dane osobowe, gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji, celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Narodowy zasób archiwalny i archiwa) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 1. Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych Sąd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

 1. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

Realizując jedno z ww. uprawnień może być Pani/Pan poproszona/y o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Pani/Pana tożsamość.

 1. Skarga do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza rozporządzenie RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

 1. Informacje dodatkowe:

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/ (MENU BIP zakładka: RODO/Informacje ogólne).