Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział IV

Komunikat nr 1/V/2023 z dnia 29 maja 2023 r.

Wyrok z dnia 26 stycznia 2023 r.  IV SA/Wr 485/22 ( orzeczenie nieprawomocne)

Hasło tematyczne: Policja

Teza: Przepis art. 135n ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 ze zm.) nie daje organowi odwoławczemu uprawnień do wydania w istocie decyzji reformatoryjnej (w przeciwieństwie do art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a.). Skoro organ odwoławczy dostrzegł wady w opisie czynów, co do ich ram czasowych, to nie był uprawniony do dokonania zmiany we własnym zakresie i jednocześnie utrzymania w mocy orzeczenia pierwszoinstancyjnego.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 2/V/2023 z dnia 29 maja 2023 r.

Wyrok z dnia 7 lutego 2023 r., IV SAB/Wr 895/22 (orzeczenie nieprawomocne)

Hasło tematyczne:

Teza: Pomimo wyznaczenia przez art. 112a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r., poz. 2354) szczególnego terminu rozpoznania sprawy, który biegnie od daty złożenia formalnie poprawnego wniosku, organ administracji nie jest zwolniony od obowiązku dokonania kontroli formalnej poprawności wniosku cudzoziemca w terminie ogólnym wynikającym z art. 35 k.p.a.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 3/IV/2020: 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: pomoc społeczna, dokumenty obcojęzyczne

Wyrok z dnia 28 maja 2019 r. sygnatura akt IV SA/Wr 161/19 (prawomocny)

Teza: Fakt dokonywania kluczowych ustaleń dla sprawy, w  oparciu o nieprzetłumaczone dokumenty obcojęzyczne pozostaje w sprzeczności z przepisami   art.4 pkt 3 i art.5 ust.1 ustawy o języku polskim  w zw. z art. 27 Konstytucji RP. Wynikający z powyższych przepisów wymóg dokonywania  czynności urzędowych przez organ administracji publicznej w języku polskim jest realizowany poprzez dokonywanie tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 2/IV/2020: 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: pomoc społeczna, świadczenie pielęgnacyjne

Wyrok z dnia 25 lutego 2020 r., sygnatura akt IV SA/Wr 430/19 (nieprawomocny)

Teza: Przy uwzględnieniu kontekstu historycznego pojawienia się przepisu art.17 ust. 5 pkt 1 lit. a) dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zdekodowanie w obecnych realiach znaczenia tegoż przepisu jako pozbawiającego w całości świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna otrzymującego świadczenie emerytalne znacznie niższe, pozostaje w sprzeczności z wynikami wykładni systemowej, funkcjonalnej oraz wykładni prokonstytucyjnej (wykładni "przyjaznej" Konstytucji).

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 1/IV/2020: 28 września 2020 r.

Hasła tematyczne: pomoc społeczna, postępowanie nadzwyczajne

Wyrok z dnia 6 lutego 2019 r., sygnatura akt IV SA/Wr 494/18 (prawomocny)

Teza: Zakwestionowania w trybie art. 154 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ostateczna decyzja, na podstawie której żadna strona nie nabyła prawa, może być przedmiotem postępowania nadzwyczajnego w tym trybie pod warunkiem, że wszczęcie postępowania w tym trybie w celu weryfikacji treści prawomocnej decyzji nie będzie zmierzać do podważenia związania treścią prawomocnego wyroku oddalającego skargę w tej sprawie i wynikającą z powyższego wyroku oceną prawną w zakresie zgodności albo niezgodności z prawem kontrolowanej decyzji administracyjnej. W demokratycznym państwie prawnym organy władzy publicznej nie mogą wzajemnie podważać swoich orzeczeń.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat Nr 1/IV/2019: dnia 14 grudnia 2019 r.

Hasła tematyczne: informacja publiczna

Sprawa ze skargi Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia na decyzję Stadionu Wrocław sp. z o. o. we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. (bez numeru) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, zarejestrowana pod sygnaturą akt IV SA/Wr 389/19, została rozpoznana i zakończona wyrokiem z dnia 5 grudnia 2019 r. uchylającym zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 22 lipca 2019 r. (bez numeru).