Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent- stażysta z dnia 12 października 2020 r.

Protokół

z dnia 14 grudnia  2020 r. z posiedzenia komisji przeprowadzającej konkurs
na stanowisko referenta-stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
we
Wrocławiu.

 

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020 r. komisji powołanej zarządzeniem Nr 56/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referenta-stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu obecni byli:

Przewodnicząca Komisji- sędzia WSA Maria Tkacz – Rutkowska

Członkowie Komisji :

- z-ca kierownika sekretariatu Wydziału IV Krzysztof Erbel,

- starszy sekretarz sądowy Anna Biłous,

- asystent sędziego Klaudia Nowak.

 (Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

 

Posiedzenie komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Maria Tkacz – Rutkowska. Komisja stwierdziła, że ilość obecnych członków komisji pozwala na podejmowanie uchwał i przeprowadzenie drugiego etapu konkursu.

Część merytoryczna drugiego etapu konkursu przeprowadzona została w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sali konferencyjnej o godz. 10.00.

(lista obecności kandydatów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Dokonując oceny części merytorycznej drugiego etapu konkursu komisja ustaliła, że kandydaci uzyskali następującą ilość punktów:

 1. Mariusz Sitny  - 20 punktów
 2. Tomasz Gołębiowski – 19 punktów

 

Obaj kandydaci zakwalifikowali się do części praktycznej drugiego etapu konkursu.

Komisja podjęła uchwałę, że część praktyczna drugiego etapu konkursu odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 12.00  w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

(uchwała dotycząca oceny części merytorycznej drugiego etapu konkursu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Na polecenie Przewodniczącego Komisji sekretarz komisji zawiadomił kandydatów, którzy zakwalifikowali się do części praktycznej drugiego etapu konkursu, o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów i informacji, o których mowa wyżej na stronie internetowej Sądu i tablicy ogłoszeń Sądu w dniu 14 grudnia 2020 r.
( załącznik nr 4).

Część praktyczna drugiego etapu konkursu przeprowadzona została w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sali konferencyjnej
o godz. 12.00.

Dokonując oceny części praktycznej drugiego etapu konkursu komisja ustaliła, że kandydaci uzyskali następującą ilość punktów:

 1. Tomasz Gołębiowski - 24 punktów
 2. Mariusz Sitny - 17 punktów

 

Do trzeciego etapu konkursu komisja zakwalifikowała 2 osoby, które uzyskały najwyższą, łączną ilość punktów z części merytorycznej i praktycznej drugiego etapu konkursu, tj.:

 1. Tomasz Gołębiowski - 43 punktów
 2. Mariusz Sitny - 37 punktów

 

Komisja podjęła uchwałę, że trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 13:30  w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

(uchwała dotycząca zakończenia drugiego etapu konkursu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Na polecenie Przewodniczącego Komisji sekretarz komisji zawiadomił kandydatów, którzy zakwalifikowali się do trzeciego etapu konkursu, o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów i informacji, o których mowa wyżej na stronie internetowej Sądu i tablicy ogłoszeń Sądu w dniu 14 grudnia 2020 r. ( załącznik nr 6).

 

Trzeci etap konkursu przeprowadzony został w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sali konferencyjnej o godz. 13:30 w następującej kolejności:

 1. Tomasz Gołębiowski
 2. Mariusz Sitny

 

Dokonując oceny wyników trzeciego etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej - komisja wzięła pod uwagę zarówno umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy, doświadczenie zawodowe, jak również swobodę wypowiedzi.

Komisja ustaliła, że podczas trzeciego etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej – kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Komisja ustaliła, że w trzecim etapie konkursu kandydaci uzyskali następującą ilość punktów:

 1. Tomasz Gołębiowski – 10 punktów
 2. Mariusz Sitny – 4 punktów

 

Podsumowując wyniki, Komisja ustaliła, że biorąc pod uwagę drugi i trzeci etap konkursu, kandydaci uzyskali łącznie:

 1. Tomasz Gołębiowski – 53 punktów
 2. Mariusz Sitny – 41 punktów

 

Na podstawie § 7 ust. 4 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych komisja podjęła uchwałę (załącznik nr 7), że kandydatem wybranym na stanowisko referenta-stażysty jest:

Tomasz Gołębiowski

Na polecenie Przewodniczącego Komisji sekretarz komisji zawiadomi kandydatów o wynikach konkursu poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Sądu i tablicy ogłoszeń Sądu w dniu 14 grudnia 2020 r. ( załącznik nr 8).

