Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r.

Wrocław, dnia 28 maja 2020 r.

Prez- 0120-21/20

status: nieaktualny

Zarządzenie nr 21/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) w zw. z art. 46 pkt 20 i pkt 21 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz.875) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Realizując zadania określone w § 1 ust. 1 Zarządzenia nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych oraz odpowiednio uwzględniając Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 r. dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce wprowadza się do stosowania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu:

 1. „Regulamin porządkowy dla interesantów przebywających w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. „Regulamin porządkowy dla pracowników Sądu i innych osób przebywających służbowo lub zawodowo w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia:

 1. Biuro Podawcze, Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej i Czytelnia Akt Sądowych czynne będą dla interesantów w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 8.30 do 14.30 z ograniczeniami co do ilości przyjmowanych osób i czasu ich obsługiwania,
 2. w trakcie prowadzonych rozpraw ogranicza się ilość miejsc dla publiczności na Sali A do 4 osób, na Sali B do 4 osób i na Sali C do 2 osób, zaś salę D (audiowizualną) przeznacza się na potrzeby przeprowadzania rozpraw zdalnych, w tym w ramach pomocy sądowej udzielanej innym sądom administracyjnym,
 3. wstrzymuje się pracę Kasy Sądu dla interesantów; wpłaty przyjmowane są wyłącznie na rachunek bankowy Sądu,
 4. wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa oraz Przewodniczących Wydziałów; skargi, petycje i wnioski można składać drogą elektroniczną lub na piśmie.

 § 3.

Tracą moc:

 1. Zarządzenie nr 7/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 2. Zarządzenie nr 8/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 3.  Zarządzenie nr 9/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 4. Zarządzenie nr 10/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych,
 5. Zarządzenie nr 11/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

§ 4.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2020 r.,
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

PDFZarządzenie Nr 21-2020 w sprawie organizacji pracy w WSA we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.pdf (383,51KB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r.

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

DLA INTERESANTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO

SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

W CZASIE TRWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I STANU

EPIDEMII

 

Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Regulamin stanowi wytyczne bezpiecznego postępowania i zachowania się pod względem sanitarno – epidemiologicznym dla interesantów przebywających w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, zwanego dalej „Sądem,” w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii;
 2. Interesanci oraz pracownicy Sądu obsługujący te osoby są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2.

Wejście interesantów do budynku Sądu możliwe jest wyłącznie w celu:

 1. złożenia pisma procesowego w Biurze Podawczym,
 2. udziału w rozprawie w charakterze strony (uczestnika postępowania), jej przedstawiciela lub pełnomocnika, bądź też jako publiczności,
 3. uzyskania informacji w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej;
 4. zapoznania się z aktami sprawy w Czytelni Akt Sądowych.

§ 3.

 1. Osoby, które zaobserwowały u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność lub inne mogące wskazywać na prawdopodobne zakażenie koronawirusem proszone są o odstąpienie od zamiaru wejścia do budynku Sądu. Osoby takie powinny bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;
 2. Osobom, u których Służba Ochrony Sądu zaobserwuje objawy wymienione w pkt 1 nie zostanie udzielona zgoda na wejście do budynku Sądu.

Ogólne zasady wejścia interesantów do budynku Sądu

§ 4.

 1. Każda osoba wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest:
 1. poinformować Służbę Ochrony Sądu o celu wejścia do budynku Sądu;
 2. mieć zasłonięte usta i nos (własna maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, albo też przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);
 3. dokonać dezynfekcji dłoni za pomocą środka odkażającego znajdującego się przy Służbie Ochrony Sądu;
 4. poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała na żądanie Służby Ochrony Sądu;
 5. nie przynosić zbędnych rzeczy (brak możliwości korzystania z szatni);
 6. zachować 2- metrowe odległości między osobami;
 7. stosować się do tablic informacyjnych oraz znaków poziomych;
 8. opuścić Sąd niezwłocznie po załatwieniu sprawy lub po wezwaniu Służby Ochrony Sądu;

 

2. Niezastosowanie się do obowiązków określonych w ust. 1 pkt 1- 4 będzie równoznaczne z odmową wejścia do budynku Sądu.

 

Zasady wejścia do budynku Sądu w celu złożenia pisma procesowego na Biurze Podawczym

§ 5.

