Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko referent-stażysta ogłoszony w dniu 5 października 2020 r.

Wrocław, dnia  5 października 2020 r.

 

OSO – 1120–01/20

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

            Powołana Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 września 2020 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po zakończeniu konkursu w dniu 5 października 2020 r. ustaliła, że

 

kandydatem wybranym na stanowisko referenta-stażysty jest Katarzyna Kiermacka.

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych komisja sporządziła rezerwową listę kandydatów ze wskazaniem następującej kolejności:

 

 1. Magdalena Szymczak.

 

PDFOgłoszenie wyników konkursu na stanowisko referenta - stażysty.pdf (355,86KB)


 

Wrocław, dnia 24 września 2020 r.

OSO–1120–01/20

OGŁOSZENIE

Powołana Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 września 2020 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 24 września 2020 r. drugiego etapu konkursu ustaliła, listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:

 

 1. Tomasz Gołębiowski - ilość punktów: 26,00;

 2. Katarzyna Kiermacka - ilość punktów: 32,50;

 3. Mariusz Sitny - ilość punktów: 26,25;

 4. Magdalena Szymczak - ilość punktów: 31,75;

 

Uchwałą komisji przyjęto, że trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 5 października 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze)
w następującej kolejności:

 

 1. Tomasz Gołębiowski

 2. Katarzyna Kiermacka

 3. Mariusz Sitny

 4. Magdalena Szymczak

 

Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

PDFogłoszenie o wynikach drugiego etapu konkursu .pdf (564,97KB)
 

 

     Wrocław, dnia  15 września 2020 r.

OSO–1120–01/20

OGŁOSZENIE

            Powołana Zarządzeniem Nr 36/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 września 2020 r. komisja przeprowadzająca konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po przeprowadzeniu w dniu 15 września 2020 r. pierwszego etapu konkursu ustaliła, listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Tomasz Gołębiowski
 2. Katarzyna Kiermacka        
 3. Mariusz Sitny                     
 4. Magdalena Szymczak      

 

            Drugi etap konkursu składający się z części merytorycznej oraz praktycznej, polegający na:

–         wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań (czas rozwiązywania 45 minut), sprawdzającego znajomość aktów prawnych, wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, według stanu prawnego na dzień
17 sierpnia 2020 r.,

–         przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego, założeniu akt zastępczych oraz sporządzeniu pisma będącego wykonaniem zarządzenia przewodniczącego (czas 60 minut);

odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. o godz. 900 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sala konferencyjna na parterze).

            Do części praktycznej drugiego etapu konkursu zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy uzyskają minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu.

            Kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

PDFOgłoszenie z dnia 15.09.2020 r.- lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.pdf (47,94KB)


 

 

 

Wrocław, dnia 14 września 2020 roku

Prez – 0120 – 36/20 

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr 36/2020

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 14 września 2020 r.

 

w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

we Wrocławiu

 

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

p o w o ł u j ę

Komisję przeprowadzającą konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w składzie:

 1. Pan Sędzia WSA Władysław Kulon – Przewodniczący Komisji;
 2. Pani Agnieszka Figura – Kierownik Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej;
 3. Pan Dariusz Kaj – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych/Główny Specjalista ds. BHP/Inspektor Ochrony Danych;
 4. Pani Aneta Brzezińska – Starszy asystent sędziego.

§ 2

Komisja działa na podstawie Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

§ 3

Obsługę pracy Komisji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zapewnia Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarządzenie Nr 36-2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko referenta- stażysty .pdf (612,37KB)
 

 

 

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2020 r.

OSO – 1120 – 01/20

Ogłoszenie o konkursie

 

Na podstawie § 2 ust. 1 Zarządzenia nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: Referent – stażysta

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 w pełnym wymiarze etatu.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. Prowadzenie spraw w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 2. Wysyłanie zawiadomień o terminie rozpraw;
 3. Przygotowywanie akt do posiedzeń;
 4. Wysyłanie stronom odpisów orzeczeń;
 5. Zwracanie organom akt administracyjnych wraz z prawomocnym orzeczeniem Sądu;
 6. Wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach w toku postępowania przez sędziów i referendarzy;
 7. Protokołowanie na sali rozpraw;
 8. Anonimizacja orzeczeń sądowych;
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych;
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

3a. Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3.  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie co najmniej średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. obywatelstwo polskie;
 8. znajomość następujących aktów prawnych:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.);

- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.);

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177);

- rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. nr 72, poz. 384 ze zm.);

9) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych.

            3b. Wymagania dodatkowe:

 1. zatrudnienie lub praktyka w sądzie albo w administracji publicznej;
 2. prawidłowe redagowanie pism;
 3. umiejętność pracy w zespole.
 1. Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

4a. Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie na konkurs z podaniem danych kontaktowych;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony dyplom lub świadectwo potwierdzające wykształcenie;
 4. oświadczenia kandydata dotyczące:
 1. posiadania obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/ Zatrudnienie – dokumenty do pobrania)
 2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu oraz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/Zatrudnienie – dokumenty do pobrania);

4b. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 2. Miejsce złożenia dokumentów:
 1. bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78 – 79, 50 – 126 Wrocław
 2. drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko referenta – stażysty w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nr OSO-1120-01/20”

Na adres: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław.

 1. Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów w zakresie spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Etap drugi: składający się z dwóch części:

 1.  Część merytoryczna polegająca na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego znajomość wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych – po uzyskaniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi z testu, kandydat zakwalifikowany zostanie do części praktycznej;
 2. Część praktyczna polegająca na:

- przepisaniu na komputerze fragmentu pisma procesowego;

- założeniu akt  zastępczych;

-sporządzeniu pisma będącego wykonaniem zarządzenia przewodniczącego.

 

Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystywania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Informacje dodatkowe:

           

 1. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki poszczególnych etapów  konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (adres: www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce zatrudnienie) oraz na tablicy informacyjnej Sądu.
 2. Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.
 3. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego.

 

PDFKonkurs na stanowisko referent-stażysta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.pdf (1,67MB)