Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wysokość opłat kancelaryjnych

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

Dz. U. z 2019 r., poz. 1090

Na podstawie art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.

 1. Za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanych na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocności pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 10 zł.
 2. Za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy sądowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 2 zł za każdą stronę kopii lub wydruku.
 3. Za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 0,50 zł za każdą stronę wydruku czarno-białego w formacie 210 x 297 mm (A4) oraz 1 zł za każdą stronę wydruku kolorowego w formacie 210 x 297 mm (A4).
 4. Za wydruki pism i załączników, o których mowa w ust. 3, w formacie:

  1)           297 x 420 mm (A3) pobiera się opłatę stanowiącą dwukrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;

  2)           420 x 594 mm (A2) pobiera się opłatę stanowiącą czterokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;

  3)           594 x 841 mm (A1) pobiera się opłatę stanowiącą ośmiokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;

  4)           841 x 1189 mm (A0) pobiera się opłatę stanowiącą szesnastokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3.

 5. W przypadku wydruków pism i załączników, o których mowa w ust. 3, w większych formatach niż przewidziane w ust. 4 pkt 4, opłata za wydruk wynosi 60 zł/m2
 6. Jeżeli dokument, jego kopia lub wydruk mogą być wydane po usunięciu z ich treści danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, opłatę kancelaryjną pobiera się w kwocie:

  1)           15 zł za stronę dokumentu, o którym mowa w ust. 1;

  2)           3 zł za stronę kopii lub wydruku, o których mowa w ust. 2;

  3)           o której mowa w ust. 3-5, powiększonej o 50%, za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego.

 7. Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą.
 8. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w języku obcym lub zawiera tabelę, pobiera się opłatę kancelaryjną w podwójnej wysokości.

§  2.

Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

§  3.

Opłatę kancelaryjną za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy pobiera się odpowiednio w wysokości określonej w § 1.

§  4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.