 1. Biuro Podawcze znajduje się na parterze budynku Sądu i jest czynne dla interesantów w godz. od 8.30 do 14.30;
 2. Osoby chcące złożyć pismo procesowe w Biurze Podawczym wpuszczane są przez Służbę Ochrony Sądu pojedynczo, po uprzednim opuszczeniu budynku Sądu przez osobę wcześniej obsługiwaną;
 3. Miejsce oczekiwania na wejście do Biura Podawczego znajduje się na zewnątrz budynku Sądu;
 4. Nie ma możliwości wypełniania formularzy i druków oraz sporządzania pism na miejscu w Biurze Podawczym; dostępne w Biurze Podawczym formularze i druki pism można wypełnić na zewnątrz budynku Sądu i ponownie wejść do Biura Podawczego;
 5. Przez cały czas przebywania w budynku Sądu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa własną maseczką ochronną albo przyłbicą.

 

Zasady wejścia na rozprawę dla stron (uczestników postępowania) i ich przedstawicieli lub pełnomocników

§ 6.

 1. Zaleca się ograniczyć ilość przedstawicieli i pełnomocników, tak aby po każdej ze stron uczestniczyły nie więcej niż 2 osoby;
 2. Strony (uczestnicy postępowania), ich przedstawiciele i pełnomocnicy będą wpuszczani do budynku Sądu przez Służbę Ochrony Sądu na 10 minut przed rozpoczęciem rozprawy; miejsce oczekiwania na wejście znajduje się na zewnątrz budynku Sądu;
 3. Uczestniczący w rozprawie mogą przemieszczać się tylko po wyznaczonym obszarze budynku Sądu (wejście – sala rozpraw – toaleta – wyjście);
 4. Oczekując przed salą rozpraw na wywołanie sprawy należy zachować odstęp minimum 2 metrów od innych osób;
 5. Bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw należy obowiązkowo  dokonać dezynfekcji rąk i założyć rękawiczki ochronne;
 6. Przez cały czas przebywania w budynku Sądu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa własną maseczką ochronną albo przyłbicą.

 

Zasady wejścia publiczności na rozprawę

§ 7.

 1. Na salach rozpraw obowiązują następujące limity osób z publiczności:
 • Sala A – 4 osoby;
 • Sala B - 4 osoby;
 • Sala C - 2 osoby;
 • Sala D audiowizualna- 0 osób;
 1. W przypadku większej ilości osób chcących uczestniczyć w rozprawie w charakterze publiczności selekcji dokonuje Służba Ochrony Sądu kierując się kolejnością stawienia się tych osób przed wejściem do budynku Sądu;
 2. Osoby z publiczności wpuszczane są do budynku Sądu przez Służbę Ochrony Sądu na 5 minut przed rozpoczęciem rozprawy;
 3. Osoby z publiczności mogą przemieszczać się tylko po wyznaczonym obszarze budynku Sądu (wejście – sala rozpraw – toaleta – wyjście);
 4. Oczekując na wejście na salę rozpraw należy zachować odstęp minimum 2 metrów od innych osób;
 5. Bezpośrednio przed wejściem na salę rozpraw należy obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk i założyć rękawiczki ochronne;
 6. Przez cały czas przebywania w budynku Sądu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa własną maseczką ochronną albo przyłbicą.

Zasady wejścia do Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej

§ 8.

 1. Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej (dalej: Sekretariat WIS) znajduje się na I piętrze w pokoju nr 102 A i jest czynny dla interesantów w godz. od 8.30 do 14.30;
 2. Sekretariat WIS obsługiwany jest przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej (dalej: pracownik/ pracownicy WIS);
 3. Pracownicy WIS informują osoby zainteresowane o właściwości sądu oraz o stanie spraw załatwianych w sądzie, a także udostępniają stronom postępowania i ich pełnomocnikom akta spraw w Czytelni Akt Sądowych po uprzednim ustaleniu terminu i godziny;
 4. W Sekretariacie WIS oprócz pracowników każdorazowo może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz; pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer;
 5. Kolejna osoba może wejść do Sekretariatu WIS po opuszczeniu go przez poprzedniego interesanta oraz po dokonaniu wietrzenia pomieszczenia i niezbędnej dezynfekcji blatów stołów, krzeseł, klamek i uchwytów;
 6. Bezpośrednio przed wejściem do Sekretariatu WIS należy obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk i założyć rękawiczki ochronne;
 7. Przez cały czas przebywania w budynku Sądu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa własną maseczką ochronną albo przyłbicą.

Zasady wejścia do Czytelni Akt Sądowych

§ 9.

