Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie informacji publicznej

Informacja publiczna

Prawo do informacji publicznej

W myśl art.  61 Konstytucji RP

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (…).(ust. 1).

Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...). (ust. 2).

Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (ust. 3).

Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy (ust. 40 (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Konstytucja).

Zasady i tryb udzielania informacji publicznej określa ustawa - o dostępie do informacji publicznej (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Ustawa o dostępie do informacji publicznej).

 

Pojęcie informacji publicznej

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

 

Prawo dostępu do informacji publicznej

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, poza przypadkami ustawowymi, w których prawo to jest ograniczone.

Prawo to obejmuje m.in. uprawnienia do:

- uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego

- wglądu do dokumentów urzędowych

- niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych

 

Ograniczenie prawa do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji.

Z zastrzeżeniem ww. przypadków nie można ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne - w zakresie tych zadań lub funkcji. Ograniczenia dostępu do informacji w ww. sprawach nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania, w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

 

Udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (BIP WSA Wrocław).

Orzeczenia tutejszego Sądu są udostępnione za pośrednictwem Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych - MENU BIP zakładka: E-Sąd/ CBOSA-Baza orzeczeń

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP WSA Wrocław jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna jest udostępniana  w drodze wywieszenia na drzwiach Sądu oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się wewnątrz Sądu.

 

Termin udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Sąd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Odpłatność

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Sąd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Sąd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Sąd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

 

Sposób składania wniosku

Wnioski o udostępnienie informacji mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na piśmie:

  • w Biurze Podawczym (parter budynku Sądu)
  • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław
  • pocztą elektroniczną na adres: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl
  • za pośrednictwem platformy ePUAP - Menu BIP zakładka: e-Sąd/ e-PUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej

 

Forma udostępnienia informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Sąd nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Sąd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej/ umorzenie postępowania o udostępnienie informacji

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Od wyżej wskazanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w terminie 14 dni.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach  rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w MENU BIP zakładka: RODO

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej: MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/ Ustawa o dostępie do informacji publicznej.