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

 

Załącznik nr 1 do protokołu z 14 grudnia 2020 r.

Lista obecności członków komisji konkursu na stanowisko referenta – stażysty
w WSA we  Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020 r.

 1. Anna Biłous......................................................................
 2. Krzysztof Erbel..................................................................
 3. Klaudia Nowak...................................................................
 4. Maria Tkacz-Rutkowska....................................................

 

Załącznik nr 2 do protokołu z 14 grudnia 2020 r.

Lista obecności kandydatów na stanowisko referenta – stażysty w WSA we  Wrocławiu

 

 1. Karolina Pawlun  .............................................................
 2. Mariusz Sitny ..................................................................
 3. Tomasz Gołębiowski .......................................................
 4. Sławomir Mirowski ..........................................................

 

Załącznik nr 3 do protokołu z 14 grudnia 2020 r.

 

Uchwała nr 1

 

Po przeprowadzeniu części merytorycznej drugiego etapu konkursu komisja konkursowa po sprawdzeniu testów wypełnionych przez kandydatów, podjęła uchwałę, że:

Do części praktycznej drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby według ilości zdobytych punktów:

 1. Mariusz Sitny  – 20 punktów
 2. Tomasz Gołębiowski – 19 punktów

 

Część praktyczna drugiego etapu konkursu odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 11.00  w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

 

Podpisy członków komisji:

 1. Anna Biłous......................................................................
 2. Krzysztof Erbel..................................................................
 3. Klaudia Nowak...................................................................
 4. Maria Tkacz-Rutkowska....................................................
 

Załącznik nr 5 do protokołu z 14 grudnia 2020 r.

 

Uchwała nr 2

 

Po przeprowadzeniu części praktycznej drugiego etapu konkursu komisja konkursowa po sprawdzeniu prac podjęła uchwałę, że do trzeciego etapu konkursu - rozmowy kwalifikacyjnej - komisja zakwalifikowała 2 osoby, które uzyskały łączną ilość punktów z części merytorycznej i praktycznej drugiego etapu konkursu:

 1. Tomasz Gołębiowski – 43 punktów
 2. Mariusz Sitny  – 37 punktów

 

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 13:30  w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

 

 

Podpisy członków komisji:

 1. Anna Biłous......................................................................
 2. Krzysztof Erbel..................................................................
 3. Klaudia Nowak...................................................................
 4. Maria Tkacz-Rutkowska....................................................

 

Załącznik nr 7 do protokołu z 14 grudnia 2020 r.

 

Uchwała nr 3

 

Po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu komisja konkursowa podjęła uchwałę, że kandydatem wybranym na stanowisko referenta-stażysty jest:

Tomasz Gołębiowski

 

Podpisy członków komisji:

 1. Anna Biłous......................................................................
 2. Krzysztof Erbel..................................................................
 3. Klaudia Nowak...................................................................
 4. Maria Tkacz-Rutkowska....................................................

 

Załącznik nr 4 do protokołu z 14 grudnia 2020 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powołana Zarządzeniem Nr 56/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 14 grudnia 2020 r. części merytorycznej drugiego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do części praktycznej drugiego etapu konkursu:

 1. Mariusz Sitny  – 20 punktów
 2. Tomasz Gołębiowski – 19 punktów

 

Część praktyczna drugiego etapu konkursu odbędzie się w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

 

Podpisy członków komisji:

 1. Maria Tkacz – Rutkowska
 2. Klaudia Nowak
 3. Anna Biłous
 4. Krzysztof  Erbel

 

Załącznik nr 6 do protokołu z 14 grudnia 2020 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Powołana Zarządzeniem Nr 56/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym
we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 14 grudnia 2020 r. drugiego etapu konkursu ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

 1. Tomasz Gołębiowski – 43 punktów
 2. Mariusz Sitny  – 37 punktów

 

Trzeci etap  konkursu – rozmowa kwalifikacyjna - odbędzie się w dniu  14  grudnia 2020 r.
o godz. 13.30  w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

 

 

 

Podpisy członków komisji:

 1. Maria Tkacz – Rutkowska
 2. Klaudia Nowak
 3. Anna Biłous
 4. Krzysztof  Erbel

 

 

Załącznik nr 8 do protokołu z 14 grudnia 2020 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powołana Zarządzeniem Nr 56/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 14 grudnia
2020 r. trzeciego etapu konkursu ustaliła, że kandydatem wybranym na stanowisko referenta-stażysty jest

