Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia

Nr 6/2024: 16 lipca 2024 r.

Konkurs na stanowisko referent – stażysta  - (status otwarty)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent – stażysta z dnia 16 lipca 2024 r.

 

 

Nr 5/2024: 3 lipca 2024 r.

Nabór na stanowisko robotnik gospodarczy w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym - (status zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko robotnik gospodarczy w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym z dnia 3 lipca 2024 r.

 

 

Nr 4/2024: 17 kwietnia 2024 r.

Konkurs na stanowisko referent – stażysta  - (status otwarty)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent – stażysta z dnia 17 kwietnia 2024 r.

 

Nr 3/2024: 20 marca 2024 r.

Podsekretarz Stanu

Henryka Mościcka - Dendys

DPT.732.1.2023 / 24

Warszawa, 15 marca 2024 r.

 

Według rozdzielnika

 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło postępowanie w sprawie wyłonienia trojga kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Władze polskie zostały zaproszone do przedłożenia Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy nowej listy kandydatów w terminie do dnia 12 sierpnia 2024 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu do MSZ).

Przekazuję w załączeniu ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych w tej sprawie. Będę wdzięczna za pomoc w jego upowszechnieniu wśród osób potencjalnie zainteresowanych, a także rozważenie możliwości zamieszczenia go na Państwa stronie internetowej wraz z linkiem do następującej strony MSZ: http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc

Na powyższej stronie MSZ zostały zamieszczone informacje i formularze dla osób zainteresowanych kandydowaniem, informacje na temat nowych uregulowań mających zastosowanie do wyłaniania kandydatów na urząd sędziego ETPC, istotne dokumenty Rady Europy, a także klauzule dotyczące ochrony danych osobowych. Będą tam zamieszczane również aktualne informacje na temat przebiegu procesu wyłaniania kandydatów.

Tryb postępowania w sprawie wyłonienia kandydatów określa nowe zarządzenie nr 8 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 8) oraz Regulamin wyłaniania kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zatwierdzony przez Ministra Spraw Zagranicznych w dniu 13 marca 2024 r.

Wymogi sprawowania urzędu sędziego ETPC zostały określone w art. 21 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zgodnie z którym sędziowie powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego albo być prawnikami o uznanej kompetencji. Zasiadają w Trybunale we własnym imieniu. W okresie sprawowania urzędu sędziowie nie mogą brać udziału w żadnej działalności, która nie daje się pogodzić z niezawisłością, bezstronnością oraz z wymaganiami piastowania urzędu w pełnym wymiarze czasu. Kandydaci nie mogą mieć ukończonych 65 lat w dniu, do którego Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zażądało przedstawienia listy kandydatów – w obecnym przypadku: w dniu 12 sierpnia 2024 r.

Powyższe wymogi zostały doprecyzowane w Wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie selekcji kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 marca 2012 r. oraz w rezolucjach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W szczególności od kandydatów wymagana jest biegła znajomość jednego z języków oficjalnych Rady Europy (angielskiego lub francuskiego) i przynajmniej bierna znajomość drugiego języka oficjalnego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (+22 523 9319, 523 8053) lub drogą e-mailową ().

 

Z wyrazami szacunku

Henryka Mościcka-Dendys

Podsekretarz Stanu

/podpisano podpisem elektronicznym/

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie Ministra Spraw Zagranicznych ws. możliwości zgłaszania się do procedury wyłaniania kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

 

Rozdzielnik

 1. Sąd Najwyższy
 2. Naczelny Sąd Administracyjny
 3. Sąd Apelacyjny w Białymstoku
 4. Sąd Apelacyjny w Gdańsku
 5. Sąd Apelacyjny w Katowicach
 6. Sąd Apelacyjny w Krakowie
 7. Sąd Apelacyjny w Lublinie
 8. Sąd Apelacyjny w Łodzi
 9. Sąd Apelacyjny w Poznaniu
 10. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
 11. Sąd Apelacyjny w Szczecinie
 12. Sąd Apelacyjny w Warszawie
 13. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 14. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
 15. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
 16. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
 17. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
 18. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
 19. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
 20. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 21. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
 22. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
 23. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
 24. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
 25. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
 26. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
 27. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
 28. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
 29. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