 1. Czytelnia Akt Sądowych (dalej: Czytelnia) znajduje się na I piętrze w pokoju nr 105 i jest czynna dla interesantów w godz. od 8.30 do 14.30;
 2. Czytelnia obsługiwana jest przez pracowników WIS;
 3. Akta sądowe udostępniane są stronom (uczestnikom) postępowania i ich przedstawicielom lub pełnomocnikom po uprzednim ustaleniu z Sekretariatem WIS – drogą telefoniczną pod nr tel. 71 316 02 57 lub drogą elektroniczną pod adresem: – terminu i godziny oraz określeniu przewidywanego czasu potrzebnego do zapoznania się z aktami;
 4. Akta udostępniane są w określonych godzinach w celu umożliwienia przeprowadzenia po każdym przeglądaniu akt wietrzenia pomieszczenia oraz niezbędnej dezynfekcji blatów stołów, krzeseł, klamek i uchwytów;
 5. Przyjmuje się, iż czas przeglądania akt przez jedną osobę nie powinien być dłuższy niż jedna godzina; w przypadku konieczności wydłużenia czasu przeglądania akt należy uzgodnić taką możliwość z pracownikami WIS bądź też umówić się  na kolejny termin w innym dniu;
 6. W Czytelni każdorazowo może przebywać jedna osoba, która dokonuje przeglądu akt w obecności pracownika WIS po uprzednim wylegitymowaniu się dokumentem potwierdzającym tożsamość, a w przypadku pełnomocnika po okazaniu właściwego pełnomocnictwa; pomieszczenie jest stale monitorowane przy pomocy kamer;
 7. Na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Czytelni tworzy się oddzielny rejestr przeglądu akt, zawierający następujące dane: dzień, godzinę, sygnaturę akt, osobę przeglądającą, czas przeglądu akt oraz adnotację o sporządzeniu kopii (zdjęć fotograficznych) poszczególnych kart akt sprawy;
 8. Osoba umówiona na przeglądanie akt zobowiązana jest bezpośrednio przed wejściem do Czytelni dokonać dezynfekcji rąk i założyć rękawiczki ochronne;
 9. Przez cały czas przebywania w budynku Sądu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa własną maseczką ochronną albo przyłbicą.

Obowiązki Służby Ochrony Sądu

§ 10.

Zobowiązuje się pracowników Służby Ochrony Sądu do:

 1. rzetelnego i zgodnego z uprawnieniami egzekwowania postanowień zawartych w regulaminie;
 2. dokonywania bezdotykowego pomiaru temperatury ciała interesantom wchodzącym do budynku Sądu;
 3. kontrolowania konieczności wejścia osób z zewnątrz do budynku Sądu;
 4. odmowy wstępu do budynku Sądu w przypadku stwierdzenia niestosowania się do postanowień regulaminu;
 5. niezwłocznego zawiadomienia o zauważonych nieprawidłowościach Prezesa/Dyrektora Sądu za pośrednictwem Oddziału Administracyjno-Gospodarczego  Sądu.

Zasady higieny i dezynfekcji pomieszczeń

§ 11.

 1. Po opuszczeniu pomieszczenia przez interesanta (wszystkich uczestników  w przypadku sali rozpraw) dokonywane jest jego wietrzenie oraz mycie i  dezynfekcja powierzchni blatów stołów, ławek, krzeseł, klamek i uchwytów, z którymi styczność miały te osoby;
 2. Toalety dostępne dla interesantów są czyszczone i dezynfekowane nie rzadziej niż co 2 godziny;
 3. Czynności wskazane w ust. 1-2 wykonywane są przez pracowników Oddziału Administracyjno- Gospodarczego. 

Procedury postępowania w przypadku zakażenia u interesanta

§ 12.

 1. W przypadku zauważenia u interesanta, przebywającego w budynku Sądu,  niepokojących objawów choroby zakaźnej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Oddziału Administracyjno- Gospodarczego, którego pracownik może nakazać tej osobie opuszczenie budynku Sądu; osoba taka winna udać się do domu transportem indywidualnym (unikając transportu zbiorowego), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej, a w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia powinna wezwać pogotowie ratunkowe celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego;
 2. Kierownik Oddziału Administracyjno- Gospodarczego o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 3. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (np. klamki, poręcze, uchwyty);
 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

 

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21-2020.pdf (470,79KB)

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r.

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

DLA PRACOWNIKÓW SĄDU I INNYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH SŁUŻBOWO

LUB ZAWODOWO W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU

ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

W CZASIE TRWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I STANU

EPIDEMII

Przepisy ogólne

§ 1.