Tomasz Gołębiowski

 

Podpisy członków komisji:

 1. Maria Tkacz – Rutkowska
 2. Klaudia Nowak
 3. Anna Biłous
 4. Krzysztof  Erbel

 

Wrocław, dnia 1 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem Nr 56/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2020 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 1 grudnia 2020 r. pierwszego etapu konkursu ustaliła, listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Karolina Pawlun    
 2. Mariusz Sitny 
 3. Tomasz Gołębiowski 
 4. Sławomir Mirowski 

 

Drugi etap konkursu składający się z części merytorycznej oraz praktycznej, polegający na:

- wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań (czas rozwiązywania 45 minut), sprawdzającego znajomość aktów prawnych, wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, według stanu prawnego na  1 stycznia 2020 r.

- przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego, założeniu akt zastępczych oraz sporządzeniu pisma będącego wykonaniem zarządzenia przewodniczącego (czas 60 minut);

odbędzie się w dniu  14  grudnia 2020 r. o godz. 10.00  w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

Do części praktycznej drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy uzyskają minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu.

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość a także z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego posiadać maseczki i rękawiczki .

Podpisy członków komisji:

 1. Maria Tkacz – Rutkowska
 2. Klaudia Nowak
 3. Anna Biłous
 4. Krzysztof  Erbel

 

 

Prez – 0120 – 56/20

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr 56/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia  10 listopada 2020 r.

 

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

p o w o ł u j ę

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 

 1. Pani sędzia WSA Maria Tkacz - Rutkowska – Przewodniczący Komisji;
 2. Pan Krzysztof Erbel – Z-ca kierownika sekretariatu Wydziału IV;
 3. Pani Anna Biłous – Starszy sekretarz sądowy;
 4. Pani Klaudia Nowak – Asystent sędziego.

§ 2

Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

§ 3

Obsługę pracy Komisji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zapewnia Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Plik PDF (0.61 MB) do pobrania   PDFZarządzenie Nr 56-2020 Prezesa WSA we Wrocławiu z dn. 10 listopada 2020 r.pdf (597,15KB)
                                                  

                                                                                             

 

Wrocław, dnia 12 października 2020 r.

OSO – 1120 – 02/20

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: Referent – stażysta

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze etatu.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. Prowadzenie spraw w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 2. Wysyłanie zawiadomień o terminie rozpraw;
 3. Przygotowywanie akt do posiedzeń;
 4. Wysyłanie stronom odpisów orzeczeń;
 5. Zwracanie organom akt administracyjnych wraz z prawomocnym orzeczeniem Sądu;
 6. Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach w toku postępowania przez sędziów i referendarzy;
 7. Protokołowanie na sali rozpraw;
 8. Anonimizacja orzeczeń sądowych;
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych;
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

3a. Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3.  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. obywatelstwo polskie;
 8. znajomość następujących aktów prawnych:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.);

- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.);

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. nr 72, poz. 384 ze zm.);

9) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych.

            3b. Wymagania dodatkowe:

 1. zatrudnienie lub praktyka w sądzie albo w administracji publicznej;
 2. prawidłowe redagowanie pism;
 3. umiejętność pracy w zespole.
 1. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

4a. Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie na konkurs z podaniem danych kontaktowych;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony dyplom lub świadectwo potwierdzające wykształcenie;
 4. oświadczenia kandydata dotyczące:
 1. posiadania obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania)
 2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu oraz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania na stronie internetowej  www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/Zatrudnienie – dokumenty do pobrania);

4b. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów do dnia 26 października 2020 r.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
 1. bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78 – 79, 50 – 126 Wrocław
 2. drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nr OSO-1120-02/20”

Na adres: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów w zakresie spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap drugi: składający się z dwóch części:

 1.  Część merytoryczna polegająca na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do części praktycznej;
 2. Część praktyczna polegająca na:

- przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego;

- założeniu akt  zastępczych;

-sporządzeniu pisma będącego wykonaniem zarządzenia przewodniczącego.

 

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Informacje dodatkowe:

           

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów  konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (adres: www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/ Zatrudnienie) oraz na tablicy informacyjnej Sądu.
 2. Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
 3. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego.
 4. Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu w przypadku zagrożenia epidemicznego

 

PDFOgłoszenie o konkursie na stanowisko refernet- stażysta z dnia 12.10.2020 r.pdf (1,71MB)