OGŁASZA

Zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu RP na urząd

SĘDZIEGO

EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Wyłonienie kandydatów nastąpi zgodnie z nową procedurą – na podstawie zarządzenia nr 8 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13.03.2024 r. ws. powołania Zespołu ds. wyłonienia kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Dz. Urz. MSZ poz. 8) i Regulaminu wyłaniania kandydatów z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które są dostępne na stronie internetowej http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc

 

O powyższy urząd może się ubiegać osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • jest osobą o najwyższym poziomie moralnym,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce,
 • posiada kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego lub jest prawnikiem o uznanej kompetencji,
 • posiada dobrą znajomość zagadnień związanych z ochroną praw człowieka,
 • wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, 
 • posiada bogate doświadczenie związane z praktyką stosowania prawa lub bogate doświadczenie i dorobek naukowy,
 • posiada biegłą znajomość jednego z języków oficjalnych Rady Europy oraz przynajmniej bierną znajomość drugiego,
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków Sędziego.

 

Kandydaci powinni mieć mniej niż 65 lat w dniu 12 sierpnia 2024 r. 

Zainteresowane osoby zobowiązane są złożyć:

 • życiorys i list motywacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym na spełnianie wymagań wynikających z art. 21 Konwencji oraz wymagań dotyczących znajomości języków oficjalnych Rady Europy (maksymalnie 500 słów),
 • kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe związane z praktyką stosowania prawa lub naukowe,
 • oświadczenia według wzorów określonych w załącznikach nr 1-3 do Regulaminu wyłaniania kandydatów.

Dodatkowo można złożyć kopie certyfikatów językowych oraz zgodę na upublicznienie informacji o swoim udziale w postępowaniu.

W przypadku złożenia dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego (nie dotyczy certyfikatów językowych). Życiorys należy przedłożyć w języku polskim, angielskim i francuskim według nowego wzoru.  

Na powyższej stronie MSZ zamieszczono formularze dla kandydatów i istotne dokumenty Rady Europy, a także klauzule informacyjne RODO. W razie pytań prosimy o kontakt drogą e-mailową () lub telefoniczny (+ 48 22 523 9319).

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych zgłoszeń w zamkniętych kopertach z dopiskiem „wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – do rąk własnych” w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przesłanie ich listem poleconym na adres: Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa.

 

Nr 2/2024: 20 marca 2024 r.

Wrocław, dnia 20 marca 2024 r.

 

Zapytanie ofertowe na najem wraz z obowiązkiem wykupu powierzchni biurowej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

 

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, NIP: 897-16-88-948.

2.Opis przedmiotu zamówienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu poszukuje powierzchni biurowej pod wynajem, z możliwością wyłącznego wykupu nieruchomości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w okresie trwania najmu, w bliskim otoczeniu siedziby Sądu.

3.Opis kryteriów.

 1. Lokalizacja we Wrocławiu, w bezpośrednim otoczeniu siedziby Sądu – preferowany obszar wyznaczony ulicami: Grodzka, Nowy Świat, Białoskórnicza, Kazimierza Wielkiego, Oławska, Błogosławionego Czesława, Świętej Katarzyny, Piaskowa.

Od drogi publicznej do wejścia do budynku należy zapewnić dostępne dojście i dojazd. Najemca dopuszcza położenie części pomieszczeń na innej kondygnacji pod warunkiem bezpośredniego dostępu do nich z innej, wynajmowanej kondygnacji.     

