Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - monitoring wizyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego stosowanego
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej RODO) (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Akty unijne/RODO)

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, że:

 

 1. Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie monitoringu wizyjnego jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław (zwany  dalej: Administratorem).

 1. Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe: w zakresie monitoringu wizyjnego:

Jednostką organizacyjną Administratora przetwarzającą Pani/Pana dane osobowe w zakresie monitoringu wizyjnego jest Oddział Administracyjno-Gospodarczy, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, tel. 71 31 60 212.

 1. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe:

Przedstawicielem jednostki organizacyjnej przetwarzającej Pani/Pana dane osobowe jest Kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego.

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wroclaw.wsa.gov.pl

 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy  ul. Świętego Mikołaja 78-79  we Wrocławiu oraz zapewnienie ochrony osób  i mienia, a także zapobieganie naruszeniu zakazu wnoszenia broni i amunicji, materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych.

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu są ograniczone tylko do  rejestracji obrazu bez możliwości nagrywania dźwięku.

 1. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu ochrony fizycznej, obsługi systemów ochrony i obsługi systemów technicznych budynków oraz organom ścigania i innym uprawnionym podmiotom.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, po czym są usuwane przez nadpisanie tych danych. W interesie publicznym, na żądanie właściwego organu władzy publicznej, Pani/Pana dane utrwalone w systemie przedmiotowego monitoringu mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż przez okres trzech miesięcy.

 1. Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych Sąd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

 1. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania potwierdzenia od Administratora czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane. Wyrażenie sprzeciwu wobec stosowanego monitoringu jest bezskuteczne.

Miejsca objęte systemem monitoringu wizyjnego w strefie publicznej oznakowane są tabliczkami informacyjnymi (piktogramami).

 1. Skarga do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza rozporządzenie RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

 1. Informacje dodatkowe:

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/ (MENU BIP zakładka: RODO/Informacje ogólne).