Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 70/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2020 r.

Prez- 0120- 70/20

Zarządzenie nr 70/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 2 grudnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) w zw. z art. 46b pkt 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 ze zm.) i § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2091) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc „Regulamin porządkowy dla pracowników Sądu i innych osób przebywających służbowo lub zawodowo w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

        § 2.

Wprowadza się do stosowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu „Regulamin porządkowy dla osób zatrudnionych w Sądzie i innych osób przebywających służbowo lub zawodowo w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu, w intranecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70 /2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu z dnia  2 grudnia  2020 r.

 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH  W SĄDZIE I INNYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH SŁUŻBOWO LUB ZAWODOWO W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU W CZASIE TRWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I STANU EPIDEMII

 

 

Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Regulamin stanowi wytyczne bezpiecznego postępowania i zachowania się pod względem sanitarno – epidemiologicznym dla wszystkich osób zatrudnionych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu, zwanego dalej „Sądem” oraz innych osób przebywających służbowo lub zawodowo w budynku Sądu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii;
 2. Wszystkie osoby wymienione w ust. 1, w tym też sędziowie, asesorzy, referendarze sądowi (starsi referendarze sądowi) i asystenci sędziów (starsi asystenci sędziów) są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

§ 2.

 1. W budynku Sądu mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, i które nie zostały objęte kwarantanną, ani też nie przebywały lub przebywają z osobami odbywającymi kwarantannę lub izolację w warunkach domowych;
 2. Osoby, które zaobserwowały u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność lub inne mogące wskazywać na prawdopodobne zakażenie koronawirusem proszone są o odstąpienie od zamiaru przyjścia do pracy (ewentualnie wejścia do budynku Sądu w innym celu). Osoby takie powinny bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;
 3. Osobom, wskazanym w § 1 ust. 1-2, u których Służba Ochrony Sądu zaobserwuje objawy wymienione w pkt 1 nie zostanie udzielona zgoda na wejście do budynku Sądu.

§ 3.

Każda osoba, o której mowa w § 1 ust. 1-2, powinna na bieżąco zapoznawać się z publikowanymi w Intranecie WSA informacjami dotyczącymi zagrożenia epidemicznego, jak też z wytycznymi zawartymi na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/web/koronawirus, www.wsse.wroc.pl i www.psse.wroc.pl.

 

Ogólne zasady sanitarno-higieniczne dla osób zatrudnionych w Sądzie

 

§ 4.

 1. Każda osoba wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest:
  1. mieć zasłonięte usta i nos (przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy lub przy pomocy odzieży lub jej części); osłonę ust i nosa można zdjąć po przybyciu na swoje stanowisko pracy wyłącznie w przypadku, gdy w danym pomieszczeniu nie przebywają inne osoby;
  2. dokonać dezynfekcji dłoni za pomocą środka odkażającego znajdującego się przy Służbie Ochrony Sądu;
  3. poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała na żądanie Służby Ochrony Sądu;
  4. nie przynosić zbędnych rzeczy osobistych;
  5. zachować 2- metrowe odległości między osobami;
  6. stosować się do tablic informacyjnych oraz znaków poziomych;
  7. opuścić Sąd niezwłocznie po wezwaniu Służby Ochrony Sądu;
 2. Niezastosowanie się do obowiązków określonych w ust. 1 pkt 1- 3 będzie równoznaczne z odmową wejścia do budynku Sądu.

 

Zasady zachowania się osób zatrudnionych w Sądzie w czasie przebywania w budynku Sądu

§ 5.

 1. Po przybyciu na stanowisko pracy, a przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, należy starannie umyć ręce wodą z mydłem;
 2. W trakcie pracy często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
 3. Zachować bezpieczną rekomendowaną odległość 1,5 metra od współpracowników w pomieszczeniu pracy stałej, a odległość 2 metrów od współpracowników poza stanowiskiem stałej pracy;
 4. Mieć stale zasłonięte usta i nos (przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy lub przy pomocy odzieży lub jej części), gdy w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba oraz gdy wychodzi się do innych  pomieszczeń na terenie Sądu;
 5. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy dobrej wentylacji pomieszczenia, z zachowaniem odległości pomiędzy pracownikami minimum 1,5 metra; preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy;
 6. Należy wstrzymać się z wejściem do pomieszczenia, w którym znajduje się już inny pracownik niepracujący na stałe w danym pomieszczeniu; nie dotyczy to pomieszczenia o większej powierzchni (np. sali rozpraw, sali konferencyjnej);
 7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 8. Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów;
 9. Dołożyć starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne;
 10. Z windy w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba; zaleca się ograniczenie korzystania z wind do niezbędnego minimum;
 11. Z palarni w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba.

 

Ogólne zasady sanitarno – higieniczne dla innych osób wchodzących służbowo lub zawodowo do budynku Sądu

§ 6.

