Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 48/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2020 r.

Prez - 0120- 48/20

status: nieaktualny

Zarządzenie nr 48/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 26 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1842) oraz § 3 Zarządzenia nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z Objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„ W okresie wystąpienia stanu epidemii, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na obszarze województwa dolnośląskiego:

  1. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesów                i Przewodniczących Wydziałów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargi, petycje i wnioski można składać drogą elektroniczną lub na piśmie,
  2. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej,
  3. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt Sądowych. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie https:// bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce „E-SĄD/ PASSA- Akta sądowe on-line”,
  4. ogranicza się pracę Biura Podawczego do przyjmowania korespondencji tylko za pośrednictwem operatora pocztowego, z wyjątkiem przypadków składania pism w dniu rozprawy lub w dniu odroczonego ogłoszenia orzeczenia przez osoby obecne w budynku Sądu na tej rozprawie lub ogłoszeniu orzeczenia,
  5. ogranicza się pracę Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.
  1. dodaje się § 2a w brzmieniu:

„Odwołuje się rozprawy wyznaczone po dniu 1 listopada 2020 r., zaś sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie i przeznaczone do wyznaczenia na rozprawę kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym. Stosowne zarządzenie o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne w składzie trzech sędziów, na podstawie art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1842) wydaje właściwy Przewodniczący Wydziału orzeczniczego.”

  1. dodaje się § 2b w brzmieniu:

„1. W okresie do dnia 15 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia tego okresu, wprowadza się organizację pracy w systemie rotacyjno- zdalnym w taki sposób, że naprzemiennie, co drugi dzień roboczy, połowa osób zatrudnionych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, za wyjątkiem sędziów i asesorów sądowych, wykonuje pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna), druga zaś połowa osób wykonuje w tym samym czasie pracę w miejscu jej stałego wykonywania.

2. Podziału osób zatrudnionych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym na grupę „A” i grupę „B” dokona Główny Specjalista ds. BHP we współpracy z Kierownikami jednostek organizacyjnych mając na względzie konieczność zachowania sprawnej realizacji zadań oraz bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne korpusu orzeczniczo- administracyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Przewodniczącego Wydziału, Kierownika Sekretariatu lub Kierownika innej jednostki organizacyjnej dokonuje się zmian w przypisaniu osoby do wyznaczonej grupy.

3. Szczegółowy zakres wykonywanej pracy zdalnej w wydziałach orzeczniczych określają Przewodniczący Wydziałów w porozumieniu z Kierownikami Sekretariatów, w pozostałych jednostkach organizacyjnych Kierownicy tych jednostek.

4. Osoby wykonujące pracę zdalną mają obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, datę i czas ich wykonania.

5. Osoby wykonujące pracę zdalną mają obowiązek pozostawania w kontakcie telefonicznym i mailowym (poczta służbowa ZIMBRA) w godzinach 7:30- 15:30 z przełożonymi służbowymi, a w przypadku cofnięcia polecenia wykonywania pracy zdalnej do niezwłocznego stawienia się w tych godzinach w siedzibie Sądu w celu kontynuowania pracy w miejscu jej stałego wykonywania.”

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2020 r.
  2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.