Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - cele kontraktowe

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

dla celów kontaktowych i realizacji zawieranych lub zawartych umów

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; zwane dalej RODO) (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Akty unijne/RODO)

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, że:

 

 1. Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów kontaktowych i realizacji zawieranych lub zawartych umów jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław (zwany  dalej: Administratorem).

 1. Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe:

Jednostkami organizacyjnymi Administratora przetwarzającymi Pani/Pana dane osobowe są odpowiednie komórki organizacyjne Sądu, do której Pani/Pan zwraca się lub odpowiedzialne za realizację umowy bądź żądania: Wydział Informacji Sądowej, Oddział Administracyjno-Gospodarczy, Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych, Odział Finansowo – Budżetowy, Pion Ochrony Informacji i BHP.

 1. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe:

Przedstawicielami jednostki organizacyjnej przetwarzającej Pani/Pana dane osobowe mogą być:

Kierownik Wydziału Informacji Sądowej- tel. 71 31 60 256

Dyrektor Sądu– tel. 71 31 60 312

Kierownik Oddziału Administracyjno- Gospodarczego - tel. 71 31 60 212

Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych–  tel. 71 31 60 207

Kierownik Oddziału  Finansowo– Budżetowego - tel. 71 31 60 206

Pełnomocnik Ochrony Informacji i BHP -  tel. 71 31 60 278

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wroclaw.wsa.gov.pl

 1. Podstawa prawna przetwarzania:
 • art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO -  niezbędność do wykonania umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • art. 6 ust. 1 lit. d) RODO -  niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 1. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 1. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom  zewnętrznym zajmujących się obsługą informatyczną, instytucjom uprawnionym do kontroli administratora oraz organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną (np. Policja, sądy, prokuratura, urzędy skarbowe, NIK itp.).

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.

 1. Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych Sąd nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

 1. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.

Realizując jedno z ww. uprawnień może być Pani/Pan poproszona/y o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Pani/Pana tożsamość.

 1. Skarga do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza rozporządzenie RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

 1. Dodatkowe informacje:

Pani/Pana Dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej lub tradycyjnej, kontakt telefoniczny lub fax), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.