Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 52/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2020 r.

 

Prez - 0120-  52/20

Zarządzenie  nr 52/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu do działania w imieniu

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

 

§ 1.

Na podstawie art. 20 § 1 i  § 3 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.),  § 11 ust. 4  rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1645) oraz § 20 w zw. z § 19 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177) powierzam Wiceprezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Dagmarze Dominik- Ogińskiej stałe wykonywanie czynności polegających na:

  1. ogólnym zastępowaniu Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Tomasza Świetlikowskiego w czasie jego nieobecności, w tym zastępowaniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu podczas jego nieobecności w tym samym czasie;
  2. wykonywaniu czynności z zakresu administrowania systemami informacyjnymi oraz prowadzenia strony podmiotowej BIP Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu;
  3. koordynacji współpracy międzynarodowej i szkoleń prowadzonych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu;
  4. nadzorze nad działalnością administracyjną Sądu dotyczącą Wydziału I i Wydziału III, w tym nad stosowaniem przyjętych przez Kolegium Sądu ustaleń dotyczących obciążenia i przydziału spraw poszczególnym sędziom, asesorom sądowym oraz referendarzom sądowym orzekającym w Wydziale I i Wydziale III;
  5. nadzorze nad wykonywaniem zadań przez Wydział Informacji Sądowej, w tym na koordynowaniu czynności pomiędzy Wydziałem Informacji Sądowej a wydziałami orzeczniczymi I i III w zakresie gromadzenia i analizy orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
  6. zapoznawaniu się z orzecznictwem sądu oraz organizowaniu narad sędziów, asesorów sądowych lub referendarzy sądowych w celu omówienia przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądu w Wydziale I i Wydziale III;
  7. zapoznawaniu się z biegiem spraw rozpoznawanych w sądzie, a w szczególności spraw wywołujących powszechne zainteresowanie społeczne rozpoznawanych w Wydziale I i Wydziale III;
  8. przekazywanie odpisów orzeczeń dotyczących istotnych dla praktyki zagadnień prawnych wydanych w Wydziale I i w Wydziale III, w celu ich publikacji w zbiorze urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych;
  9. przyjmowaniu interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w ramach wykonywania zastępstwa, określonego w pkt 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r.

Plik PDF (