Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

EPIDEMIA COVID-19- komunikat Nr 4/2020

KOMUNIKAT

Nr 4/2020 z dnia 27 października 2020 r.

status- nieaktualny

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, a także w nawiązaniu do działań zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu informuje, co następuje:

 

  1. Odwołuje się rozprawy wyznaczone po dniu 1 listopada 2020 r., zaś sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie i przeznaczone do wyznaczenia na rozprawę kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym.

 

Stosowne zarządzenie o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne w składzie trzech sędziów, na podstawie art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1842) wydaje właściwy Przewodniczący Wydziału orzeczniczego.

 

Informacje dotyczące przewidywanych terminów posiedzeń niejawnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu: bip.wrocław.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-Wokanda.

Przypominamy, że istnieje możliwość rozpoznania sprawy przez Sąd na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

 

  1. Wejście interesantów do budynku Sądu możliwe jest wyłącznie w celu udziału w rozprawie w charakterze strony (uczestnika postępowania), jej przedstawiciela lub pełnomocnika oraz udziału w ogłoszeniu odroczonego orzeczenia
  2. Wskazane wyżej osoby mają możliwość złożenia pisma procesowego w Biurze Podawczym w dniu rozprawy lub w dniu odroczonego ogłoszenia orzeczenia.

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

 

  1. Wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa oraz Przewodniczących Wydziałów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu; skargi, petycje, wnioski prosimy składać na piśmie na adres Sądu oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: 

 

  1. Wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej.

 

Zachęcamy do komunikacji telefonicznej pod numerem telefonu +48713160256 lub +48713160257 oraz za pomocą poczty elektronicznej: lub elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP) Sądu: /WSA_WROCLAW/SkrytkaESP

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Sądu w MENU BIP w zakładce: E-SĄD/e-PUAP-Elektroniczna skrzynka podawcza.

 

O treści wydanego orzeczenia oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, można uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu tel. +48713160256 lub +48713160257.

 

  1. Wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt Sądowych.

 

Przypominamy, że dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej jest możliwy online za pośrednictwem portalu PASSA. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie bip.wroclaw.wsa.gov.pl w MENU BIP w zakładce E-SĄD/PASSA-Akta sądowe online.

 

  1. Ogranicza się pracę Kasy Sądu do przyjmowania wpłat z tytułu opłat sądowych wyłącznie za pomocą przelewów bankowych lub wpłat na  rachunek bankowy:

NBP O/O WROCŁAW 68101016740040822231000000.

  1. Ogranicza się pracę Biura Podawczego do przyjmowania korespondencji tylko za pośrednictwem operatora pocztowego, z wyjątkiem przypadków składania pism w dniu rozprawy lub w dniu odroczonego ogłoszenia orzeczenia przez osoby obecne w budynku Sądu na tej rozprawie lub ogłoszeniu orzeczenia.

 

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Sądu: bip.wroclaw.wsa.gov.pl (MENU BIP zakładka: EPIDEMIA COVID-19), w których podawane będą bieżące informacje na temat funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Komunikat sporządzony na podstawie:

 

Zarządzenia Nr 21/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

Zarządzenia Nr 48/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.