 1. Przewidywana powierzchnia biurowa o metrażu 1.500-1.700 m2 podzielona na co najmniej 3 pokoje sekretariatów wydziałowych, 20 pokoi jednoosobowych dla sędziów i asesorów, 10 pomieszczeń 2/3 osobowych dla pracowników, 2 sal konferencyjnych (wielofunkcyjnych), 2 sal rozpraw na 20 osób, archiwum, serwerownie oraz:
 • zaplecze socjalne na każdej kondygnacji, połączone z powierzchnią biurową,
 • sanitariaty, co najmniej dwa (damski, męski) na tej samej kondygnacji co pomieszczenia biurowe,
 • jedno wydzielone, ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w bezpośrednim otoczeniu wejścia do najmowanych powierzchni (nie dalej niż 200 m).
 1. Możliwość korzystania z technicznego wyposażenia przedmiotu umowy najmu:
 1. instalacja wodno-kanalizacyjna,
 2. instalacja elektryczna,
 3. instalacja teleinformatyczna
 4. instalacja wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania,
 5. instalacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej.
 1. Konserwacja i naprawa wszelkich systemów, instalacji i urządzeń, w które wyposażony jest przez Wynajmującego przedmiot umowy najmu, będzie wykonywana przez Wynajmującego w ramach opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez Najemcę.
 2. Okres najmu: 60 miesięcy podczas których nastąpi wykup nieruchomości. Po dokonaniu zakupu nieruchomości umowa najmu ulega rozwiązaniu.
 3. Wyłączenie z umowy najmu zapisów o zabezpieczeniach, kaucjach, zaliczkach, zastosowania art. 6851 k.c., wszelkie płatność wynikające z umowy najmu realizowane będą z dołu.
 4. Wykonanie w ramach umowy nieodpłatnej aranżacji dostosowania pomieszczeń przez Wynajmującego po uzgodnieniu terminu i zakresu z Najemcą.
 5. Przedmiot najmu winien być odmalowany, wyposażony w wykładziny
  w pomieszczeniach biurowych, sprawną armaturę łazienkową. W częściach wspólnych podłogi i ściany również powinny być odnowione.
 6. Wynajmujący wskaże w ofercie:
 1. cenę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni miesięcznie;
 2. czas trwania okresu bezczynszowego;
 3. wysokość opłaty eksploatacyjnej w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni miesięcznie;
 4. kwotę wykupu nieruchomości;
 5. współczynnik powierzchni wspólnej (wyrażony w % przedmiotu najmu);
 6. wielkość oferowanej powierzchni – nie mniej niż 1.500 m2;
 7. całkowitą wielkość miesięcznego zobowiązania najemcy z tytułu najmu powierzchni;
 8. do oferty Wynajmujący załączy katalog kosztów wchodzących w skład opłaty eksploatacyjnej, a także wskaże sposób rozliczania opłaty eksploatacyjnej (tj. zaliczkowy czy ryczałtowy);
 9. do ofert należy dołączyć m.in. następujące dokumenty:
 • rzuty powierzchni wraz metrażem,
 • specyfikację dostępnych mediów i infrastruktury technicznej.
 1. Najemca wymaga, aby w ramach opłaty eksploatacyjnej były rozliczane co najmniej koszty:
 1. bieżącego utrzymania budynku (m.in. ogrzewanie, klimatyzacja, wywóz śmieci)
 2. ubezpieczenia budynku;
 3. podatków i wszelkich opłat wynikających z właściwych przepisów;
 4. przeglądów i konserwacji wszelkich instalacji, urządzeń, o ile obowiązek wykonania tych przeglądów lub konserwacji wynika z odrębnych przepisów lub instrukcji ich użytkowania;
 5. utrzymania powierzchni wspólnych i terenów zewnętrznych wchodzących w skład nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek;
 6. mediów związanych z utrzymaniem powierzchni wspólnej.
 1. Wynajmujący dostosuje powierzchnię biurową do wymagań Najemcy w zakresie uzgodnionym w umowie najmu, a także wyrazi zgodę na dokonywanie w trakcie trwania stosunku najmu, adaptacji przedmiotu najmu, w niezbędnym zakresie, bez prawa ingerowania w konstrukcję i elewację budynku.
 2. Wynajmujący zapewni Najemcy możliwość umieszczania nazwy Sądu przy wejściu głównym, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
 3. Zasady dotyczące ustalania wysokości i zapłaty należności wynikających z umowy:
 1. czynsz najmu, kwota wykupu, opłata eksploatacyjna i inne ewentualne opłaty nieuwzględnione w czynszu są określane w umowie w złotych polskich (PLN),
 2. Najemca dopuszcza możliwość waloryzacji, przy czym waloryzacja opłat winna być określona w umowie i dopuszczalna jest jedynie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za dany rok ogłaszany w Komunikacie Prezesa GUS (inflacja oraz deflacja), a liczona winna być od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu - nie częściej jednak niż raz do roku, z zaznaczeniem, że wzrost lub spadek wskaźnika nastąpi o więcej niż 10% w stosunku do roku poprzedniego,
 3. termin zapłaty będzie liczony od daty doręczenia faktury VAT,
 4. termin zapłaty dla należności czynszowych będzie nie krótszy niż 21 dni od daty doręczenia FV; odnośnie pozostałych należności będzie nie krótszy niż 14 dni od daty doręczenia FV,
 5. datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Sądu,
 6. numer rachunku bankowego Wynajmującego winien być zapisany w umowie, a każda jego zmiana wymaga zmiany zapisów umowy.

