Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje

Petycje

Prawo do złożenia petycji

W myśl art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje (…) w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji (…) określa ustawa (przepisy prawne wskazane poniżej).

Organ właściwy

Prezes Wojewódzkiego Sądu we Wrocławiu jako organ posiadający bezpośredni nadzór nad działalnością Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu rozpoznaje  petycje mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Wydział Informacji Sądowej

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zadania w zakresie prowadzenia petycji wykonuje Wydział Informacji Sądowej, którego pracami kieruje Przewodniczący Wydziału –MENU BIP zakładka: Struktura organizacyjna/Wydział Informacji Sądowej.

Forma i sposób wniesienia petycji

Petycje mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na piśmie:

• w Biurze Podawczym (parter budynku Sądu)

• za pośrednictwem poczty na adres: ul. Świętego Mikołaja 78-79 50-126 Wrocław

• pocztą elektroniczną na adres: informacja@wroclaw.wsa.gov.pl

• za pośrednictwem platformy e-PUAP -MENU BIP zakładka:  E-Sąd/ e-PUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Podmiot uprawniony

Każdy podmiot może składać petycję w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności,

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego

Rodzaje petycji

Petycja jednokrotna – jeżeli podmiot składa jedną petycję dotyczącą danej sprawy

Petycja wielokrotna - jeżeli kilka podmiotów wnosi petycje dotyczące tej samej sprawy a sąd administracyjny zarządzi łączne ich rozpoznanie

Elementy petycji

 • data pisma
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli jest to grupa podmiotów koniczne jest oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz wskazanie osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję.
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów konieczne jest wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów
 • oznaczenie adresata petycji
 • wskazanie przedmiotu petycji
 • zgoda na ujawnienie na stronie internetowej sądu administracyjnego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję
 • podpis podmiotu wnoszącego petycję lub osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • dodatkowo może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja składana w imieniu osoby trzeciej

 • dodatkowo zawiera imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego, w którego imieniu składana jest petycja
 • do petycji powinna być dołączona zgoda na złożenie w interesie podmiotu trzeciego petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kwalifikowanie pisma według treści

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycje nie podlegające rozpatrzeniu

 • jeżeli petycja nie spełnia takich wymogów formalnych jak oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję lub wskazanie jego miejsca zamieszkania (siedziby)
 • jeżeli petycja nie została uzupełniona ani wyjaśniona w terminie na wezwanie sądu administracyjnego
 • w przypadku wniesienia ponownej petycji w tej samej sprawie i braku nowych faktów lub dowodów nieznanych sądowi administracyjnemu w trakcie rozpatrywania pierwotnej petycji

Termin i sposób załatwienia petycji

 • petycja jest rozpatrywana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 • o sposobie załatwienia petycji sąd administracyjny zawiadamia podmiot wnoszący petycję
 • termin rozpatrzenia petycji ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące -  w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie

 

Niewłaściwość sądu administracyjnego

 • jeżeli sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji; o przekazaniu petycji zawiadamia podmiot wnoszący petycję.
 • jeżeli petycja podlega rozpatrzeniu przez sąd administracyjny oraz inne organy, sąd administracyjny rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi; o przekazaniu petycji zawiadamia podmiot wnoszący petycję.

 

Zbiorcza informacja o wniesieniu petycji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

W latach 2015 - 2019 nie wniesiono żadnych petycji.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania skarg-wniosków-petycji znajduje się w MENU BIP w zakładce: RODO

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w: