Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koszty sądowe

Kosztami sądowymi są koszty związane z konkretną sprawą sądowoadministracyjną.

Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków.

Opłatami sądowymi są wpis sądowy i opłata kancelaryjna.

Zwrot wydatków dotyczy należności tłumaczy i kuratorów ustanowionych w danej sprawie oraz kosztów ogłoszeń oraz diet i kosztów podróży należnych sędziom i pracownikom sądowym z powodu wykonania czynności sądowych poza budynkiem sądowym, określonych w odrębnych przepisach.

 

Zasady ponoszenia kosztów sądowych

 • do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest każdy, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki,
 • wyjątki od ww. zasady przewidziano w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w postaci zwolnienia z kosztów sądowych ustawowego lub na wniosek – MENU BIP zakładka: Koszty sądowe/Zwolnienie od kosztów sądowych 
 • pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie (solidarnie); w przeciwnym razie każda z tych osób uiszcza opłatę oddzielnie stosownie do swojego uprawnienia lub obowiązku
 • opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie,
 • opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego (wpłaty wstrzymane na czas epidemii) lub na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu:

NBP O/O WROCŁAW 68101016740040822231000000

Przy uiszczaniu opłaty sądowej należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany oraz sygnaturę akt sądowych.

 • końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych
 • opłatę kancelaryjną za odpis wyroku z uzasadnieniem (100 zł), doręczonego na wniosek zgłoszony w terminie 7 dni daty od ogłoszenia orzeczenia uiszcza się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie
 • prawo do żądania kosztów sądowych przedawnia się z upływem trzech lat licząc od dnia, w którym koszty należało uiścić
 • prawo strony do żądania zwrotu opłaty sądowej lub zaliczki na pokrycie wydatków przedawnia się z upływem trzech lat licząc od dnia powstania tego prawa

 

Skutki nieuiszczenia opłaty sądowej

Nieuiszczenie opłaty wywołuje następujące skutki prawne

 • sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona stosowna opłata
 • strona zostanie wezwana przez przewodniczącego do uiszczenia stosownej opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania; wezwanie takie określa rygor nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie
 • nie żąda się opłat od pisma, jeżeli już z niego wynika, że podlega ono odrzuceniu
 • w przypadku nieuiszczenia opłaty kancelaryjnej od doręczonego na wniosek strony odpisu orzeczenia z uzasadnieniem przewodniczący zarządza przymusowe ściągnięcie tej opłaty po uprzednim wezwaniu strony do jej dobrowolnego uiszczenia

------

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe rozwiązania prawne  zawarte są w:

art. 211- art. 214; art. 219 – art. 220; art. 226 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Ustawy/Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).