4.Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) albo nadać drogą pocztową, z dopiskiem na pierwszej stronie: „Oferta najmu powierzchni biurowej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu” w terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r.

5.Termin związania ofertą:

60 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami w godzinach pracy Sądu, w tym do udzielania informacji na temat przedmiotu zamówienia:

Łukasz Moneta, tel. 713 160 212

7.Planowany termin początku najmu:

1 sierpień 2024 r.

8.Sposób oceny ofert:

Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, w szczególności pod kątem zaoferowanej ceny czynszu
i opłaty eksploatacyjnej oraz lokalizacji.

9.Informacje dodatkowe:

 1. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Wynajmujący zgadza się na przeprowadzenie wizji lokalnej powierzchni i części wspólnych oferowanych do wykorzystania przez najemcę. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego.
 3. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem, datę sporządzenia oferty, podpis Oferenta oraz wzór umowy.
 5. Na stronie internetowej Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia zestawienia ofert z podaniem oferowanych cen i danych Wykonawców.
 6. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; Sąd nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.Postanowienia końcowe:

 1. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami, którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.
 4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Dyrektor

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu

 

 

Nr 1/2024: 16 stycznia 2024 r.

Konkurs na stanowisko asystent sędziego 1 etat  - (status zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego 1 etat z dnia 16 stycznia 2024 r.

 

Nr 11/2023: 8 listopada 2023 r.-

Konkurs na stanowisko asystent sędziego (na zastępstwo) 1 etat  - (status zakończony)

 

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) 1 etat z dnia 8 listopada 2023 r.

 

Nr 10/2023: 03 października 2023 r.- (status zakończony)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystent sędziego (na zastępstwo) z dnia 3 października 2023 r.

 

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystent sędziego (na zastępstwo) z dnia 3 października 2023 r.

 

Nr 9/2023: 22 sierpnia 2023 r.

 

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2023 r.

Prez. 0120- 48/23

 

Zarządzenie nr 48/2023

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2492), w związku z wszczęciem procedury zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) p.n. „Wymiana okien przeciwpożarowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Świętego Mikołaja 80", zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję przetargową, w celu przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, w składzie:

 1. Przewodniczący - Łukasz Moneta – Kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego;
 2. Sekretarz - Andrzej Borecki – Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego;
 3. Członek - Maja Zając – specjalista.

 

§ 2.

Otwarcia ofert i wyboru oferenta Komisja przetargowa dokona w dniu wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji, nie później jednak niż do dnia 12 października 2023 r.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu i w intranecie.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

 

Ireneusz Dukiel

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

Nr 8/2023: 14 lipca 2023 r.

Konkurs na stanowisko asystent sędziego 2 etaty stałe i 2 etaty na zastępstwo  - (status zakończony)

 

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego 2 etaty stałe i 2 etaty na zastępstwo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2023 r.

 

Nr 7/2023: 5 czerwca 2023 r.

Konkurs na stanowisko asystent sędziego (na zastępstwo)- (status zakończony)

 

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) z dnia 5 czerwca 2023 r.

 

Nr 6/2023: 18 maja 2023 r.

Wrocław, dnia 18 maja 2023 r.

P R E Z E S

WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

we Wrocławiu

50-126 Wrocław

ul. Św. Mikołaja 78-79

Prez. 0120-28/23

Zarządzenie Nr 28/2023

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie unieważnienia postępowania ofertowego

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 2492) w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 1177 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Unieważnia się postępowanie ofertowe na najem powierzchni biurowej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2023 r.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu, w intranecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ireneusz Dukiel

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

Nr 5/2023: 19 kwietnia 2023 r.

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego 2 etaty-(status zamknięty)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego 2 etaty z dnia 19 kwietnia 2023 r.

 

Nr 4/2023: 11 kwietnia 2023 r.

 

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Prez. 0120-24/23

Zarządzenie Nr 24/2023

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie powołania komisji

 

Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 2492) w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 1177 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym na najem powierzchni biurowej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Ofertową w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na najem powierzchni biurowej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

§ 2.

W skład Komisji Ofertowej wyznaczeni zostają:  

1.

Przewodniczący

-  sędzia WSA Tomasz Świetlikowski- Wiceprezes Sądu

2.

Członek

- Piotr Kulik – Dyrektor Sądu

3.

 

4.  

