Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział II

Komunikat nr 9/II/2022: 17 marca 2022 r.

Hasła tematyczne: ochrona środowiska i ochrona przyrody

Wyrok z dnia 18 marca 2021 r. sygnatura akt II SA/Wr 36/21 (prawomocny)

Teza: Dokonując oceny zgodności z prawem decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia. Sąd wskazał, że oprócz wykazania związku przyczynowego pomiędzy działaniem określonego podmiotu a zniszczeniem drzew lub krzewów, nie ma jakichkolwiek powodów, dla których organ administracji nie miałby uwzględnić różnorodnych form zjawiskowych deliktu, jak na przykład współdziałania, sprawstwa pośredniego, zlecenia czy polecenia. Osobą odpowiedzialną za całościową organizację prac budowlanych jest generalny wykonawca. W związku z czym bez znaczenia jest czy przy wykonywaniu prac podmiot drzewo ściął sam, przez swoich pracowników czy zrobił to podwykonawca, jeśli osoby te dopuściły się deliktu działając w interesie i na rzecz głównego wykonawcy.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 8/II/2022: 17 marca 2022 r.

Hasła tematyczne: cudzoziemcy

Postanowienie z dnia 2 grudnia 2021 r. sygnatura akt II SAB/Wr 421/21 (nieprawomocne)

Teza: Jakkolwiek sąd administracyjny nie jest związany granicami skargi to jednak zawsze jest związany granicami sprawy, w której skarga została wniesiona i nie może swoimi ocenami prawnymi wkraczać w sprawę nową w stosunku do tej, która była albo powinna być przedmiotem postępowania administracyjnego i wydawanych w niej decyzji lub podjętych czynności.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści postanowienia.

Link do postanowienia

 

Komunikat nr 7/II/2022: 17 marca 2022 r.

Hasła tematyczne: wywłaszczenie

Wyrok z dnia 22 marca 2021 r. sygnatura akt II SA/Wr 322/20 (prawomocny)

Teza: Przyjęcie przez organ poglądu, że umowy mające za przedmiot grunty przeznaczone pod drogi publiczne nie podlegają wyłączeniu z kategorii umów rynkowych bez jednoczesnego przeprowadzenia oceny tych umów pod względem spełnienia warunków z art. 151 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782) podważało ocenę samego operatu szacunkowego.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 6/II/2022: 17 marca 2022 r.

Hasła tematyczne: gospodarka mieniem i komunalizacja mienia

Wyrok z dnia 27 lipca 2021 r. sygnatura akt II SA/Wr 239/21 (prawomocny)

Teza: Przymiotu strony postępowania administracyjnego o podział nie mają osoby, które są przekonane, że w przyszłości będą właścicielami wydzielonej nieruchomości. Błędne określenie przez organ osób zainteresowanych kupnem konkretnych działek nie czyni ich stronami postępowania i nie rodzi również żadnego roszczenia po ich stronie.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 5/II/2022: 17 marca 2022 r.

Hasła tematyczne: geodezja i kartografia

Wyrok z dnia 13 maja 2021 r. sygnatura akt II SA/Wr 143/21 (prawomocny)

Teza: Interes prawny wyrażający się w prawie do dochodzenia zachowku od zobowiązanego spadkobiercy nie aktualizuje po jej stronie interesu prawnego charakteryzującego się aktualnością, konkretnością, indywidualnością i obiektywną sprawdzalnością.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 4/II/2022: 17 marca 2022 r.

Hasła tematyczne: zagospodarowanie przestrzenne

Wyrok z dnia 15 kwietnia 2021 r. sygnatura akt  II SA/Wr 23/21 (prawomocny)

Teza: Rada gminy umieszczając w ustaleniach planu miejscowego postanowienia dopuszczające podział nieruchomości w sposób niezgodny z ustawą dopuścił się istotnego naruszenia prawa, skutkującego stwierdzeniem nieważności zakwestionowanego fragmentu uchwały.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 3/II/2022: 17 marca 2022 r.

Hasła tematyczne: obowiązek meldunkowy

Wyrok z dnia 4 lutego 2021 r. sygnatura akt II SA/Wr 419/20 (prawomocny)

Teza: Przesłankę uzasadniająca wymeldowanie a związana z dobrowolnym opuszczeniem lokalu mieszkalnego wystąpi również, gdy osoba usunięta z mieszkania lub zmuszona do tego, nie skorzysta z przysługujących jej środków prawnych umożliwiających jej powrót do lokalu lub środki te nie będą skuteczne prawnie. Stąd nie może dojść do wymeldowania tak długo, jak długo zainteresowany może podjąć próby przywrócenia zamieszkiwania, usunięcia skutków zastosowania przymusu, likwidacji stanu niezgodnego z jego wolą, a polegającego na braku możliwości zamieszkiwania. Fakt zaś długiego nieprzebywania w spornym lokalu, bez podejmowania działań zmierzających do odzyskania możliwości stałego w nim zamieszkiwania, w ocenie Sądu, uzasadnienia przyjęcie wystąpienia przesłanki dobrowolnego opuszczenia lokalu.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 2/II/2022: 17 marca 2022 r.

Hasła tematyczne: rolnictwo i leśnictwo

Wyrok z dnia 2 lutego 2021 r. sygnatura akt II SA/Wr 560/20 (prawomocny)

Teza:  Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności m.in. utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji. Wyjaśniając pojęcie "niewłaściwe warunki", o których mowa w powołanym przepisie Sąd przyjął, że za takie uznać należy nie tylko te, które nie zapewniają zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami gatunku, rasy, płci i wieku, ale także brak zapewnienia zwierzęciu właściwego schronienia przed chłodem, upałem, deszczem, śniegiem, przetrzymywanie go na terenie, na którym narażone jest na uszkodzenia ciała.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku

 

Komunikat nr 1/II/2022: 17 marca 2022 r.

Hasła tematyczne: prawo budowlane

Wyrok z dnia 26 stycznia 2021 r. sygnatura akt II SA/Wr 400/20 (prawomocny)

Teza: Okoliczność, że o zastosowaniu przepisu art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego decyduje istnienie choćby potencjalnego zagrożenia, nie oznacza, że jest on zwolniony z obowiązku wyjaśnienia z jakiego rodzajem zagrożenia mamy do czynienia w danym przypadku, wskazania czynników zagrożenia, czy powołania konkretnych norm prawnych, które mogą zostać naruszone. Wykazanie, że w sprawie zachodzą przesłanki wydania decyzji na podstawie ww. przepisu należy do organu i nie może przebiegać dowolnie, z naruszaniem zasad postępowania administracyjnego. Wprawdzie chodzi o wykazanie nawet potencjalnego, ale jednak konkretnego zagrożenia. Nałożenie obowiązku uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę zgodnie z art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego następuje na zasadzie uznania administracyjnego, co oznacza, że organ obowiązku takiego nie musi nałożyć, nawet gdy stwierdzi, że występują przesłanki określone w tym przepisie.

W poniższym linku znajduje się dostęp do treści wyroku.

Link do wyroku