Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wysokość i zasady poboru wpisu

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§  1.

Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

 1. do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;
 2. ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;
 3. ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;
 4. ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

§  2.

 1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:

  1)           skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;

  2)           skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;

  3)           skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;

  4)           skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;

  5)           skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;

  6)           skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;

  6a)          sprzeciwów od decyzji - 100 zł;

  7)           zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.

 2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

  1)           budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;

  2)           energetyki - 10.000 zł;

  3)           transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;

  4)           radiofonii i telewizji - 10.000 zł;

  5)           publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;

  6)           działalności bankowej - 10.000 zł;

  7)           ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;

  8)           funduszy emerytalnych - 10.000 zł;

  9)           funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;

  10)        wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;

  11)        obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;

  12)        kasyn gry - 10.000 zł;

  13)        innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;

  14)        łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;

  15)        usług pocztowych - 1.000 zł;

  16)        ochrony osób i mienia - 5.000 zł;

  17)        usług detektywistycznych - 5.000 zł;

  18)        obrotu dewizowego - 5.000 zł;

  19)        prawa celnego - 5.000 zł;

  20)        produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;

  21)        aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej - 1.000 zł;

  22)        żywności i żywienia - 1.500 zł;

  23)        geologii i górnictwa - 1.000 zł;

  24)        kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;

  25)        sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;

  26)        utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;

  27)        w pozostałym zakresie - 500 zł.

 3.  Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:

  1)           budownictwa i architektury - 500 zł;

  2)           zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;

  3)           ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;

  4)           gospodarki wodnej - 300 zł;

  5)           nieruchomości - 200 zł;

  6)           rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;

  7)           ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;

  8)           cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;

  9)           aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;

  10)        kombatantów - 100 zł;

  11)        własności przemysłowej - 1.000 zł;

  12)        zobowiązań podatkowych - 500 zł;

  13)        prawa celnego - 500 zł.

 4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.
 5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.
 6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.

§  3. 

 Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.

§  4.

Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

§  5.

 1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.
 2. (utracił moc).

§  6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.