Członek

 

Członek

- Łukasz Moneta - Kierownik Oddziału Administracyjno-   Gospodarczego

 

- Bartosz Witwicki – Radca Prawny Sądu

           

§ 3.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Ofertowa dokona w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji, nie później jednak niż do dnia 21 kwietnia 2023r.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu, w intranecie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ireneusz Dukiel

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

we Wrocławiu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

 

Nr 3/2023: 20 marca 2023 r.

Wrocław, dnia 20 marca 2023 r.

Szanowni Państwo,

Proszę o składanie pojedynczych ofert na najem powierzchni biurowej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego załączonego poniżej.

Zapytanie ofertowe na najem powierzchni biurowej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, NIP: 897-16-88-948.

2.Opis przedmiotu zamówienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu poszukuje powierzchni biurowej pod wynajem w bezpośrednim otoczeniu siedziby Sądu.

3.Opis kryteriów.

 1. Lokalizacja we Wrocławiu, w bezpośrednim otoczeniu siedziby Sądu – preferowany obszar wyznaczony ulicami: Grodzka, Nowy Świat, Białoskórnicza, Kazimierza Wielkiego, Oławska, Błogosławionego Czesława, Świętej Katarzyny, Piaskowa.

Od drogi publicznej do wejścia do budynku należy zapewnić dostępne dojście i dojazd. Najemca dopuszcza położenie części pomieszczeń na innej kondygnacji pod warunkiem bezpośredniego dostępu do nich z innej, wynajmowanej kondygnacji.     

 1. Przewidywana powierzchnia biurowa o metrażu około 900 m2 powierzchni, w tym co najmniej 700 m2 powierzchni biurowej podzielonej na co najmniej 16 pokoi jednoosobowych dla sędziów i asesorów, pomieszczeń 2/3 osobowych dla 28 pracowników, serwerowni, sali konferencyjnej (wielofunkcyjnej) na około 20 osób oraz:
 • zaplecze socjalne na każdej kondygnacji, połączone z powierzchnią biurową,
 • sanitariaty, co najmniej dwa (damski, męski) na tej samej kondygnacji co pomieszczenia biurowe,
 • jedno wydzielone, ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w bezpośrednim otoczeniu wejścia do najmowanych powierzchni (nie dalej niż 200 m).
 1. Możliwość korzystania z technicznego wyposażenia przedmiotu umowy najmu:
 1. instalacja wodno-kanalizacyjna,
 2. instalacja elektryczna,
 3. instalacja teleinformatyczna,
 4. instalacja wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania,
 5. instalacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej.
 1. Konserwacja i naprawa wszelkich systemów, instalacji i urządzeń, w które wyposażony jest przez Wynajmującego przedmiot umowy najmu, będzie wykonywana przez Wynajmującego w ramach opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez Najemcę.
 2. Okres najmu: 72 miesiące.
 3. Wyłączenie z umowy najmu zapisów o zabezpieczeniach, kaucjach, zaliczkach, zastosowania art. 6851 k.c., wszelkie płatność wynikające z umowy najmu realizowane będą z dołu.
 4. Wykonanie w ramach umowy nieodpłatnej aranżacji dostosowania pomieszczeń przez Wynajmującego po uzgodnieniu terminu i zakresu z Najemcą.
 5. Przedmiot najmu winien być odmalowany, wyposażony w wykładziny
  w pomieszczeniach biurowych, sprawną armaturę łazienkową. W częściach wspólnych podłogi i ściany również powinny być odnowione.
 6. Wynajmujący wskaże w ofercie:
 1. cenę czynszu najmu za 1 m2 powierzchni miesięcznie;
 2. czas trwania okresu bezczynszowego;
 3. wysokość opłaty eksploatacyjnej w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni miesięcznie;
 4. współczynnik powierzchni wspólnej (wyrażony w % przedmiotu najmu);
 5. wielkość oferowanej powierzchni – nie mniej niż 900 m2, w tym nie mniej niż 700 m2 powierzchni biurowej;
 6. całkowitą wielkość miesięcznego zobowiązania najemcy z tytułu najmu powierzchni;
 7. do oferty Wynajmujący załączy katalog kosztów wchodzących w skład opłaty eksploatacyjnej, a także wskaże sposób rozliczania opłaty eksploatacyjnej (tj. zaliczkowy czy ryczałtowy);
 8. do ofert należy dołączyć m.in. następujące dokumenty:
 • rzuty powierzchni wraz metrażem,
 • specyfikację dostępnych mediów i infrastruktury technicznej.
 1. Najemca wymaga, aby w ramach opłaty eksploatacyjnej były rozliczane co najmniej koszty:
 1. bieżącego utrzymania budynku (m.in. ogrzewanie, klimatyzacja, wywóz śmieci)
 2. ubezpieczenia budynku;
 3. podatków i wszelkich opłat wynikających z właściwych przepisów;
 4. przeglądów i konserwacji wszelkich instalacji, urządzeń, o ile obowiązek wykonania tych przeglądów lub konserwacji wynika z odrębnych przepisów lub instrukcji ich użytkowania;
 5. utrzymania powierzchni wspólnych i terenów zewnętrznych wchodzących w skład nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek;
 6. mediów związanych z utrzymaniem powierzchni wspólnej.
 1. Wynajmujący dostosuje powierzchnię biurową do wymagań Najemcy w zakresie uzgodnionym w umowie najmu, a także wyrazi zgodę na dokonywanie w trakcie trwania stosunku najmu, adaptacji przedmiotu najmu, w niezbędnym zakresie, bez prawa ingerowania w konstrukcję i elewację budynku.
 2. Wynajmujący zapewni Najemcy możliwość umieszczania nazwy Sądu przy wejściu głównym, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
 3. Zasady dotyczące ustalania wysokości i zapłaty należności wynikających z umowy:
 1. czynsz najmu, opłata eksploatacyjna i inne ewentualne opłaty nieuwzględnione
  w czynszu są określane w umowie w złotych polskich (PLN),
 2. Najemca dopuszcza możliwość waloryzacji, przy czym waloryzacja opłat winna być określona w umowie i dopuszczalna jest jedynie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za dany rok ogłaszany w Komunikacie Prezesa GUS (inflacja oraz deflacja), a liczona winna być od miesiąca następnego po ogłoszeniu Komunikatu - nie częściej jednak niż raz do roku,
 3. termin zapłaty będzie liczony od daty doręczenia faktury VAT,
 4. termin zapłaty dla należności czynszowych będzie nie krótszy niż 21 dni od daty doręczenia FV; odnośnie pozostałych należności będzie nie krótszy niż 14 dni od daty doręczenia FV,
 5. datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Sądu,
 6. numer rachunku bankowego Wynajmującego winien być zapisany w umowie, a każda jego zmiana wymaga zmiany zapisów umowy.

