Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych- postępowanie sądowe

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w ramach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu postępowań administracyjnych

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej RODO) (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Akty unijne/RODO)

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, że:

 

 1. Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie toczących się postępowań sądowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław (zwany  dalej: Administratorem).

 1. Jednostki organizacyjne przetwarzające dane osobowe:

Jednostkami organizacyjnymi Administratora przetwarzającymi Pani/Pana dane osobowe w zakresie toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu  postępowań sądowych są właściwe Wydziały Orzecznicze, Wydział Informacji Sądowej oraz Oddział Finansowo - Budżetowy w zakresie obsługi opłat sądowych.

 1. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe:

Przedstawicielami jednostek organizacyjnych, w których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe są:

Wydział Orzeczniczy I - Sekretariat Wydziału tel. 71 31 60 213

Wydział Orzeczniczy II - Sekretariat Wydziału tel. 71 31 60 214

Wydział Orzeczniczy III - Sekretariat Wydziału tel. 71 31 60 268

Wydział Orzeczniczy IV - Sekretariat Wydziału tel. 71 31 60 259

Wydział Informacji Sądowej - Sekretariat Wydziału tel. 71 31 60 256

Oddział Finansowo – Budżetowy – Główny Księgowy Tel. 7131 60 206.

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Inspektora Ochrony Danych nie powołuje się w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości   (art. 37 ust. 1 lit. a RODO).

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z Przewodniczącymi poszczególnych Wydziałów Orzeczniczych Sądu, Przewodniczącym Wydziału Informacji Sądowej za pośrednictwem wyżej wymienionych sekretariatów wydziałowych oraz z Głównym Księgowym w zakresie obsługi opłat sądowych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.

 1. Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych w przepisach ustawowych jest obowiązkiem prawnym i warunkiem (formalnym) dopuszczalności postępowania sądowego oraz jego przebiegu.

Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych może być: w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych pisma procesowego – jego odrzucenie (art. 58 § 1 P.p.s.a.) lub pozostawienie bez rozpoznania (art. 49 § 1 i 2 P.p.s.a.), złożenie do akt ze skutkiem doręczenia w przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu (art. 70 § 1 i 2 P.p.s.a.) lub wysłanie pisma na adres elektroniczny z którego go nadano (art. 46 § 2a i 2d P.p.s.a.). W przypadku ubiegania się przez Panią/Pana o prawo pomocy może to skutkować pozostawieniem Pani/Pana wniosku bez rozpoznania (art. 257 P.p.s.a.), odrzuceniem sprzeciwu lub zażalenia (art. 259 § 2 P.p.s.a.) albo może mieć wpływ na ocenę zasadności wniosku.

 1. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Pani/Pana dane osobowe gromadzone są w ramach postępowań sądowych toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu i mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom w tym sądom administracyjnym i organom ścigania.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

Pani/Pana dane osobowe, gromadzone w ramach postępowań sądowych toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres uregulowany przepisami dotyczącymi sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych (podlegają przekazaniu do właściwych archiwów państwowych albo zniszczeniu, zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 12a P.p.s.a.)) (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Narodowy zasób archiwalny i archiwa).

 1. Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych Sąd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

 1. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

Realizując jedno z ww. uprawnień może Pani/Pan być poproszona/y o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Pani/Pana tożsamość.

 1. Skarga do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w ramach postępowania sądowego, narusza rozporządzenie RODO (art. 77 ust 1 RODO, art. 12b P.u.s.a.).

 1. Informacje dodatkowe:

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu: http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl/ (MENU BIP zakładka: RODO/Informacje ogólne).