Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu WSA we Wrocławiu

Ponowne wykorzystanie

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

- udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl)

- przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystania podlega m.in. ograniczeniu:

- w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

- w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw. Wskazane wyżej wyłączenie ograniczenia co do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne stosuje się odpowiednio.

- w zakresie informacji sektora publicznego, których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem.

 

Sposoby składania wniosku

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na piśmie:

 • w Biurze Podawczym (parter budynku Sądu)
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław
 • pocztą elektroniczną na adres: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP - Menu BIP zakładka: e-Sąd/ e-PUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Termin rozpoznania wniosku

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Sąd zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (http://bip.wroclaw.wsa.gov.pl), jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot ponownie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej ponownego wykorzystywania  jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją ponownie wykorzystywać).
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
 3. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1, jeżeli informacjami tymi są w szczególności orzeczenia sądowe, jest zobowiązany do podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 4. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek. 

  W takim przypadku zasady ich ponownego wykorzystywania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do orzeczeń sądowych obowiązku podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy

 5. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty ponownie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.
 6. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystywania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego).

 

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 3. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Informacja o przysługujących środkach prawnych.

Odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Odmowa ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego następuje w drodze decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we  Wrocławiu.

Od wyżej wskazanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w terminie 14 dni.

Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.

Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w terminie 14 dni.

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego: MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/ Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego