Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Właściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Przepisy Konstytucji

Na podstawie art. 175 ust. 1 Konstytucji RP wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. W myśl zaś art. 176 ust. 1 Konstytucji RP Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy (art. 176 ust. 2 Konstytucji RP). Jednocześnie stosownie do treści art. 184 Konstytucji RP Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (MENU BIP zakładka:  Akty prawne/Konstytucja)

Podstawa prawna utworzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu został utworzony z dniem 1 stycznia 2004 r. na podstawie § 1 pkt 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (MENU BIP zakładka: Akty prawne/Rozporządzenia/ Utworzenie i właściwość miejscowa WSA).

Siedziba Sądu mieści się we Wrocławiu (MENU BIP zakładka: Kontakt)

 

Właściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozpoznaje sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych w pierwszej instancji dla obszaru województwa dolnośląskiego. Sąd ten, jak i inne sądy administracyjne dokonuje kontroli działalności administracji publicznej, pod względem zgodności z prawem i stosuje środki określone w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Wspomniana kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

 1. decyzje administracyjne
 2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty
 3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie
 4. inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 505), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw
 5. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających
 6. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej
 7. akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej
 8. akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
 9. bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 5
 10. bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw
 11. sprzeciw od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzeka także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosuje środki określone w tych przepisach.

 

Wyłączenie spod właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest właściwy w sprawach:
 

 1. wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji publicznej
 2. wynikających z podległości służbowej między przełożonymi i podwładnymi
 3. odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do pełnienia funkcji w organach administracji publicznej, chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika z przepisów prawa
 4. wiz wydawanych przez konsulów, z wyjątkiem wiz:
  a) o których mowa w art. 2 pkt 2-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE z 15 września 2009 r. Nr L 243, s. 1, ze zm.)
  b) wydawanych cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293)
 5. zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydawanych przez konsulów.

 

Podstawy prawne działania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Podstawami prawnymi działania Sądu są poniższe akty prawne z których treścią można zaznajomić się w MENU BIP zakładka: Akty prawne).

 • Ustawy
  ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
 • Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych;
  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych;
  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych;
  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego;
  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
 • Rozporządzenia Rady Ministrów
  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych;
  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty nieuiszczonych należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym;
  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
 • Inne akty.
  WSA we Wrocławiu działa w oparciu o zarządzenia Prezesa NSA i Zarządzenia Prezesa WSA we Wrocławiu.  

Załatwianie spraw w Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Załatwianie spraw w Sądzie omówiono MENU BIP w zakładce: Załatwianie spraw.