Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko referenta-stażysty

Ogłoszenie zakończenia konkursu na stanowisko referenta-stażysty:

PDFOgłoszenie.pdf (210,59KB)

 

 

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko referenta-stażysty:

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko referenta-stażysty.pdf (173,10KB)

 

 

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko referenta-stażysty:

PDFLista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko referenta-stażysty.pdf (349,63KB)

 

 

 

Zarządzenie Nr 20/2015 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referenta-stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu:

PDFZarządzenie Nr 20-2015 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referenta-stażysty.pdf (342,68KB)

 

 

 

Wrocław, dnia 12 sierpnia 2015 r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 78-79
50–126 Wrocław

 

OSO – 1120 – 01 / 15

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r.  w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: Referent – stażysta
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze etatu.
   
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. Wysyłanie zawiadomień o terminie rozpraw.
 2. Przygotowywanie akt do posiedzeń.
 3. Wysyłanie stronom odpisów orzeczeń.
 4. Zwracanie organom akt administracyjnych wraz z prawomocnym orzeczeniem Sądu.
 5. Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach w toku postępowania przez sędziów i referendarzy.
 6. Protokołowanie na sali rozpraw.
 7. Anonimizacja orzeczeń sądowych.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

3a. Wymagania niezbędne :

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3.  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. obywatelstwo polskie;
 8. znajomość następujących aktów prawnych:
  - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.);
  - ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1647);
  - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.);
  - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. nr 169, poz. 1646 ze zm.);
  - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. nr 72, poz. 384);
 9. biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych.

            3b. Wymagania dodatkowe:

 1. zatrudnienie lub praktyka w sądzie albo w administracji publicznej;
 2. prawidłowe redagowanie pism;
 3. umiejętność pracy w zespole.
 1. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

4a. Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie na konkurs z podaniem:
  - imienia i nazwiska
  - adresu zamieszkania
  - numeru telefonu
  - poczty elektronicznej e – mail
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony dyplom lub świadectwo potwierdzające wykształcenie;
 4. oświadczenia kandydata dotyczące:
 5. posiadania obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
 9. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu (do pobrania tutaj).

4b. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów do dnia 21 sierpnia 2015 r.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
 1. bezpośrednio w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, piętro IV, pokój nr 406 A, w godzinach urzędowania Sądu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30;
 2. drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nr OSO-1120-01/15”

Na adres: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów w zakresie spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap drugi: składający się z dwóch części:

 1.  Część merytoryczna polegająca na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do części praktycznej;
 2. Część praktyczna polegająca na:
  - przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego;
  - założeniu akt  zastępczych;
  -sporządzeniu pisma będącego wykonaniem zarządzenia przewodniczącego.

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów  konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (adres: www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce zatrudnienie) oraz na tablicy informacyjnej Sądu.
 2. Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
 3. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego.

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
Ryszard Pęk