 1. Regulamin stanowi wytyczne bezpiecznego postępowania i zachowania się pod względem sanitarno – epidemiologicznym dla wszystkich pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, zwanego dalej „Sądem” oraz innych osób przebywających służbowo lub zawodowo w budynku Sądu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii;
 2. Wszystkie osoby wymienione w ust. 1, jak też sędziowie, asesorzy, referendarze sądowi (starsi referendarze sądowi) i asystenci sędziów (starsi asystenci sędziów) są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2.

 1. W budynku Sądu mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, i które nie zostały objęte kwarantanną, ani też nie przebywały lub przebywają z osobami odbywającymi kwarantannę lub izolację w warunkach domowych;
 2. Osoby, które zaobserwowały u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność lub inne mogące wskazywać na prawdopodobne zakażenie koronawirusem proszone są o odstąpienie od zamiaru przyjścia do pracy (ewentualnie wejścia do budynku Sądu w innym celu). Osoby takie powinny bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;
 3. Osobom, wskazanym w § 1 ust. 1-2, u których Służba Ochrony Sądu zaobserwuje objawy wymienione w pkt 1 nie zostanie udzielona zgoda na wejście do budynku Sądu.

§ 3.

Każda osoba, o której mowa w § 1 ust. 1-2, powinna na bieżąco zapoznawać się z publikowanymi w Intranecie WSA informacjami dotyczącymi zagrożenia epidemicznego, jak też z wytycznymi zawartymi na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/web/koronawirus, www.wsse.wroc.pl i www.psse.wroc.pl.

Ogólne zasady sanitarno-higieniczne dla pracowników Sądu

§ 4.

1.Każda osoba wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest:

 1. mieć zasłonięte usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, albo też przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką); osłonę ust i nosa można zdjąć po przybyciu na swoje stanowisko pracy;
 2. dokonać dezynfekcji dłoni za pomocą środka odkażającego znajdującego się przy Służbie Ochrony Sądu;
 3. poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała na żądanie Służby Ochrony Sądu;
 4. nie przynosić zbędnych rzeczy osobistych;
 5. zachować 2- metrowe odległości między osobami;
 6. stosować się do tablic informacyjnych oraz znaków poziomych;
 7. opuścić Sąd niezwłocznie po wezwaniu Służby Ochrony Sądu;

2. Niezastosowanie się do obowiązków określonych w ust. 1 pkt 1- 3 będzie równoznaczne z odmową wejścia do budynku Sądu.

Zasady zachowania się pracowników na terenie Sądu

§ 5.

 1. Po przybyciu na stanowisko pracy, a przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych, należy starannie umyć ręce wodą z mydłem;
 2. W trakcie pracy często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
 3. Zachować bezpieczną rekomendowaną odległość 1,5 metra od współpracowników w pomieszczeniu pracy stałej, a odległość 2 metrów od współpracowników poza stanowiskiem stałej pracy;
 4. Osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów zobowiązane są nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę, oraz rękawiczki ochronne podczas wykonywania obowiązków i zwiększyć odległość od interesanta do 2 metrów, chyba że w pomieszczeniu zainstalowano stałe przesłony zabezpieczające;  
 5. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy dobrej wentylacji pomieszczenia, z zachowaniem odległości pomiędzy pracownikami minimum 1,5 metra; preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy;
 6. Należy wstrzymać się z wejściem do pomieszczenia, w którym znajduje się już inny pracownik niepracujący na stałe w danym pomieszczeniu; nie dotyczy to pomieszczenia o większej powierzchni (np. sali rozpraw, sali konferencyjnej);
 7. Osoby udające się do pomieszczeń zlokalizowanych w strefie parteru i pierwszego piętra budynku Sądu zobowiązane są nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę;
 8. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 9. Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów;
 10. Dołożyć starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne;
 11. Z windy w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba; zaleca się ograniczenie korzystania z wind do niezbędnego minimum;
 12. Z palarni w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba.

Ogólne zasady sanitarno – higieniczne dla innych osób wchodzących służbowo lub zawodowo do budynku Sądu

§ 6.

1. Każda osoba z zewnątrz wchodząca do budynku Sądu zobowiązana jest:

 1. mieć zasłonięte usta i nos (własna maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);
 2. dokonać dezynfekcji dłoni za pomocą środka odkażającego znajdującego się w wyznaczonych miejscach (m.in. wejście do Sądu);
 3. poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała na żądanie Służby Ochrony Sądu;
 4. w celu osobistego załatwienia sprawy służbowej lub wykonania usług umówić się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę z pracownikiem danej komórki organizacyjnej Sądu;
 5. po wejściu do budynku Sądu stosować się do poleceń Służby Ochrony Sądu.