4.Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) albo nadać drogą pocztową, z dopiskiem na pierwszej stronie: „Oferta najmu powierzchni biurowej na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu” w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r.

5.Termin związania ofertą:

60 dni od upływu terminu składania ofert.

6.Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami w godzinach pracy Sądu, w tym do udzielania informacji na temat przedmiotu zamówienia:

Łukasz Moneta, tel. 713 160 212

7.Planowany termin początku najmu:

1 sierpień 2023 r.

8.Sposób oceny ofert:

Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, w szczególności pod kątem zaoferowanej ceny czynszu
i opłaty eksploatacyjnej oraz lokalizacji.

9.Informacje dodatkowe:

 1. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Wynajmujący zgadza się na przeprowadzenie wizji lokalnej powierzchni i części wspólnych oferowanych do wykorzystania przez najemcę. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego.
 3. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 4. Oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem, datę sporządzenia oferty, podpis Oferenta oraz wzór umowy.
 5. Na stronie internetowej Zamawiający dopuszcza możliwość umieszczenia zestawienia ofert z podaniem oferowanych cen i danych Wykonawców.
 6. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca; Sąd nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.Postanowienia końcowe:

 1. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami, którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.
 4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

Plik PDF do pobrania [2.03 MG] PDFZapytanie - powierzchnia biurowa.pdf (1,94MB)
 

 

Nr 2/2023: 22 lutego 2023 r.

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego 1 etat-(status zamknięty)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisku asystenta sędziego 1 etat z dnia 22 lutego 2023 r.

 

 

Nr 1/2023: 8 lutego 2023 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent – stażysta z dnia 8 lutego 2023 r. (statut zamknięty)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent – stażysta z dnia 8 lutego 2023 r.

 

 

Nr 8/2022: 26 października 2022 r.

Ogłoszenia o konkursie na stanowisko specjalisty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym z dnia 26 października 2022 r. (statut zakończony )

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym z dnia 26 października 2022 r.