 1. Każda osoba z zewnątrz wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest:
  1. mieć zasłonięte usta i nos (przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy lub przy pomocy odzieży lub jej części);
  2. dokonać dezynfekcji dłoni za pomocą środka odkażającego znajdującego się w wyznaczonych miejscach (m.in. wejście do Sądu);
  3. poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała na żądanie Służby Ochrony Sądu;
  4. w celu osobistego załatwienia sprawy służbowej lub wykonania usług umówić się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę z pracownikiem danej komórki organizacyjnej Sądu;
  5. po wejściu do budynku Sądu stosować się do poleceń Służby Ochrony Sądu.
 2. Służba Ochrony Sądu informuje telefonicznie pracownika odpowiedniej komórki organizacyjnej Sądu o przybyciu osoby z zewnątrz.
 3. Wejście na teren Sądu następuje w obecności pracownika danej komórki organizacyjnej Sądu.
 4. Po załatwieniu sprawy osoba z zewnątrz jest odprowadzana do wyjścia przez wyznaczonego pracownika komórki organizacyjnej Sądu.
 5. Brak zastosowania się do reguł wskazanych w ust. 1 pkt 1- 5 będzie równoznaczne z odmową wejścia do budynku Sądu lub nakazem jego niezwłocznego opuszczenia.

 

Zasady zachowania się innych osób przebywających służbowo lub zawodowo na terenie Sądu

 

§ 7.

Każda osoba z zewnątrz przebywająca na terenie Sądu zobowiązana jest:

 1. mieć zasłonięte usta i nos (przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy lub przy pomocy odzieży lub jej części) oraz nosić rękawiczki ochronne przez cały czas przebywania w budynku Sądu;
 2. dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
 3. zachować bezpieczną odległość od innych osób (rekomendowane są minimum 2 metry);
 4. podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, po czym niezwłocznie wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
 5. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 6. używać jedynie swoich narzędzi i akcesoriów;
 7. ograniczyć korzystanie z wind budynku do niezbędnego minimum; z windy  jednocześnie może korzystać tylko jedna osoba.

 

Obowiązki Służby Ochrony Sądu

 

§ 8.

Zobowiązuje się pracowników Służby Ochrony Sądu do:

 1. rzetelnego i zgodnego z uprawnieniami egzekwowania postanowień zawartych w regulaminie;
 2. dokonywania bezdotykowego pomiaru temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym do budynku Sądu;
 3. kontrolowania konieczności wejścia osób z zewnątrz do budynku Sądu;
 4. odmowy wstępu do budynku Sądu w przypadku stwierdzenia niestosowania się do postanowień regulaminu;
 5. niezwłocznego zawiadomienia o zauważonych nieprawidłowościach Prezesa/Dyrektora Sądu za pośrednictwem Oddziału Administracyjno-Gospodarczego  Sądu.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osób zatrudnionych w Sądzie

 

§ 9.

 1. W przypadku wystąpienia u osób, o których mowa w § 1 ust. 2,  objawów wskazujących na uprawdopodobnioną możliwość choroby zakaźnej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie do Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych oraz Oddziału Administracyjno-Gospodarczego;
 2. Osoba z objawami pozostaje na miejscu w pomieszczeniu, w którym ostatnio przebywała, a wszystkie pozostałe osoby, znajdujące się w tym pomieszczeniu, udają się drogą ewakuacyjną do Sali Portretowej na parterze budynku Sądu;
 3. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby z objawami nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona udać się do domu transportem indywidualnym (unikając transportu zbiorowego), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej;
 4. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby, u której pojawiły się objawy wskazujące na możliwość choroby zakaźnej, należy wezwać pogotowie ratunkowe celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego;
 5. Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny; należy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 6. Oddział Administracyjno-Gospodarczy niezwłocznie po opuszczeniu pomieszczenia przez osobę, o której mowa w ust. 2, dokonuje dezynfekcji całego pomieszczenia, w którym ostatnio przebywała ta osoba, wszystkich znajdujących się w nim sprzętów oraz najbliżej położonych pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz dezynfekuje wszystkie ogólnodostępne powierzchnie dotykowe (np. klamki, poręcze, uchwyty);
 7. Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych, na polecenie Prezesa/Dyrektora Sądu, przygotuje wykaz wszystkich osób, o których mowa w § 1 ust. 2, w postaci podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego, na wypadek konieczności szybkiego przekazania służbom sanitarnym informacji o osobach mających kontakt z osobą, o której mowa w ust. 2, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u innych osób przebywających służbowo lub zawodowo w budynku Sądu

 

§ 10.

 1. W przypadku zauważenia u osoby przebywającej służbowo lub zawodowo w budynku Sądu niepokojących objawów choroby zakaźnej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Oddziału Administracyjno- Gospodarczego, którego pracownik może nakazać tej osobie opuszczenie budynku Sądu; osoba taka winna udać się do domu transportem indywidualnym (unikając transportu zbiorowego), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej, a w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia powinna wezwać pogotowie ratunkowe celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego;
 2. Kierownik Oddziału Administracyjno- Gospodarczego o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 3. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (np. klamki, poręcze, uchwyty);
 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.