 

2. Służba Ochrony Sądu informuje telefonicznie pracownika odpowiedniej komórki organizacyjnej Sądu o przybyciu osoby z zewnątrz.

3. Wejście na teren Sądu następuje w obecności pracownika danej komórki organizacyjnej Sądu.

4. Po załatwieniu sprawy osoba z zewnątrz jest odprowadzana do wyjścia przez wyznaczonego pracownika komórki organizacyjnej Sądu.

5. Brak zastosowania się do reguł wskazanych w ust. 1 pkt 1- 4 będzie równoznaczne z odmową wejścia do budynku Sądu.

 

Zasady zachowania się innych osób przebywających służbowo lub zawodowo na terenie Sądu

§ 7.

Każda osoba z zewnątrz przebywająca na terenie Sądu zobowiązana jest:

 1. nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawiczki ochronne przez cały czas przebywania w budynku Sądu;
 2. dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
 3. zachować bezpieczną odległość od innych osób (rekomendowane są minimum 2 metry);
 4. podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, po czym niezwłocznie wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
 5. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 6. używać jedynie swoich narzędzi i akcesoriów;
 7. ograniczyć korzystanie z wind budynku do niezbędnego minimum; z windy  jednocześnie może korzystać tylko jedna osoba.

Obowiązki Służby Ochrony Sądu

§ 8.

Zobowiązuje się pracowników Służby Ochrony Sądu do:

 1. rzetelnego i zgodnego z uprawnieniami egzekwowania postanowień zawartych w regulaminie;
 2. dokonywania bezdotykowego pomiaru temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym do budynku Sądu;
 3. kontrolowania konieczności wejścia osób z zewnątrz do budynku Sądu;
 4. odmowy wstępu do budynku Sądu w przypadku stwierdzenia niestosowania się do postanowień regulaminu;
 5. niezwłocznego zawiadomienia o zauważonych nieprawidłowościach Prezesa/Dyrektora Sądu za pośrednictwem Oddziału Administracyjno-Gospodarczego  Sądu.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika

§ 9.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika oraz osób, o których mowa w § 1 ust. 2,  objawów wskazujących na uprawdopodobnioną możliwość choroby zakaźnej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie do Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych oraz Oddziału Administracyjno-Gospodarczego;
 2. Osoba z objawami pozostaje na miejscu w pomieszczeniu, w którym ostatnio przebywała, a wszyscy pozostali pracownicy lub osoby, o których mowa w § 1 ust. 2, znajdujący się w tym pomieszczeniu udają się drogą ewakuacyjną do Sali Portretowej na parterze budynku Sądu;
 3. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby z objawami nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona udać się do domu transportem indywidualnym (unikając transportu zbiorowego), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej;
 4. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby, u której pojawiły się objawy wskazujące na możliwość choroby zakaźnej, należy wezwać pogotowie ratunkowe celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego;
 5. Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny; należy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 6. Oddział Administracyjno-Gospodarczy niezwłocznie po opuszczeniu pomieszczenia przez osobę, o której mowa w ust. 2, dokonuje dezynfekcji całego pomieszczenia, w którym ostatnio przebywała ta osoba, wszystkich znajdujących się w nim sprzętów oraz najbliżej położonych pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz dezynfekuje wszystkie ogólnodostępne powierzchnie dotykowe (np.klamki, poręcze, uchwyty);
 7. Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych, na polecenie Prezesa/Dyrektora Sądu, przygotuje wykaz wszystkich pracowników i osób, o których mowa w § 1 ust. 2, w postaci podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego, na wypadek konieczności szybkiego przekazania służbom sanitarnym informacji o osobach mających kontakt z osobą, o której mowa w ust. 2, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u innych osób przebywających służbowo lub zawodowo w budynku Sądu

§ 10.

 1. W przypadku zauważenia u osoby przebywającej służbowo lub zawodowo w budynku Sądu  niepokojących objawów choroby zakaźnej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Oddziału Administracyjno- Gospodarczego, którego pracownik może nakazać tej osobie opuszczenie budynku Sądu; osoba taka winna udać się do domu transportem indywidualnym (unikając transportu zbiorowego), pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej, a w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia powinna wezwać pogotowie ratunkowe celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego;
 2. Kierownik Oddziału Administracyjno- Gospodarczego o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
 3. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (np. klamki, poręcze, uchwyty);
 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

 

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21-2020.pdf (636,50KB)