 

Nr 7/2022: 3 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenia o konkursie na stanowisko specjalisty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym z dnia 3 sierpnia 2022 r. (statut zamknięty)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenia o konkursie na stanowisko specjalisty w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym z dnia 3 sierpnia 2022 r.

 

Nr 6/2022: 29 czerwca 2022 r.

Konkurs na stanowisko inspektora w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym  - (status zamknięty)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym  z dnia 29 czerwca 2022 r.

 

Nr 5/2022: 24 maja 2022 r.

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego (na zastępstwo) 1 etat - (status zamknięty)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystent sędziego (na zastępstwo) 1 etat z dnia 24 maja 2022 r.

 

Nr 4/2022: 17 marca 2022 r.

Konkurs na stanowisko: sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc

 

Nr 3/2022: 22 lutego 2022 r.

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego 1 etat - (status zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystent sędziego 1 etat z dnia 22 lutego 2022 r.

 

Nr 2/2022: 14 lutego 2022 r.

Konkurs na stanowisko referent – stażysta  - (status zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referent – stażysta z dnia 14 lutego 2022 r.

 

Nr 1/2022: 11 stycznia 2022 r.

Nabór na stanowisko: specjalisty w Oddziale Finansowo-Budżetowym 1 etat na zastępstwo - (status zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalisty w Oddziale Finansowo-Budżetowym 1 etat na zastępstwo z dnia 11 stycznia 2022 r.

 

Nr 5/2021: 15 grudnia 2021 r. (status: zakończony)

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego 1 etap- (status: otwarty)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

link

 

Nr 4/2021: 20 sierpnia 2021 r. (status: zakończony)

Konkurs na stanowisko: referent - stażysta (status otwarty)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu

 

Nr 3/2021: 6 sierpnia 2021 r.

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

link

 

Nr 2/2021: 8 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 25/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego wprowadzenia systemu pracy zdalnej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Poniższy link odsyła do pełnej treści zarządzenia.

Link

Nr 1/2021: 29 marca 2021 r.

Proszę o zapoznanie się z raportem o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego złożonym do Głównego Urzędu Statystycznego w formie elektronicznej w dniu 29 marca 2021 roku.  

Poniższy link odsyła do pełnej treści ogłoszenia.

Link

Nr 9/2020: 2 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 70/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Poniższy link odsyła do pełnej treści zarządzenia.

Link

Nr 8/2020: 1 grudnia 2020 r.

Komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta - stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 1 grudnia 2020 r. pierwszego etapu konkursu ustaliła, listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Poniższy link odsyła do pełnej treści ogłoszenia.

Link

Nr 7/2020: 30 listopada 2020 r.

Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.

Poniższy link odsyła do pełnej treści ogłoszenia.

Link

Nr 6/2020: 10 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie terminu drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (na zastępstwo) 1 etap w WSA we Wrocławiu.

 

Poniżej link odsyła do pełnej treści ogłoszenia.

Link

 

Nr 5/2020: 12 października 2020 r.

Konkurs na stanowisko: referent- stażysta (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

Link
 

 

Nr 4/2020: 7 października 2020 r.

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego (na zastępstwo) (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

Link


Nr 3/2020: 5 październik 2020 r.

Konkurs na stanowisko: referent – stażysta (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

Link

 

Nr 2/2020: 21 sierpnia 2020 r.

Obwieszczenie o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu (status: w trakcie procedury)

Poniżej link odsyła do informacji na temat obwieszczenia.

Link
Nr 1/2020: 22 lipca 2020 r.

Konkurs na stanowisko: referendarz sądowy (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

Link

 

Nr 3/2019: 22 listopada 2019 r.

Konkurs na stanowisko: referent- stażysta (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

Link
 

Nr 2/2019: 11 października 2019 r.

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

Link
 

Nr 1/2019: 26 sierpnia 2019 r.

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

Link

 

Nr 5/2018: 30 listopada 2018 r.

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego- na zastępstwo (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

Link
 

Nr 4/2018: 19 października 2018 r.

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

Link

 

Nr 3/2018: 30 lipca 2018 r.

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego- na zastępstwo (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

Link

 

Nr 2/2018: 3 lipca 2018 r.

Konkurs na stanowisko: referent- stażysta (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

Link

 

Nr 1/2018: 9 maja 2018 r.

Konkurs na stanowisko: asystent sędziego (status: zakończony)

Poniżej link odsyła do informacji na temat konkursu.

Link